Easeus — czyli jak łatwo tworzyć i zarzadzac partycjami

Czy zabrakło Ci kiedyś wol­nego miejs­ca na par­ty­cji, lub kupi­ony dysk twardy ma tylko 2 par­ty­c­je z ogromem miejs­ca a Ty chcesz stworzyć kil­ka mniejszych na których trzy­mać będziesz swo­je dane, bądź chcesz stworzyć osob­na par­ty­c­je dla każdego człon­ka rodziny. Jeśli tak, to ten pro­gram jest dla Ciebie.

Easeus Par­ti­tion Man­ag­er , bo o nim mowa, poz­woli Ci fachowo, szy­bko i wygod­nie zająć się przestrzenią życiową Two­jego blasza­ka, czy lap­topa. Jest to pro­gram w pełni dar­mowy, bard­zo łatwy i prze­jrzysty w obsłudze, w zasadzie jego najwięk­sza wadą jest to iż nie znalazłem go w wer­sji pol­skiej, jed­nak w dobie wsze­chobec­nego języ­ka ang­iel­skiego myślę, że nie będzie spraw­iało to więk­szych przeszkód w użytkowa­niu tego pro­gra­mu.

insta­lac­ja

Tak więc zabier­amy się do dzieła, insta­lac­ja opiera się na zasadzie kliknij w “next” i akcep­tuj warun­ki licencji, aż do momen­tu w którym ukazu­je się nam okienko z infor­ma­cją

może­my wpisać  tam swo­je imię i adres e-mail,  jeśli chce­my otrzymy­wać infor­ma­c­je o danym pro­dukc­je itp. ja oso­biś­cie pom­inąłem ową część klika­jąc “next” ale to pozostaw­iam wasze­mu wyborowi tak wiec wracamy do klika­nia w  “next” a po skońc­zonej insta­lacji na pulpicie ukaże nam się na pulpicie ikona Easeusa.

pier­wszy kon­takt z pro­gramem

Klikamy w nią i naszym zmęc­zonym oczom ukazu­je się prze­jrzyste i kolorowe okienko naszego pro­gra­mu.

tak więc w częś­ci roboczej naszego pro­gra­mu widz­imy kolorowe kwadraci­ki z nazwa­mi to są nasze par­ty­c­je, co może­my wywnioskować po nazwie, a nad nimi widz­imy wiz­ualne wyko­rzys­tanie miejs­ca na naszym dysku przez poszczególne par­ty­c­je. Kiedy klikniemy w nie dwa razy lewym przy­ciskiem myszy, to pokaże nam się okienko z zawartoś­cią danej par­ty­cji i pod­sta­wowy­mi infor­ma­c­ja­mi o niej.

Ale wystar­czy już zach­wytów nad funkcjon­al­noś­cią pro­gra­mu, czas wziąć online casi­no par­ty­c­je w swo­je ręce. W tym artykule przed­staw­ię trzy pod­sta­wowe funkc­je tego menadżera naszych par­ty­cji,

zmniejszanie/zwiększanie par­ty­cji

Zaczni­jmy więc od zmniejsza­nia , bądź zwięk­sza­nia pojem­noś­ci par­ty­cji. W tym celu wybier­amy par­ty­cję którą musimy zmniejszyć, (tak, to nie pomył­ka, aby coś dodać, trze­ba coś zabrać :)) i wybier­amy opc­je “resize/move par­ti­tion” która zna­j­du­je się na pasku z lewej strony, bądź w przy­borniku nad okienkiem. pokaże nam się okno

wielkość par­ty­cji może­my zmniejszyć na 2 sposo­by, albo prze­suwa­jąc strza­łka­mi obrazek otoc­zony kolorowa obwód­ka, lub ręcznie w okienku par­ti­tion size. Kiedy ustaw­imy już ile nasza par­ty­c­ja ma mieć miejs­ca po zmniejsze­niu klikamy “ok” , a następ­nie upew­ni­amy się czy nadal mamy zaz­nac­zoną par­ty­c­je która nas intere­su­je i klikamy w lewym dol­nym rogu “apply”. Pro­gram rozpocznie ter­az zmniejszanie par­ty­cji.

Kiedy kom­put­er wykona już wszys­tkie czyn­noś­ci w okienku które przed­staw­ia graficzne przy­dzie­le­nie dysku zobaczymy szary pros­toką­cik, jest to wolne, nie przy­dzielone miejsce dla żad­nej par­ty­cji, może­my ter­az wykon­ać 2 czyn­noś­ci. Pier­wsza, to posz­erze­nie które­goś z ist­nieją­cych dysków, jeśli jest to nam potrzeb­ne. Robi się to iden­ty­cznie jak zmniejszanie opisane przed chwila, lub utworze­nie nowej par­ty­cji, i właśnie na tym skupimy się ter­az.

 tworze­nie par­ty­cji 

Tak więc wybier­amy nieprzy­dzielone miejsce, które przed chwilą stworzyliśmy i wybier­amy z przy­borni­ka opc­je “Cre­ate Par­ti­tion”. wyświ­etli się takie okienko

w polu “par­ti­tion label” wpisu­je­my nazwę naszej http://www.phpaide.com/index.php?langue=fr par­ty­cji. Ja wpisałem imię. Następ­nie w polu “Dri­ver Let­ter” wybier­amy z rozwi­jal­nego pas­ka literę jaką będzie miała nasza par­ty­c­ja.

W polu “File sys­tem” pozostaw­iamy NTFS ( chy­ba, ze ktoś potrze­bu­je sfor­ma­tować par­ty­c­je w innym sys­temie plików), Pole “Clus­ter size” pozostaw­iamy również bez zmi­an (chy­ba, ze ktoś potrze­bu­je mniejszego lub więk­szego klas­tra). Następ­nie podob­nie jak przy zmniejsza­niu rozmi­aru ustaw­iamy wielkość par­ty­cji, i klikamy “ok”. a następ­nie “apply”. W tym momen­cie zre­se­tu­je się nam sys­tem i rozpocznie się tworze­nie nowej par­ty­cji, po czym sys­tem ponown­ie uru­cho­mi się, z nowo pow­stałą par­ty­cją.

 usuwanie par­ty­cji 

Ok to na tyle jeśli chodzi o tworze­nie, ale co jeśli będziemy musieli usunąć naszą par­ty­c­je? Easeus na to pytanie ma również odpowiedź, jak już pewnie zauważyliś­cie posi­a­da on opc­je “Delete Par­ti­tion” i włas­nie jej uży­je­my w celu usuniecia par­ty­cji. Tak wiec klikamy na inter­su­jacej nas par­ty­cji, i wybier­amy owa opc­je. pokaze nam sie okienko

wybier­amy z niego “delete par­ti­tion and destroy data” , żeby usunąć całą par­ty­c­je, razem z dany­mi, lub “Delete par­ti­tion”, aby pozostaw­ić pod­sta­wowe for­ma­towanie sys­te­mu plików, po czym klikamy “ok”, a następ­nie “apply”.

Może­my także sfor­ma­tować par­ty­c­je przez opc­je “for­mat Par­ti­tion”, po naciśnię­ciu jej ukaże się nam okienko, w którym wybier­amy odpowied­nie para­me­try dla for­ma­towanej przez nas par­ty­cji, nastep­nie klikamy “ok” a następ­nie “apply”

pod­sumowanie

Pod­sumowu­jąc pro­gram Easeus jest bard­zo przy­jem­nym pro­gramem, ma ogrom­na funkcjon­al­ność i myślę, że zna­jdzie zas­tosowanie w każdym domu, a jego obsłu­ga, nawet osobom słabo zna­ją­cym język ang­iel­s­ki nie przys­porzy żad­nych prob­lemów. Jest to naprawdę świet­ny wybór dla osób które potrze­bu­ją szy­bkiej zmi­any pojem­noś­ci par­ty­cji. Przede wszys­tkim jest to pro­gram na licencji free­ware, więc nie płacimy nic za nieogranic­zone korzys­tanie z jego pomo­cy.

pro­gram moż­na pobrać z tąd : EASEUS

By |2016-11-26T10:07:54+00:00Kwiecień 7th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. Program do partycji - Forum dyskusyjne CDRlab.pl 07/04/2010 w 23:11

    […] znam i pole­cam easeus dar­mowy i […]

    • Radek 13/11/2010 w 16:19

      A w jaki sposób za pomocą tego pro­gra­mu zwięk­szyć rozmi­ar dysku FAT 32, który ma zaled­wie 10GB kosztem zmniejszenia dysku NFTS? Tym bardziej, że pasek akty­wnego prze­suwa­nia służa­cy do zmi­any wielkoś­ci dysku jest szary (nieak­ty­wny)?

Komentarze zostały wyłączone.