Drukowanie na odległość

Czy zdarzyło Ci się kiedyś taka sytu­ac­ja, że miałeś do wydrukowa­nia ważny doku­ment, a w miejs­cu, w którym się zna­j­du­jesz nie ma dzi­ała­jącej drukar­ki? To żaden prob­lem! Wystar­czy lek­tu­ra poniższego artykułu. Drukowanie w ten sposób pole­ga jedynie na zas­tosowa­niu vir­tu­al­nego sterown­i­ka i uży­cia vir­tu­al­nej drukar­ki.

1.) Pobier­amy uni­w­er­sal­ny sterown­i­ki pasu­ją­cy do każdej drukar­ki. Zna­jdziemy go TUTAJ. Na stron­ie wybier­amy jeszcze rodzaj sys­te­mu i język sterown­i­ka i pobier­amy. Po pobra­niu instalu­je­my.

2.) Po zain­stalowa­niu sterown­i­ka sys­tem doda vir­tu­al­ną drukarkę do naszego sys­te­mu, a drukar­ka ta zostanie ustaw­iona jako domyśl­na. Jeśli w przyszłoś­ci zechce­my mieć inną drukarkę jako domyśl­ną, to zmieni­amy ją w Pan­elu Sterowania/Drukarki i inny sprzęt.

3.) Ter­az uruchami­amy dowol­ny pro­gram, z którego mamy rozpocząć drukowanie np Word. W okienku drukowa­nia w miejs­cu nazwy drukar­ki pojawi się nowa drukar­ka o nazwie Xerox Mobile Express Dri­ver:


4.) Klikamy ter­az na Właś­ci­woś­ci (na scree­nie jest to Prop­er­ties, ponieważ opra­cowu­jąc ten artykuł korzys­tałem z Wor­da w języku ang­iel­skim). Ujrzymy okno o nazwie New Net­work Detect­ed. Będzie się ono ukazy­wało za każdym razem, gdy będziemy drukować za pomocą vir­tu­al­nego sterown­i­ka. W kole­jnym okienku poda­je­my swo­ją lokaliza­cję (np Dom) i klikamy OK.

5.) Wyświ­etli na się takie okienko:

Zostaną znalezione dzi­ała­jące w sieci drukar­ki. Zaz­nacza­my tą, która nam odpowia­da i klikamy Ok. Pamię­ta­jmy! Drukar­ka musi być włąc­zona.

6.) Ukaże nam się jeszcze okienko kon­fig­u­ra­cyjne z para­me­tra­mi drukar­ki i sterown­i­ka. Sprawdza­my wszys­tko, po czym klikamy na Ok i oczeku­je­my na wydruk z wybranej drukar­ki.

PODSUMOWANIE

Uni­w­er­sal­ny sterown­ik przy­da się wszys­tkim, którzy pracu­ją w wielu miejs­cach i nie mają przy sobie żad­nej drukar­ki. Rozwiązanie przy­da się również posi­adac­zom lap­topów.

By |2016-11-26T10:07:48+00:00Lipiec 5th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.