Driver Sweeper — usuwamy wadliwe sterowniki

Wielu z nas na pewno spotkało się z oporny­mi sterown­ika­mi, które to stwarza­ły prob­le­mu pod­czas usunię­cia. Przykład — sterown­i­ki kar­ty dźwiękowej lub drukar­ki. Oporny sterown­ik z reguły uniemożli­wia zain­stalowanie jego najnowszej wer­sji, co później skutku­je błę­da­mi z opro­gramowaniem. Dzię­ki pro­gramowi Dri­ver Sweep­er usuniemy “upar­ty” sterown­ik bez żad­nego prob­le­mu.

1.) Sztucz­ka dzi­ała na sys­temach Win­dows XP, Vista i 7. Pro­gram pobier­amy np z tej strony KLIK. Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy. Zobaczymy główne okno pro­gra­mu:

2.) Zabier­amy się za usunię­cie wadli­wego sterown­i­ka. W menu głównym Home klikamy Analyse and clean — po prawej stron­ie zobaczymy grupę wszys­t­kich sterown­ików. Dla przykładu chcę usunąć sterown­i­ki od kart dźwiękowej, więc zaz­naczam Real­tek — Sound i klikam na Analyse:

3.) Po kilku­nas­tu sekun­dach Dri­ver Sweep­er wyświ­etli listę sterown­ików (w moim przy­pad­ku kar­ty dźwiękowej). Domyśl­nie są wszys­tkie zaz­nac­zone do usunię­cia ale może­my to zmienić, odhacza­jące te, które chce­my pozostaw­ić. Z reguły powin­niśmy usunąć wszys­tkie skład­ni­ki, jeśli mamy zami­ar zmienić sterown­ik:

4.) Klika­jąc na Clean rozpocznie się pro­ces usuwa­nia sterown­i­ka wraz z jego wszys­tki­mi skład­nika­mi. Jeśli pro­gram zapy­ta, czy na pewno chce­my kon­tyn­uować — zgadza­my się klika­jąc Ok. Na sam koniec może­my zostać poproszeni o ponowne uru­chomie­nie kom­put­era — oczy­wiś­cie uruchami­amy PC ponown­ie.

PODSUMOWANIE

Wadli­we sterown­i­ki każde­mu z nas mogą przys­parzać sporo prob­lemów. Warto więc usunąć je za pomocą odpowied­niego narzędzia, niż męczyć się tracąc przy tym głowę.

By |2016-11-26T10:07:29+00:00Styczeń 24th, 2012|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |3 komentarze

3 komentarze

  1. noni 30/11/2012 w 11:37 - Odpowiedz

    Ciekawe rzeczy piszesz. Sam miałem nie raz prob­le­my z stray­mi stera­mi i nie mogłem ich wywal­ić. Przy­da sie.

  2. fffffff 15/12/2012 w 15:37 - Odpowiedz

    czemu rekla­ma zasła­nia więk­szośc i nie da sie jej zamknąc??

  3. artus2007 02/09/2013 w 11:06 - Odpowiedz

    Te zasła­ni­a­jące reklamy to był po pros­tu jak­iś błąd, który już dawno został napraw­iony. Tak więc korzys­tanie z ser­wisu jest już od daw­na w pełni możli­we.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.