Domyślny folder Windows 7 — zmiana

Ta krótka i niezbyt skomplikowana sztuczka dedykowana jest dla osób, którym nie podoba się główna lokalizacja dla domyślnie instalowanych w systemie programów. Z reguły jest to ścieżka C:\Program Files\Folder_instalowanego_programu. Jeśli nurtuje Cie ta standardowa ścieżka instalacyjna załóżmy dlatego, że oprogramowanie instalujesz w innym katalogu/folderze, to możesz bez problemu to zmienić. Jeśli nie boisz się modyfikować rejestru, możesz wsiąść się do „roboty”. Pamiętajmy, żeby przed modyfikacją rejestru Windows wykonać jego kopię zapasową. Ustrzeże nas to nas przed niepożądanymi skutkami wynikającymi z modyfikacji (czyli zmianę ustawień w rejestrze przez niedoświadczonych użytkowników).

Sztucz­ka opar­ta jest na sys­temie Win­dows 7 – doty­czy każdej jego wer­sji. Pod­czas opra­cowywa­nia artykułu korzys­tałem z Win­dows 7 Home Pre­mi­um x64. W wer­sji x86 wystar­czy zmody­fikować po pros­tu mniej kluczy rejestru – wszys­tko zostanie przeze mnie niżej uwzględ­nione.

1.)    Pier­wsza rzecz, to otwar­cie Edy­to­ra rejestru. Najproś­ciej jest to zro­bić wciska­jąc kom­bi­nację klaw­iszy Windows+R . W otwarte okienko wpisu­je­my polece­nie reged­it i zatwierdza­my enterem:

win7-1

2.)    Ter­az, gdy otworzyliśmy już rejestr powin­niśmy wykon­ać jego kopię zapa­sową. Po pros­tu klikamy na Plik , a następ­nie Eksportuj. Wskazu­je­my dowol­ną ścieżkę dla naszej kopii, wpisu­je­my nazwę i zapisu­je­my z rozsz­erze­niem .reg :

win7-2

3.)    Kopię mamy już wyko­naną – przyszedł czas na doko­nanie zmi­an w gałęzi­ach rejestru. Odna­j­du­je­my i rozwi­jamy następu­ją­cy klucz:

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

4.)    Ter­az może­my zająć się edy­cją.

  • Jeśli posi­adamy sys­tem Win­dows w wer­sji x86 (32 bitowej) edy­tu­je­my następu­jące wartoś­ci:

Pro­gram­Files­Dir – klikamy wartość dwukrot­nie i zmieni­amy ścieżkę na taką, jaka nas intere­su­je np. E:\Moje pro­gramy

Pro­gram­FilesPath – tutaj również poda­je­my wybrany przez nas fold­er w znaczkach pro­cen­ta % (ana­log­icznie zmieni­amy domyśl­ny %Pro­gram Files% na swo­ją nazwę folderu np. %Moje Pro­gramy%).

win7-3

  • Jeśli posi­adamy sys­tem w Wer­sji x64 (64 bitowej):

Edy­tu­je­my te same wartoś­ci, co w wer­sji x86 (patrz pkt. wyżej) oraz dodatkowo wartoś­ci:

— Pro­gram­Files­Dir (x86) – tutaj zmieni­amy ścieżkę ana­log­icznie, jak dla poprzed­nich wartoś­ci z x86

— ProgramW6432Dir – również poda­je­my nową wybraną przez nas ścieżkę

5.)    Tak zmody­fikowany rejestr zapisu­je­my i uruchami­amy kom­put­er ponown­ie. Ter­az pod­czas uru­chomienia dowol­nego insta­la­to­ra ścież­ka insta­lacji powin­na zostać zmie­nieni ona automaty­cznie.

Niek­tóre pro­gram mogą wymusić na użytkown­iku insta­lac­ja w domyśl­nie ustaw­ionym przez sys­tem kat­a­logu C:\Program Files mimo, iż mie­nil­iśmy jego lokaliza­cję! Z reguły może to doty­czyć niek­tórego opro­gramowa­nia Microsoft lub pro­gramów, których ścież­ki insta­la­cyjnej nie moż­na zmienić, ponieważ jest ona automaty­czne. Dlat­ego po mimo zmi­any kat­a­logu warto pozostaw­ić na dysku C:\ kat­a­log Pro­gram Files.

 

By |2016-11-26T10:07:25+00:00Wrzesień 11th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.