Dodaj opcje “Pokaż Ukryte Pliki” w menu

Jeśli jesteś użytkownikiem Windows 7 i cenisz sobie wygodę i prostotę to pewnością ten artykuł może Ci się spodobać. Dzięki kilku modyfikacjom rejestru dowiesz się, jak dodać do menu kontekstowego pozycję „Pokaż ukryte pliki systemu Windows” oraz „Nie pokazuj ukrytych plików systemu Windows”. Dzięki takiej edycji będziemy mieć te przydatne funkcje praktycznie na wyciągnięciu ręki.

1. Pier­wszą rzeczą, jaką powin­niśmy zro­bić przed mody­fikacją rejestru jest wyko­nanie jego kopii zapa­sowej. Dopiero potem może­my wprowadzać mody­fikac­je mając pewność, że błęd­nie wprowad­zone zmi­any może­my cofnąć.

2. Prze­chodz­imy do edy­to­ra rejestru. W tym celu w polu wyszuki­wa­nia sys­te­mu wpisu­je­my po pros­tu frazę reged­it i potwierdza­my enterem:

regedit3. Mając otwarty edy­tor rejestru odna­j­du­je­my następu­ją­cy klucz HKEY_CLASSES_ROOT i prze­chodz­imy kole­jno do pod­kluczy: Direc­to­ry — - — > Back­ground — - — > Shell

edytor-rejestru

4. Będąc cały czas w Pod­kluczu Shell doda­je­my tam nowy klucz i nazy­wamy go np. Pokaż ukryte pli­ki i fold­ery. Otwier­amy stwor­zony klucz i w nim tworzymy następ­ny o nazwie com­mand:

edytor-rejestru2

command

5. Edy­tu­je­my domyśl­ny ciąg w kluczu com­mand. Klikamy na niego PPM i wybier­amy pozy­cję Mody­fikuj:

 modyfikuj

6. Przed nami okienko mody­fika­cyjne. Wpisu­je­my tam następu­ją­cy ciąg znaków:

 reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentV­ersion\Explorer\Advanced /v Hid­den /t reg_dword /d 1 /f

edytowanie-ciagu

UWAGA – na scree­nie nie widać całego spisanego ciągu – jest zbyt dłu­gi. Załączany screen jest tylko moim przykła­dem.

7. Cofamy się z powrotem do klucza o nazwie Shell i tworzymy nowy o nazwie np. Nie pokazuj ukry­tych plików i fold­erów. Otwier­a­jąc go tworzymy w nim również klucz o nazwie com­mand:

nie-pokazuj

8. Będąc w kluczu com­mand ana­log­icznie, jak w powyższych punk­tach mody­fiku­je­my ciąg domyśl­ny i wpisu­je­my do niego frazę:

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentV­ersion\Explorer\Advanced /v Hid­den /t reg_dword /d 2 /f

edytowanie-ciagu2

9. Od tej chwili zobaczymy w menu kon­tek­stowym stwor­zone przez nas pozy­c­je:

menu-kontekstowe

 

By |2016-11-26T10:07:15+00:00Kwiecień 6th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.