Diagnostyka dysku twardego

W artykule przed­staw­ię jeden z najlep­szych pro­gramów do diag­nos­ty­ki dysków twardych (HDD). Dzię­ki niemu przeskanu­je­my nasz dysk w poszuki­wa­niu błędów, uszkod­zonych i wol­nych sek­torów, a także sprawdz­imy para­me­try naszego dysku. Jeśli obwini­asz swo­jego twardziela i myślisz, że zbliża się jego “koniec” to nie staw­iaj wszys­tkiego na ostat­nią kartę. Najpierw wykon­aj test z przed­staw­ionego artykułu, a potem wycią­gaj wnios­ki.

SPRAWDZENIE I ODCZYT INFORMACJI HDD

1.)Pobier­amy pro­gram MHDD z TEGO SERWERA. Po pobra­niu ujrzymy obraz ISO:

Obraz ten wypalamy dowol­nym pro­gramem do nagry­wa­nia płyt.

2.) Po nagra­niu bootu­je­my z płyt­ki kom­put­er. O tym, jak ustaw­ić bootowanie dowiesz się Z TEGO TEMATU.

3.) Po zbootowa­niu z płyt­ki ujrzymy takie okno (nie prze­j­mować się, że u góry jest napisane Insta­la­tor Win 98, bo to zupełnie nie o to chodzi):

2.) Wybier­amy pozy­cję pier­wszą, jak na powyższym scree­nie tj. Start Com­put­er with ADAPTEC SCSI adapter sup­port.

3.) Ukaże się główne okno pro­gra­mu. Pro­gram wykrył mój dysk ST3160211AS na pozy­cji 6, co widać na poniższym scree­nie:

4.) Wg przykładu wpisu­ję więc cyfrę 6 i wciskam Enter. Wybier­am w ten sposób swój dysk twardy.

5.) Ter­az wpisu­je­my komendę EID aby uzyskać więcej infor­ma­cji o swoim HDD. Tak to wyglą­da u mnie:

SKANOWANIE POWIERZCHNI DYSKU

1.) Infor­ma­c­je odnośnie dysku mamy już odczy­tane. Ter­az musimy przeskanować go w poszuki­wa­niu błędów i bad sec­torów. Skanowanie wykon­amy wciska­jąc 2 razy klaw­isz F4. Tak wyglą­da skanowanie dla mojego dysku:

Jak widać mój dysk jest w bard­zo dobrym stanie — świad­czą o tym szare blo­ki. Poniżej opisu­ję inter­pre­tację cza­sów sek­torów dla HDD:

[note]

<3ms — pręd­kośc odczy­tu bloków jest mniejsza niż 3ms (kolor szary — wynik praw­idłowy).

<10ms — pręd­kość odczy­tu bloków jest mniejsza niż 10ms (kolor szary [środ­kowy] — wynik praw­idłowy).

<50ms — pręd­kość odczy­tu bloków jest mniejsza niż 50ms (kolor szary [ostat­ni — jas­ny] — wynik praw­idłowy).

<150ms — pręd­kość odczy­tu bloków jest mniejsza niż 150ms (kolor zielony — zaczy­na­ją się drob­ne prob­le­my)

<500ms — pręd­kość odczy­tu bloków jest mniejsza niż 500ms (kolor brą­zowy — wys­tępu­ją opóźnienia i niesta­bil­ny odczyt sec­torów).

>500ms — pręd­kość odczy­tu bloków jest więk­sza niż 500ms (kolor czer­wony — niesta­bil­ny odczyt sec­torów, przez co mogą pow­stawać bad sec­to­ry).

[/note]

[note]

? TIME — niemo­zli­wy odczyt, dysk może być uszkod­zony lub spraw­iać prob­le­my.

x UNC — sektor(y) może być uszkod­zony.

! ABRT — brak jakiegoś sek­to­ra, mozli­we uszkodze­nie powierzch­ni talerza.

S IDNF — możli­we uszkodze­nie firmware HDD.

A AMNF — prob­lem z nagłówka­mi, które opisu­ją sec­to­ry.

[/note]

ODCZYTYWANIE S.M.A.R.T naszego dysku

1.) Aby odczy­tać S.M.A.R.T dla dysku twardego musimy wcis­nąć klaw­isz F8. Tak wyglą­da odczyt mojego dysku:

[note]

S.M.A.R.T jest to sys­tem mon­i­torowa­nia i powiadami­a­nia o błę­dach dzi­ała­nia dysku twardego.

[/note]

PODSUMOWANIE

Pro­gram MHDD jest bard­zo dobrym narzędziem do sprawdzenia stanu naszego twardziela. Uży­wa­jmy go w celu sprawdzenia poprawnoś­ci naszego dysku lub gdy mamy wąt­pli­woś­ci co do sta­bil­noś­ci jego dzi­ała­nia.

By |2016-11-26T10:07:47+00:00Lipiec 22nd, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.