Zabezpiecz dane — backup pendrive’a

Pamię­ci przenośne (potocznie pendrive’y) są coraz pop­u­larniejszy­mi urządzeni­a­mi do wymi­any danych. Zapewne każdy z nas prze­chowu­je na nich swo­je ulu­bione pli­ki np zdję­cia, muzykę. Co ter­az, jeśli zachodzi potrze­ba np poży­czenia go? Nie musimy się martwić o nasze dane — wykon­amy w prosty sposób ich kopię zapa­sową. Przed­staw­iony w artykule pro­gram dokona “back­upu” danych z dowol­nego pen­dri­va, które potem może­my przy­wró­cić.

1.) Najpierw musimy pobrać i zain­stalować pro­gram o nazwie USB Flash Dri­ve Man­ag­er. Zna­jdziemy go TUTAJ . Pro­gram jest dar­mową i bezpłat­ną alter­naty­wą od Microsof­tu. Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy. Pro­gram wyma­ga bib­liote­ki .NET Frame­work w wer­sji co najm­niej 1.1. Jed­ną z nowszych wer­sji tej bib­liote­ki zna­jdziemy TUTAJ .

2.) Przy pier­wszym uru­chomie­niu aplikacji wyświ­et­lona zostanie jej licenc­ja, którą musimy  po pros­tu potwierdz­ić klika­jąc na Accept.

3.) Podłącza­my ter­az do kom­put­era pen­dri­va z dany­mi, które mają zostać zapisane jako kopia zapa­sowa (back­up). domyśl­ną zakład­ką jest zakład­ka Overviews. Klikamy więc na opcję zaz­nac­zoną na czer­wono na poniższym scree­nie, aby wykon­ać kopię zapa­sową danych podłąc­zonej pamię­ci:

4.) Pro­gram przełączy się automaty­cznie na zakład­kę Backup/Restore. Zaz­nacza­my opcję wybraną na poniższym scree­nie, a następ­nie z poniższej listy wybier­amy naszą pamięć. Po wyko­na­niu tych czyn­noś­ci klikamy na Back­up. Rozpocznie się oper­ac­ja tworzenia kopii zapa­sowej:

5.) Jeśli chce­my przy­wró­cić naszą kopię z powrotem na pen­dri­va, prze­chodz­imy z powrotem do zakład­ki Backup/Restore i zaz­nacza­my Restore files from my com­put­er to a Flash Dri­ve:

6.) Następ­nie wybier­amy z listy o nazwie Select a back­up image to restre to the Flash Dri­ve stwor­zoną przez nas kopię. Potem z listy obok o nazwie Select Flash Dri­ve for restore wybier­amy naszego pen­dri­va. Na końcu klikamy na Restore i czekamy, aż pro­gram przy­wró­ci kopię.

PODSUMOWANIE

Pro­gram jest bard­zo przy­dat­ny dla wszys­t­kich, którzy chcą zabez­pieczyć dane na pamię­ci­ach przenośnych. Nie musimy w ten sposób kopi­ować każdego pliku z osob­na.

By |2016-11-26T10:07:49+00:00Czerwiec 19th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.