Daj swojemu systemowi “Drugą szansę” — awaria windowsa

Win­dows XP nie należy do sys­temów z rodziny “aniołków” i równie dobrze potrafi odmówić posłuszeńst­wa. Zdarza­ją się częste awarie Win­dows — od tych drob­nych, nie wyma­ga­ją­cych dużego nakładu pra­cy, po te poważniejsze, które już wyma­ga­ją trochę robo­ty. Z tego artykułu dowiesz się, jak dać swo­je­mu sys­te­mowi “drugą szan­sę” wtedy, gdy odmówi posłuszeńst­wa w taki sposób, że nie będzie chci­ał się w cale uru­chomić. Nie stracisz żad­nych danych z kom­put­era. Z każdej awarii da się jakoś wyjść.

USTAWIENIE BOOTOWANIA

Pier­wszym krok­iem, jaki musimy wykon­ać w tej kwestii to ustaw­ie­nie odczy­tu z pły­ty. Musimy więc ustaw­ić Bios tak, aby na pier­wszym miejs­cu odczy­ty­wał dane z pły­ty z sys­te­mem XP. O tym, jak to zro­bić opisu­je­my szczegółowo W TYM TEMACIE.

URUCHOMIENIE KONSOLI ODZYSKIWANIA SYSTEMU

1.) Bios został przez nas odpowied­nio skon­fig­urowany. Wkładamy więc płytkę z sys­te­mem do napę­du i restar­tu­je­my kom­put­er. Kiedy ukaże się monit o wciśnię­cie dowol­nego klaw­isza to wciskamy dowol­ny klaw­isz, by prze­jść do okien­ka insta­lacji sys­te­mu. Gdy pojawi się w końcu okienko insta­lacji sys­te­mu, wciskamy R, aby prze­jść do kon­soli odzyski­wa­nia:

2.) Przed nami kon­so­la odzyski­wa­nia. Wpisu­je­my kole­jno 1 i wciskamy Enter. Jeśli posi­adamy hasło to je wpisu­je­my, jeśli nie mamy hasła to wciskamy po pros­tu Enter:

WYKONYWANIE KOPII AKTUALNEGO REJESTRU WINDOWS I USUNIĘCIE GO

1.) Musimy stworzyć kopię aktu­al­nego rejestru po to, aby stworzyć nową, dzię­ki której  uru­chomimy niedzi­ała­ją­cy sys­tem. Lecz aby tego dokon­ać potrze­bu­je­my folderu, w którym będziemy przetrzymy­wać wyko­naną kopię. Fold­er stworzymy wpisu­jąc w kon­soli polece­nie C:\WINDOWS>md tmp i wciska­jąc Enter.

2.) Ter­az, gdy już założyliśmy fold­er skopi­u­jmy do niego rejestr za pomocą komendy copy. Aby sko­pi­ować cały rejestr musimy do kon­soli wpisać dokład­nie wszys­tkie polece­nia jak poniższej:

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\security  c:\windows\tmp\security.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak


3.)
Po sko­pi­owa­niu każdego z plików otrzy­mamy komu­nikat Sko­pi­owano 1 plik(ów). Musimy ter­az usunąć stary rejestr, ponieważ jego miejsce zajmie nowy. W kon­soli musimy więc wpisać następu­jące komendy. Po wpisa­niu każdej komendy zatwierdza­my ją wciska­jąc Enter:

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\system

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\software

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\sam

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\security

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\default

TWORZENIE NOWEJ KOPII REJESTRU

1.) Nową kopię “czys­tego” rejestru (taką, jaką tworzy sys­tem pod­czas insta­lacji) stworzymy wpisu­jąc w kon­soli następu­jące polece­nia (po każdym polece­niu wciskamy Enter):

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config

2.) Nowa kopia rejestru utwor­zona poprawnie. Wpisu­je­my w kon­soli polece­nie exit i wciskamy Enter, aby ją opuś­cić. Kom­put­er uru­cho­mi się ponown­ie.

ODZYSKIWANIE DOSTĘPU DO FOLDERU “Sys­tem Vol­ume Infor­ma­tion”

1.)Pod­czas uruchami­ana kom­put­era wciskamy kil­ka razy klaw­isz F8, aby uzyskać menu wyboru try­bu uruchami­a­nia sys­te­mu. Wybier­amy tryb awaryjny i czekamy, aż się załadu­je:

2.) Musimy dostać się do folderu Sys­tem Vol­ume Infor­ma­tion po to, aby użyć najnowszej sprawnej kopii rejestru. Nieste­ty fold­er jest zablokowany nawet dla admin­is­tra­to­ra. Aby się do niego dostać musimy zwięk­szyć swo­je uprawnienia. W tym celu prze­chodz­imy na dysk C i klikamy Narzędzia:

Następ­nie klikamy Opc­je fold­erów:

Z zakład­ki Widok zaz­nacza­my opcję Pokaż ukryte pli­ki i fold­ery, a pozostałe opc­je zaz­nac­zone na scree­nie odz­nacza­my:

3.) Połowa sukce­su za nami. Fold­er się ujawnił, ale nie mamy jeszcze możli­woś­ci otwar­cia go, o czym świad­czy taki komu­nikat:

4.) Aby dostać się do tego fold­era musimy prze­jść do jego lokaliza­cji. Domyśl­nie jest to dysk C. Klikamy na niego PPM i wybier­amy Właś­ci­woś­ci. Ter­az prze­chodz­imy do zakład­ki Zabez­pieczenia:


I klikamy dodaj (jak na powyższym scree­nie).

5.) W polu wpisu­je­my admin­is­tra­tor i klikamy Ok:

6.) NA liś­cie się kon­to stwor­zonego Admin­is­tra­to­ra. Zaz­nacza­my opcję Peł­na kon­tro­la, aby uzyskać pełny dostęp do zasobów fold­era i klikamy na Ok. Od tej chwili fold­er Sys­tem Vol­ume Infor­ma­tion jest już dostęp­ny:

UWAGA!!! Jeśli nadal nie możesz dostać się do powyższego folderu lub posi­adasz Win­dows XP w wer­sji Home Edi­tion to wykon­aj jeszcze poniższy krok z tabel­ki:

[note]

Prze­jdź kole­jno do menu START—>Uruchom i wpisz cmd i wciśnij Enter. Pokaże się wier­sz pole­ceń, w którym wpisz frazę: cacls “c:\System Vol­ume Infor­ma­tion” /E /G Nazwa Użytkownika:F (gdzie zami­ast Nazwa Użytkown­i­ka wpisu­jesz swo­ją nazwę Użytkown­i­ka kom­put­era). Jeśli wszys­tko poprawnie wpisałeś otrzy­masz komu­nikat przetwor­zono kat­a­log c:\System Vol­ume Infor­ma­tion . Zamknij Wier­sz pole­ceń i uru­chom ponown­ie sys­tem. Fold­er powinien już być dostęp­ny.

[/note]

UŻYCIE PLIKÓW Z FOLDERU “Sys­tem Vol­ume Infor­ma­tion”

1.) W fold­erze zna­j­du­ją się fold­ery z wpisa­mi od rejestru — tego nowego i starego. Odszuku­je­my najnowszy fold­er (taki, którego data najmłod­sza). Ten fold­er w tej chwili nas nie obchodzi. Szukamy fold­er od niego starszy (nie najs­tarszy, bo fold­er zaw­iera kil­ka takich wpisów odnośnie rejestru!). Otwier­amy go. W nim odszuku­je­my fold­er z najnowszą kopią rejestru (patrzymy na datę!). W moim przykładzie opier­am się na fold­erze o nazwie RP87, ponieważ w sys­tem Vol­ume infor­ma­tion posi­adam fold­ery starsze niż RP87 i jeden nowszy:

2.) Otwier­amy RP87, a w nim otwier­amy fold­er snap­shot. W środ­ku zna­jdziemy sprawną kopię rejestru, która mieliśmy przed awar­ią sys­te­mu. Zaz­nacza­my pli­ki należące do niej:

I kopi­u­je­my je do folderu tmp stwor­zonego przez nas w kon­soli odzyski­wa­nia. Zna­jdziemy go w C:\Windows\tmp

3.) Ter­az restar­tu­je­my kom­put­er i prze­chodz­imy jeszcze raz do kon­soli odzyski­wa­nia (tak jak na samym początku artykułu).

4.) Kasu­je­my wer­sję rejestru, z której uru­chomil­iśmy sys­tem w try­bie awaryjnym. Dokon­amy tego wpisu­jąc w kon­soli poniższe polece­nia (po wpisa­niu każdego wciskamy Enter):

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\system

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\software

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\sam

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\security

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\default

5.) Zastępu­je­my skanowany rejestr tym z kat­a­logu Sys­tem Vol­ume Infor­ma­tion. Wpisu­je­my więc do kon­soli następu­jące polece­nia (wciskamy Enter po każdej komendzie):

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_machine_security c:\windows\system32\config\security

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_user_default c:\windows\system32\config\default

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_machine_software c:\windows\system32\config\software

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_machine_sam c:\windows\system32\config\sam

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_machine_system c:\windows\system32\config\system

6.) Po wpisa­niu wszys­t­kich pole­ceń wpisu­je­my exit i wciskamy Enter, aby opuś­cić kon­solę.

PRZYWRACANIE WSZYSTKICH USTAWIEŃ Z PRZED AWARII WINDOWS

Kom­put­er uru­cho­mi się ponown­ie, wszys­tko powin­no już dzi­ałać. Nie ma jed­nak pewnoś­ci, że inne dane nie zostały uszkod­zone. W tym celu musimy wykon­ać przy­wracanie sys­te­mu:

1.) Klikamy START i prze­chodz­imy do Pomo­cy i obsłu­gi tech­nicznej. Klikamy Cofnij zmi­any doko­nane na kom­put­erze…:

Ter­az zaz­nacza­my opcję jak na poniższym scree­nie:

I klikamy Dalej.

2.) Z kalen­darza wybier­amy datę, do której sys­tem ma zostać przy­wró­cony:

I klikamy ponown­ie na Dalej.

3.) Zobaczymy potwierdze­nie wybranego punk­tu przy­wraca­nia. Klikamy Dalej, aby przy­wró­cić sys­tem:

4.) Od tej chwili nasz sys­tem powinien być w pełni sprawny.

PODSUMOWANIE

Ten wycz­er­pu­ją­cy artykuł ma na celu pomóc nam w napraw­ie sys­te­mu bez jego ponownej insta­lacji i utraty danych.

By |2016-11-26T10:07:45+00:00Lipiec 28th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.