Czym otworzyć nieznany plik?

Szukając czegoś w Internecie łatwo trafić na pliki z rozszerzeniem, o którym nigdy nie słyszeliśmy. Zastanawiamy się później, czym ten plik otworzyć i w rezultacie przeszukując sieć pobieramy i instalujemy mnóstwo niepotrzebnego oprogramowania, które nie dość, że spowalnia nasz komputer, to jeszcze nie otworzy naszych plików. Zanim więc przystąpimy do pobierania programów warto sprawdzić, czym dany plik można otworzyć. Ale o tym w artykule.

  • Moim głównym celem nie jest pobieranie masy opro­gramowa­nia, aby sprawdz­ić jeden plik. Zan­im cokol­wiek pobierze­my – dokonu­je­my sprawdzenia. Przykład­owy plik pobrany przeze mnie z Inter­ne­tu posi­a­da rozsz­erze­nie .ogg
  • W moim przy­pad­ku sys­tem Win­dows nie jest w stanie takiego pliku otworzyć – nie posi­adam żad­nego opro­gramowa­nia, które by mi to umożli­wiło. Otwier­a­jąc taki plik otrzy­mu­ję jedynie infor­ma­cję, że pliku nie moż­na otworzyć i sys­tem pro­ponu­je wybranie pro­gra­mu z dysku:

ogg

  • Aby nie zas­tanaw­iać się bez więk­szych namysłów czym otworzyć plik .ogg prze­chodz­imy na następu­jącą wit­rynę: http://www.openwith.org/
  • Wyglą­dem strona przy­pom­i­na prostą i intu­icyjną wyszuki­warkę. I na tym właśnie pole­ga pros­to­ta obsłu­gi tego ser­wisu. Przy­pa­trzmy się uważnie – w lewym górnym rogu widz­imy pole wyszuki­wa­nia:

openwith

  • Wpisu­je­my poszuki­wane przez nas rozsz­erze­nie. W moim przy­pad­ku jest to typ rozsz­erze­nie .ogg
  • Już po chwili zauważymy, że wit­ry­na zwró­ciła nam wyni­ki wyszuki­wa­nia. Może­my sprawdz­ić, jakim pro­gramem otworzymy plik z szukanym przez nas rozsz­erze­niem oraz rozsz­erze­nie, które również kojar­zone są z tym, które wpisal­iśmy do wyszuki­war­ki:

ogg1

  • Ter­az wystar­czy kliknąć na intere­su­jącą nas pozy­cję aby dowiedzieć się, jakim pro­gramem otworzyć plik. Wybier­am więc z listy .OGG (ostat­nia pozy­c­ja na liś­cie). Od razu widać, jakie pro­gram są pod­porząd­kowane pod to rozsz­erze­nie:

ogg2

  • Właśnie dowiedzieliśmy się, jaki pro­gramem otworzymy nasz plik. Nie pozostało nam nic innego, jak poszukać opro­gramowa­nia w Internecie, zain­stalować i cieszyć się z nowych plików.
By |2016-11-26T10:07:24+00:00Październik 5th, 2014|Categories: internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.