Czarny ekran po instalacji win10

Dłu­go oczeki­wałeś na Win­dows 10? W końcu się go doczekałeś – pobrałeś, zain­stalowałeś i…zobaczyłeś czarny ekran zami­ast oczeki­wanego pul­pitu. Nieste­ty ale i tak może się zdarzyć. Co praw­da miałem raz sty­czność właśnie z czarnym ekranem, ale udało mi się z nim upo­rać. Mógł to być prob­lem z jakimś plikiem, sterown­ikiem lub po pros­tu stało się to bez powodu – nieste­ty i taki sce­nar­iusz może­my założyć. Postanow­iłem się z wami podzielić tym, jak upo­rałem się z prob­le­mem.

1.

Przede wszys­tkim nie należy załamy­wać rąk – żadne pli­ki na pewno nie zostały utra­cone. Pier­wszym krok­iem, jaki powin­niśmy zro­bić to uru­chomie­nie try­bu awaryjnego. W Win­dows 10 jest trochę inaczej – po ponownym uru­chomie­niu kom­put­era trzy­mamy LEWY SHIFT i naciskamy cały czas F8 aż do skutku, gdy ujrzymy okno z ustaw­ieni­a­mi zaawan­sowany­mi. Klikamy na Rozwiąż prob­le­my:

2.

Opra­cowu­jąc artykuł stwierdz­iłem, że nie ma sen­su, abym wstaw­iał po kolei kilka­naś­cie zdjęć przed­staw­ia­ją­cych uru­chomie­nie try­bu awaryjnego. Postanow­iłem więc przed­staw­ić to w skró­cie: Gdy klikniemy na Rozwiąż prob­le­my, to kole­jno klikamy na Opc­je zaawan­sowane — - > Ustaw­ienia uruchami­a­nia — - > Uru­chom ponown­ie (obrazu­je to poniższy skró­cony screen):

 

3.

Kom­put­er uru­cho­mi się ponown­ie i po chwili zobaczymy Ustaw­ienia uruchami­a­nia. Naciskamy klaw­isz 4 by prze­jść do wspom­ni­anego try­bu awaryjnego:

4.

Sko­ro pul­pit nam się nie wyświ­et­la może­my rozważyć dwie kwest­ie: uszkod­zony sterown­ik od kar­ty graficznej lub prob­lem z odświeżaniem pul­pitu. Prze­jdźmy najpierw do kwestii sterown­ików – prze­chodz­imy do Mój kom­put­er i klikamy prawym przy­ciskiem myszy na puste miejsce wybier­a­jąc Właś­ci­woś­ci. Następ­nie klikamy na Menedżer Urządzeń.

5.

Sko­ro pul­pit nam się nie wyświ­et­la może­my rozważyć dwie kwest­ie: uszkod­zony sterown­ik od kar­ty graficznej lub prob­lem z odświeżaniem pul­pitu. Prze­jdźmy najpierw do kwestii sterown­ików – prze­chodz­imy do Mój kom­put­er i klikamy prawym przy­ciskiem myszy na puste miejsce wybier­a­jąc Właś­ci­woś­ci. Następ­nie klikamy na Menedżer Urządzeń.

6.

Gdy usuniemy sterown­ik uruchami­amy kom­put­er ponown­ie. Sys­tem po ponownym uru­chomie­niu powinien załad­ować go ponown­ie i wszys­tko powin­no wró­cić do normy. Jeśli ukaże się pul­pit – prob­lem mamy rozwiązany.

Jeśli nadal mamy prob­lem z wyświ­et­laniem ekranu – prze­jdźmy do następ­nego kroku.

7.

Po raz kole­jny uda­je­my się do try­bu awaryjnego pow­tarza­jąc powyższe kro­ki.

8.

Będąc w try­bie awaryjnym prze­chodz­imy do edy­to­ra rejestru. Klikamy ikonę lupy na pasku zadań i wpisu­je­my frazę reged­it.

9.

W edy­torze odna­j­du­je­my następu­ją­cy klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ActiveSetup\Installed Com­po­nents

A następ­nie po lewej stron­ie odna­j­du­je­my taką wartość:

{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340}

10.

Po prawej widz­imy wszys­tkie wartoś­ci i klucze. Usuwamy ten o nazwie (Domyśl­na nazwa), Typ REG_SZ , Dane Win­dows Desk­top Update:

11.

Po ponownym uru­chomie­niu kom­put­era prob­lem powinien zostać rozwiązany. Jeżeli w dal­szym ciągu ktoś z was miewa prob­le­my z czarnym ekranem – proszę pisać w komen­tarzu do tego artykułu, a coś wymyślimy. Pamię­ta­jmy, że sprzęt potrafi być zawod­ny i u jed­nego was prob­lem zniknie, a u drugiego będzie wys­tępował nadal.

 

By |2016-11-26T10:07:12+00:00Luty 28th, 2016|Categories: News, windows|Tags: , |4 komentarze

4 komentarze

 1. Pshemek 28/08/2016 w 19:38 - Odpowiedz

  U mnie po aktu­al­iza­cji komp sie włącza ale jest czarny ekran, klaw­iatu­ra się nie podświ­et­la, pow­er świeci. Przy uru­chomie­niu bez dysku reakc­ja była ta sama ale po ok 5 min­u­tach klaw­iatu­ra się podświ­etliła a komp zaczął jak­by bardziej pra­cow­ać. Ekran nieste­ty czarny. Nie dało się kom­pa wyłączyć przytrzy­mu­jąc pow­er. Dru­gi raz bez dysku uru­chomił było jak z dyskiem czyli bez podświ­etle­nia i czarny ekran, w takiej postaci dało się wyłączyć przy­ciskiem pow­er. Komp ma dwa lata i pro­cek i7. Co z nim nie tak?!

 2. Adrian 04/05/2017 w 19:59 - Odpowiedz

  Po załącze­niu kom­put­era pokazu­je się okno w którym wybier­am win 10 (wcześniej tego nie było) kom­put­er bard­zo dłu­go się załącza a po zal­o­gowa­niu jest czarny ekran.

 3. Romek 15/06/2017 w 22:08 - Odpowiedz

  Witam,
  w try­bie awaryjnym również mam czarny ekran. Jak­iś inny pomysł?

 4. Olaf 20/03/2018 w 23:36 - Odpowiedz

  Ja zami­ast odin­staluj mam odin­staluj urządze­nie. Czy to jest to samo?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.