CopyWipe — bezpowrotne kasowanie danych

Przyszło Ci kiedykol­wiek na myśl, by sprzedać swój dysk twardy i kupić nowy? Jeśli tak, to zapewne nie chci­ałbyś, aby ktoś miał dostęp do twoich plików czy doku­men­tów. Samo sfor­ma­towanie dysku nie jest skuteczne. Pro­ponu­ję sko­rzys­tać z opisanego przeze mnie pro­gra­mu do bezpowrot­nego usuwa­nia danych, dzię­ki czemu odzyskanie ich będzie nie możli­we lub w jakimś przy­pad­ku bard­zo trudne. Pro­gram korzys­ta z zaawan­sowanych algo­ryt­mów nad­pisy­wa­nia powierzch­ni talerza dysku twardego. Niek­tóre źródła poda­ją, że sied­miokrotne nad­pisanie talerza powodu­je niemożność odzyska­nia danych, jakie się na nim zna­j­dowały.

[note]Wszystkich oper­acji dokonu­jesz na włas­ną odpowiedzial­ność! Wszys­tkie mate­ri­ały zostały staran­nie przy­go­towane, ale różnie to bywa na kom­put­er­ach użytkown­ików, jak i również z nieu­miejęt­nego posługi­wa­nia się oprogramowanie.[/note]

1.)Zabier­amy się do pra­cy. Pobier­amy pro­gram Copy­Wipe Do pobra­nia TUTAJ .Pro­gram jest w 3 wer­s­jach — DOS’owy, dla Win­dows i wer­s­ja dla płyt DVD (plu­g­in). Pobier­amy i uruchami­amy pro­gram. W oknie głównym wybier­amy Wipe a Hard Dri­ve (tak jak na scree­nie poniżej):

2.)Kole­jnym krok­iem jest wybór dysku/partycji, na którym/której chce­my dokon­ać grun­townego czyszczenia. Dysk 0znaczony jako Hard Dri­ve 0 to dysk sys­te­mowy. Musimy wybrać więc inny dysk czy par­ty­cję (nie moż­na wyczyś­cić uży­wanej par­ty­cji z sys­tem no bo jak???):

3.)W kole­jnym oknie wybier­amy, jaki chce­my zas­tosować algo­rytm kasowa­nia:

[note]Po nazwie algo­ryt­mu jest podana licz­ba powtórzeń wraz z zera­mi. Dla przykładu: Wybier­amy Ran­dom — 8 Pass : nasz dysk zostanie nad­pisany 9 razy (8 razy + zera co daje 9).  UWAGA! meto­da pier­wsza tj. Quick — 1 Pass oznacza tylko nad­pisanie dysku zera­mi, co w rezulta­cie nie jest bard­zo skutecznym rozwiązaniem.[/note]

4.)Po wyborze metody zostaniemy poin­for­mowani komu­nikatem, że wyczyszc­zone zostaną dostęp­ne sek­to­ry dla inter­fe­j­su urządzenia. Wpisu­je­my Y by kon­tyn­uować.  Kole­jny komu­nikat poin­for­mu­je nas o czyszcze­niu — zgadza­my się poprzez wciśnię­cie Y i naciśnię­cie Entera. Może­my się przyglą­dać postępom czyszczenia naszego dysku, co będzie widoczne w okienku pro­gra­mu.

PODSUMOWANIE

Pro­gram jest bard­zo dobrym rozwiązanie dla osób, które nie chcą, by ich dane, pli­ki i inne rzeczy użytkown­i­ka były dostęp­ne dla innych osób po odsprzeda­niu dysku. Aplikac­ja jest pros­ta w obsłudze i nie powin­na spraw­iać prob­lemów nawet początku­ją­cym. Istot­na uwa­ga: Jeśli mamy zami­ar wyczyś­cić również dysk sys­te­mowy, dobrze by było podłączyć nowy dysk do kom­put­era i sfor­ma­tować stary. Wtedy moż­na zacząć jego czyszcze­nie.

By |2016-11-26T10:07:53+00:00Kwiecień 24th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.