Circle Dock — kolorowy Dock w Win XP

Posi­adacze sys­te­mu Win­dows XP z pewnoś­cią nie raz widzieli okrągłe, kolorowe koło (zwane Dock­iem) z ikon­a­mi pro­gramów zain­stalowanych w kom­put­erze. Więk­szość takich aplikacji zain­stalowanych jest w sys­temach Win­dows Vista i 7. Ale posi­adacze XP także mogą cieszyć się podob­ny­mi dodatka­mi. Z pomocą krótkiego artykułu dowiesz się, jak zain­stalować taki Dock, a także jak się nim obsługi­wać.


1.) Cir­cle Dock pobierze­my z tej strony  KLIK. Jest to dar­mowe opro­gramowanie dla sys­te­mu Win­dows XP, Vista, 7. Po pobra­niu archi­wum należy roz­pakować (plik jest w postaci spakowanej). Już na samym początku zobaczymy puste koło:

2.) Prze­cią­ga­jąc ikony np z pul­pitu na koło Doc­ka doda­je­my je do listy. W ten sposób klika­jąc dodaną już ikonę otworzymy dany pro­gram:

3.) Jeśli chce­my usunąć dany pro­gram z koła Doc­ka wystar­czy, że klikniemy na jego ikonę PPM i wybierze­my Remove. Pro­gram zostanie usunię­ty z koła:

4.) Koło Doc­ka może­my dowol­nie zmieni­ać i mody­fikować, doda­jąc i usuwa­jąc z niego dowolne ikony pro­gramów.

PODSUMOWANIE

Dock jest bard­zo pop­u­larną aplikacją służącą do łatwego uruchami­a­nia pro­gramów. Mogą z niego korzys­tać nie tylko posi­adacze nowszych sys­temów, ale także Ci, który posi­ada­ją Win­dows XP.

By |2016-11-26T10:07:30+00:00Styczeń 6th, 2012|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.