Brak pliku NTLDR

 

Czy każdy błąd lub problem systemu windows musi kończyć się jego formatowaniem? Niektóre z pośród nich można łatwo naprawić samemu bez żadnego specjalnego szkolenia. W poradniku poniżej jest podana jedno z rozwiązań błędu Windows XP. Tylko będzie potrzebna płyta z systemem.

[warning_box title=“Problem:” ]

Pod­czas uruchami­a­nia kom­put­era z Win­dows XP na mon­i­torze wyświ­et­la się jedynie komu­nikat Brak pliku NTLDR. Jedyne, co mogę zro­bić, to wcis­nąć alt+ctrl+delete, żeby zrestar­tować pecet. Po ponownym uru­chomie­niu wyświ­et­la się ta sama infor­ma­c­ja.

[/warning_box]

[success_box title=“Rozwiązanie:” ]

Plik NTLDR to menedżer rozruchu. Jego brak rapor­towany jest w wypad­ku, gdy za bard­zo zwięk­szymy tak­towanie pro­ce­so­ra, awarii dysku lub przy­pad­kowe ska­sowanie. Plik może­my przy­wró­cić z pły­ty insta­la­cyjnej sys­te­mu.

[/success_box]

Jeżeli przyspiesza­l­iśmy dzi­ałanie kom­put­era poprzez zwięk­sze­nie pręd­koś­ci pro­ce­so­ra, to musimy wykon­ać odwrotne kro­ki i przy­wró­cić stan­dar­d­ową wyda­jność. Gdy zaś obaw­iamy się możli­wej awarii dysku twardego, wykonu­je­my polece­nia opisane w następ­nym porad­niku. Aby przy­wró­cić plik NTLDR, wykonu­je­my poniższe kro­ki.

 1. Do napę­du CD/DVD wkładamy płytę insta­la­cyjną sys­te­mu Win­dows XP. Wykonu­je­my  rozruch z pły­ty.
 2. Przez kilka­dziesiąt sekund do nawet 2–3 min­ut  wczy­tu­je się insta­la­tor sys­te­mu. Po wczy­ta­niu, gdy zobaczymy niebies­ki ekran z infor­ma­cji,  1w jego oknie wciskamy klaw­isz R, akty­wu­jąc Kon­solę odzys   kiwa­nia sys­te­mu. Potem logu­je­my się do insta­lacji Win­dows –wciskamy 1 i enter, a potem poda­je­my hasło admin­is­tra­to­ra (domyśl­nie jest ono nieustaw­ione, więc nie wpisu­je­my nic) i wciskamy
 3. Ter­az musimy ustal­ić, jaką literę kom­put­er przyp­isał do napę­du CD/DVD. Wpisu­jąc więc „2  ”, gdzie x: to kole­jne litery alfa­betu, zaczy­na­jąc od D. Oper­ację pow­tarza­my tak dłu­go, aż po wyko­na­niu komendy wyświ­et­lone zostanie lista kat­a­logów zaw­ier­a­ją­ca fold­er „i386”. Zapamię­tu­je­my tę literę.
 4. Wpisu­je­my polece­nie „ 3”, gdzie x: to ustaw­iona w poprzed­nim, punkcie lit­era napę­du CD/DVD. Wciskamy ENTER.  Następ­nie wpisu­je­my komendę „ 4, zami­ast x: ponown­ie wpisu­jąc literę przyp­isaną do napę­du CD/DVD. Jeżeli pojawi  się pytanie, czy zastąpić plik, wciskamy T i ENTER.
 5. Restar­tu­je­my kom­put­er. Wpisu­je­my polece­nie  5  i wciskamy ENTER . Gdy kom­put­er zacznie się ponown­ie uruchami­ać, wyj­mu­je­my płytę  z napę­du.

Autorem porad­ni­ka “Mis­trzu”.

By |2016-11-26T10:07:26+00:00Wrzesień 9th, 2013|Categories: News, software, windows|Tags: , , , , |3 komentarze

3 komentarze

 1. Michał 09/09/2013 w 20:22 - Odpowiedz

  Taaak, doskonale pamię­tam ten błąd. Piszesz, że brak tego pliku wys­tępu­je po pod­krę­cenu proc­ka, awarii dysku albo przy­pad­kowe ska­sowanie. W moich przy­pad­kach 1 i 3 opc­ja odpa­da. a 2 raczej też bo po napraw­ie wyskoczyło­by powiadomie­nie o błędzie na dysku(przynajmniej mi sie tak wyda­je) a mi nigdy nei wyskaki­wało. Wyda­je mi się ze XP już miał taką przy­padłosć że co jak­iś czas se musi­ał bład wywal­ić żeby życie uprzykrzyć :p

 2. Mistrzu 09/09/2013 w 23:02 - Odpowiedz

  a jaki błąd ci wyskoczył po tym?

 3. Artus2007 27/09/2013 w 11:49 - Odpowiedz

  Pod­krę­canie pro­ce­so­ra czy uszkodze­nie dysku raczej nie ma nic wspól­nego z brakiem pliku NTLDR. Brak tego pliku ukaże nam się wtedy gdy…go usuniemy. Z reguły info o braku NTLDR może sie też ukazać, gdy nie poprawnie będziemy obchodz­ić się z sys­te­mem — usuniemy jakieś pli­ki sys­te­mowe lub coś namiesza­my. Ale pora­da w porząd­ku, dobra rob­o­ta ;)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.