Blokada zapisu — pendrive

usb1Prosty pro­gramik umożli­wia­ją­cy zablokowanie zapisu na flashdysku. Czyli z Two­jego kom­put­era nic nie zostanie wykradzione, bo pojawi się komu­nikat ze “Dysk jest zabez­piec­zony przed zapisem”. Znaczy to, że każdy pen­drive podłąc­zony do tego kom­put­era , na którym jest akty­wny Usb­WritePro­tec­tor nie będzie mógł zapisać żad­nych danych. Bard­zo przy­datne bo poprzez pendrive’a moż­na łat­wo  i szy­bko zgrać cokol­wiek z kom­put­era, dlat­ego taką blokadę na pewno docenią oso­by ceniące sobie pry­wat­ność danych.

[note]UsbWriteProtector to pro­gram na licencji Free­ware z pol­skim inter­fe­jsem — down­load.[/note]

Akty­wowanie blokady

Po roz­pakowa­niu UsbWriteProtect.rar widz­imy okno pro­gra­mu, gdzie odrazu zmieńmy język na pol­s­ki.

usb2

Jeżeli mamy pendrive’a w por­cie usb to usuńmy go, gdyż bloka­da zadzi­ała dopiero po aktywacji ochrony zapisu.

Ok zaz­nacza­my ter­az usb3usb5.

Bloka­da akty­w­na jest właśnie od tego momen­tu, a w fold­erze naszego pro­gra­mu pojaw­ia się nowy plik .ini. Oznacza to, że wszys­tko prze­biegło pomyśl­nie.

usb4Wpinamy naszego pendrive’a w port usb i próbu­je­my coś sko­pi­ować. Powin­no się pojaw­ić okno z infor­ma­cją, że “Dysk jest zabez­piec­zony przed zapisem”.

Warto też pamię­tać o tym, że nie tylko jest to bloka­da przed zapisem, ale również przed usunię­ciem plików z flashdysku. Zatem jeżeli mamy akty­wną blokadę to wpina­jąc pendrive’a do por­tu usb nie usuniemy z niego żad­nych plików. Klaw­isz Delete nie dzi­ała, a w menu kon­tek­stowym brak opcji “usuń”.

By |2016-11-26T10:07:58+00:00Wrzesień 15th, 2009|Categories: News, software|Tags: , |2 komentarze

2 komentarze

  1. Jaki pendrive z mechaniczn 15/09/2009 w 14:50 - Odpowiedz

    […] blokady zapisu danych na pena pole­cil­bym Bloka­da zapisu — pen­drive | toin.pl i pro­gram […]

  2. datamanager 15/09/2009 w 21:11 - Odpowiedz

    Bard­zo przy­jem­ny pro­gram.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.