Blokada systemowego rejestru [XP]

Chcesz uchronić swój kom­put­er przed niepowołany­mi lub niech­ciany­mi mody­fikac­ja­mi sys­te­mowego rejestru? Zależy Ci na tym, aby nikt nie miał do niego dostępu bez Two­jej wiedzy? Nie zała­muj rąk — możesz skutecznie i w bard­zo prosty sposób zablokować do niego dostęp. Od tej pory, gdy ktoś zechce dokon­ać mody­fikacji na rejestrze, otrzy­ma tylko komu­nikat ostrze­gaw­czy.

1.) Sztucz­ka nie jest trud­na ani skom­p­likowana. Opiera się tylko na kilku prostych krokach. Całej oper­acji dokon­amy mody­fiku­jąc właśnie rejestr sys­te­mowy.

2.) Prze­chodz­imy do rejestru. Klikamy kole­jno w menu START—>Uruchom i wpisu­je­my reged­it po czym klikamy na Ok. Rejestr może­my otworzyć także skrótem klaw­is­zowym Windows+R.

2.) Jeśli chce­my zablokować dostęp do rejestru tylko zal­o­gowane­mu użytkown­ikowi, odna­j­du­je­my w rejestrze klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System . Jeśli zależy nam na całkowitej blokadzie dla każdego użytkown­i­ka (łącznie z nami), odna­j­du­je­my klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System .

3.) Gdy wybierze­my już właś­ci­wy klucz, klikamy PPM na pustym polu edy­to­ra rejestru i wybier­amy opc­je tak jak na ponizszym scree­nie:

4.) Nową wartość DWORD nazy­wamy Dis­ableReg­istry­Tools i klikamy ją dwukrot­nie. W okienku Edy­towanie wartoś­ci DWORD wpisu­je­my wartość 1 w polu Dane wartoś­ci i klikamy Ok.

5.) Zamykamy rejestr. Od tego momen­tu pod­czas pró­by uru­chomienia go lub doda­nia jakiegokol­wiek wpisu rejestru ujrzymy tylko stosowny komu­nikat o treś­ci:

Edy­c­ja rejestru została wyłąc­zona przez admin­is­tra­to­ra sieci

By |2016-11-26T10:07:47+00:00Lipiec 18th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.