Zablokuj dostęp do wybranych programów

Czy zdarza Ci się, że Two­je dziecko za dużo cza­su poświę­ca kom­put­erowi, zami­ast nauce? A może masz prob­lem z pra­cown­ika­mi w swo­jej fir­mie, którzy zami­ast zaj­mować się obow­iązka­mi korzys­ta­ją z pro­gramów, z których korzys­tać w pra­cy nie powin­ni? I na to jest skuteczne lekarst­wo! Wystar­czy sko­rzys­tać z pro­gra­mu przed­staw­ionego w artykule, a także lek­tu­ra samego artykułu.

1.) Pier­wszy stan­dar­d­owy krok to pobranie odpowied­niego narzędzia. Jed­nym z nich jest pro­gram o nazwie Process Block­er — zna­jdziemy go np tutaj KLIK. Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy.

2.) Pro­gram uruchami­amy w następu­ją­cy sposób: Start –>Wszys­tkie  Pro­gramy –> Process Block­er –> Con­fig­ure Process Block­er. Zobaczymy takie oto okienko:

3.) Przyszła pora na zablokowanie pro­gra­mu. Zaz­nacza­my ptaszkiem opcję, którą zaz­naczyłem na powyższym scree­nie, a następ­nie klikamy na Add. Następ­nie wybier­amy aplikację, którą chce­my zablokować np Mozil­la:

4.) Zaz­nacza­my również opcję, którą ja zaz­naczyłem na powyższym scree­nie — uniemożli­wi to zmi­anę pliku wykony­wal­nego, a tym samym ominię­cie zabez­pieczenia stanie się niemożli­we.

5.) Na koniec klikamy na Add, a w głównym oknie pro­gra­mu klikamy Apply, a następ­nie Ok. Pro­gram (w moim przy­pad­ku Mozil­la Fire­fox) zostanie zablokowany. Zostaniemy o tym poin­for­mowani stosownym komu­nikatem:

PODSUMOWANIE

Blokowanie aplikacji, gier czy innych ele­men­tów kom­put­era okazu­je się przy­datne nie tylko w pra­cy, ale także wtedy, gdy chce­my chronić nasze dzieci. Odpowied­nio zabez­piec­zony kom­put­er z pewnoś­cią sprawi, że będziemy zad­owoleni nie tylko z poczy­nań dzieci, ale także z pra­cy naszych pra­cown­ików.

By |2016-11-26T10:07:38+00:00Marzec 31st, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.