Błedy wyświetlane podczas startu PC

Pewnie nie raz spotkałeś się z błę­da­mi i komu­nikata­mi wyświ­et­lany­mi na ekranie kom­put­era pod­czas jego star­tu. Z reguły komu­nikaty te nie powodowały unieru­chomie­nie kom­put­era, lecz kom­put­er nor­mal­nie się uruchami­ał. Warto dowiedzieć się, co takie typowe błędy oznacza­ją i jak sobie z nimi poradz­ić. Z artykułu dowiesz się, jakie są najczęst­sze komu­nikaty wyświ­et­lane pod­czas star­tu sys­te­mu kom­put­era, który posi­a­da różne odmi­any BIOS-u, oraz jak sobie z nimi poradz­ić.

BIOS PHOENIX


[note]

Diski­ette dri­ve A error — komu­nikat doty­czy stacji dyski­etek. Może być ona uszkod­zona lub zwycza­jnie odpięła się taś­ma.

Fixed Disk Con­troller Fail­ure — nie moż­na odnaleźć dysku twardego (HDD). Dysk może być uszkod­zony lub niepraw­idłowo pod­pię­ty.

Incor­rect Dri­ve A: type — run Set­up — niepraw­idłowo określony typ stacji dyski­etek, jaka jest podłąc­zona do kom­put­era. Przykład­owo użytkown­ik posi­a­da stację 3.5″ , a ustaw­iona pozy­c­ja to 5.25″.

Key­board error — komu­nikat najczęś­ciej doty­czy źle pod­piętej lub odłąc­zonej klaw­iatu­ry. Rzadziej doty­czy jej uszkodzenia.

Sys­tem cache error — Cache dis­abled — wyłąc­zona pamięć podręcz­na naszego pro­ce­so­ra.

Sys­tem bat­tery is dead — Replace and run Set­up — należy wymienić bateryjkę na pły­cie głównej, ponieważ się wycz­er­pała.

[/note]

BIOS AMI


[note]

Pri­ma­ry Boot Device Not Found - źle podłąc­zony dysk lub urządze­nie, z którego sys­tem miał­by wys­tar­tować. Należy sprawdz­ić podłącze­nie dysku lub innego nośni­ka, z którego sys­tem ma star­tować lub przestaw­ić w BIOS-ie sta­tr z HDD.

Pri­ma­ry Input Device Not Found — wyp­ię­ta wty­cz­ka od klaw­iatu­ry. Rzadziej jej uszkodze­nie.

CMOS Bat­tery State Low — bateryj­ka na pły­cie głównej ule­ga wycz­er­pa­niu i należy ją wymienić.

Diski­ette Boot Fail­ure — dyski­et­ka, z której kom­put­er chci­ał uru­chomić sys­tem jest uszkod­zona. Najlepiej przestaw­ić wtedy w BIOS-ie tryb na uruchami­an­ie sys­te­mu z HDD.

FDD Con­troller Fail­ure — taś­ma od stacji dyski­etek mogła zostać wyp­ię­ta lub uległa uszkodze­niu.

HDD Con­troller Fail­ure — brak dysku twardego (HDD), złe jego podłącze­nie, uszkodze­nie taśmy lub jej polu­zowanie, źle ustaw­ione zwor­ki.

[/note]

BIOS AWARD i PHOENIX AWARD

[note]

BIOS ROM check­sun error — Sys­tem halt­ed - należy wgrać starszą wer­sję BIOS-u pły­ty głównej.

CMOS bat­tery failed — należy wymienić bateryjkę na pły­cie głównej.

Flop­py disk fail — praw­dopodob­nie polu­zowała się taś­ma łączeniowa stacji dyski­etek. Rzadziej uszkod­zona stac­ja.

Hard disk install fail­ure — źle podłąc­zony lub uszkod­zony dysk twardy.

Mem­o­ry test fail — błąd, który objaw­ia się pod­czas testowa­nia pamię­ci RAM. Gni­az­do lub kość może być uszkod­zona — należy sprawdz­ić inne gni­az­do lub inną kość pamię­ci.

Key­board error or no key­board present — klaw­iatu­ra została odłąc­zona, rzadziej uszkod­zona.

[/note]

PODSUMOWANIE

Błędy związane z uruchami­an­iem kom­put­era mogą mieć różnie niepożą­dane skut­ki. Warto więc dowiedzieć się, co takie typowe komu­nikaty błędów oznacza­ją by wiedzieć, jak upo­rać się z danym prob­le­mem.

By |2016-11-26T10:07:32+00:00Sierpień 25th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.