Błędy krytyczne (BSOD) — diagnostyka

Gdy wystąpi błąd krytyczny systemu pokazuje się niebieski ekran (ang. blue screen), również noszący miano BSOD. Przedstawię tabelę błędów oraz dodatkową diagnostykę.

Zacznę od tego, że w większości przypadków, po wyświetleniu BSOD-u komputer się restartuje. Aby temu zapobiec zanim wyświetli się obraz bootowania systemu wciskamy F8, po czym wybieramy opcję “Nie uruchamiaj ponownie w razie awarii” lub podobną.

Zazwyczaj BSOD zaczyna się od słów: Pojawił się problem i system Windows został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komputera (w polskich Windows), następnie jest podany kod błędu:

0A — czyli błąd w mod­ule pamię­ci oper­a­cyjnej (RAM)

0D — czyli błąd w obliczeni­ach pro­ce­so­ra

0E — wszys­tko inne, tzn. sys­tem oper­a­cyjny, sterown­i­ki itd.

Za tymi symbolami jest kolejny łańcuszek dziwnych znaków i symboli. Te znaki to kody błedów. Czasami warto je spisać. Poniżej zamieszczam tablicę kodów błędów programowych:

Lista kodów błędów kry­ty­cznych:

0x0000 Oper­ac­ja zakońc­zona pomyśl­nie.

0x0001 Niewłaś­ci­wa funkc­ja.

0x0002 Sys­tem nie odnalazł określonego pliku.

0x0003 Sys­tem nie odnalazł określonej ścież­ki.

0x0004 Otwar­cie pliku jest niemożli­we.

0x0005 Brak dostępu.

0x0006 Niewłaś­ci­we dojś­cie.

0x0007 Blo­ki sterowa­nia zostały uszkod­zone.

0x0008 Brak miejs­ca dla wyko­na­nia polece­nia.

0x0009 Adres bloku kon­troli jest niepraw­idłowy.

0x000A Niepraw­idłowe środowisko.

0x000B Pró­ba ład­owa­nia pro­gra­mu w niepraw­idłowym for­ma­cie.

0x000C Niewłaś­ci­wy kod dostępu.

0x000D Niewłaś­ci­we dane.

0x000E Brak miejs­ca dla wyko­na­nia oper­acji.

0x000F Odnalezie­nie dysku było niemożli­we.

0x0010 Usunię­cie kat­a­logu było niemożli­we.

0x0011 Prze­niesie­nie pliku na inny dysk jest niemożli­we.

0x0012 Brak plików.

0x0013 Nośnik jest zabez­piec­zony.

0x0014 Odnalezie­nie urządzenia jest niemożli­we.

0x0015 Urządze­nie nie jest gotowe.

0x0016 Urządze­nie nie rozpoz­na­je polece­nia.

0x0017 Błąd danych (CRC)

0x0018 Pro­gram wydał polece­nie, ale jego dłu­gość jest niewłaś­ci­wa.

0x0019 Znalezie­nie na dysku określonego obszaru lub ścież­ki nie jest możli­we.

0x001A Dostęp do określonego dysku lub dyski­et­ki nie jest możli­wy.

0x001B Znalezie­nie na dysku żądanego sek­to­ra nie jest możli­we.

0x001C Brak papieru w drukarce.

0x001D Sys­tem nie może zapisy­wać do określonego urządzenia.

0x001E Sys­tem nie może czy­tać z określonego urządzenia.

0x001F Urządze­nie podłąc­zone do kom­put­era nie dzi­ała.

0x0020 Pro­ces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ jest on uży­wany przez inny pro­ces.

0x0021 Pro­ces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ inny pro­ces zablokował jego część.

0x0022 W stacji umieszc­zono niewłaś­ci­wą dyski­etkę. Włóż: %2 (numer wolu­minu: %3) do stacji: %1.

0x0024 Za dużo plików otwartych do udostęp­ni­a­nia.

0x0026 Osiąg­nię­to koniec pliku.

0x0027 Dysk jest pełny.

0x0032 Żądanie sieciowe nie jest obsługi­wane.

0x0033 Zdal­ny kom­put­er jest niedostęp­ny.

0x0034 W sieci ist­nieje już taka nazwa.

0x0035 Ścież­ka sieciowa nie została znaleziona.

0x0036 Sieć jest zaję­ta.

0x0037 Określone zaso­by sieciowe lub urządze­nie są już niedostęp­ne.

0x0038 Został osiąg­nię­ty lim­it sieciowych pole­ceń BIOS.

0x0039 Wys­tąpił błąd sprzę­towy kar­ty sieciowej.

0x003A Określony ser­w­er nie może wykon­ać żądanej oper­acji.

0x003B Wys­tąpił nieoczeki­wany błąd sieciowy.

0x003C Zdal­na kar­ta sieciowa jest niez­god­na.

0x003D Kole­j­ka wydruku jest peł­na.

0x003E Przestrzeń do prze­chowa­nia pliku oczeku­jącego na wydruk jest niedostęp­na w ser­w­erze.

0x003F Plik oczeku­ją­cy na wydruk został usunię­ty.

0x0040 Określona nazwa sieciowa już nie jest dostęp­na.

0x0041 Dostęp do sieci jest zabro­niony.

0x0042 Typ zasobu sieciowego jest niepraw­idłowy.

0x0043 Znalezie­nie nazwy sieciowej jest niemożli­we.

0x0044 Został przekroc­zony lim­it nazw dla kar­ty sieciowej lokalnego kom­put­era.

0x0045 Został przekroc­zony lim­it sieciowych pole­ceń BIOS.

0x0046 Zdal­ny ser­w­er prz­er­wał pracę lub jest w trak­cie pro­ce­su uruchami­a­nia.

0x0047 Do tego zdal­nego kom­put­era nie moż­na obec­nie uzyskać więcej połączeń ponieważ ist­nieje już maksy­mal­na akcep­towal­na licz­ba połączeń.

0x0048 Określona drukar­ka lub urządze­nie prz­er­wało pracę.

0x0050 Plik ist­nieje.

0x0052 Utworze­nie kat­a­logu lub pliku jest niemożli­we.

0x0053 Nie udało się INT 24

0x0054 Pamięć do przetworzenia tego żąda­nia jest niedostęp­na.

0x0055 Nazwa lokalnego urządzenia jest już w uży­ciu.

0x0056 Określone hasło sieciowe jest niepraw­idłowe.

0x0057 Para­metr jest niepraw­idłowy.

0x0058 Wys­tąpił błąd zapisu w sieci.

0x0059 Sys­tem nie może ter­az uru­chomić innego pro­ce­su.

0x0064 Utworze­nie innego semafo­ra sys­te­mowego jest niemożli­we.

0x0065 Wyłączny semafor jest włas­noś­cią innego pro­ce­su.

0x0066 Semafor jest ustaw­iony i nie może być zamknię­ty.

0x0067 Semafor nie może być ponown­ie ustaw­iony.

0x0068 Żądanie wyłącznych semaforów w cza­sie prz­er­wa­nia jest niemożli­we.

0x0069 Poprzed­nia przy­należność tego semafo­ra skończyła się.

0x006A Włóż dyski­etkę do stacji dysków %1.

0x006B Pro­gram przes­tał dzi­ałać ponieważ nie została włożona inna dyski­et­ka.

0x006C Dysk jest w uży­ciu lub zablokowany przez inny pro­ces.

0x006D Potok został zakońc­zony.

0x006E Sys­tem nie może otworzyć określonego urządzenia lub pliku.

0x006F Nazwa pliku jest za dłu­ga.

0x0070 Jest za mało miejs­ca na dysku.

0x0071 Brak wewnętrznych iden­ty­fika­torów plików.

0x0072 Wewnętrzny iden­ty­fika­tor pliku docelowego jest niepraw­idłowy.

0x0075 Wywołanie IOCTL wyko­nane przez pro­gram aplikacji jest niepraw­idłowe.

0x0076 Wartość para­metru przełączni­ka sprawdź-przy-zapisie jest niepraw­idłowa.

0x0077 Sys­tem nie obsługu­je żądanego polece­nia.

0x0078 Ta funkc­ja jest dostęp­na tylko w try­bie Win32.

0x0079 Został przekroc­zony czas semafo­ra.

0x007A Obszar danych przekazany do wywoła­nia sys­te­mowego jest za mały.

0x007B Nazwa pliku, nazwa kat­a­logu lub skład­nia etyki­ety wolu­minu jest niepraw­idłowa.

0x007C Poziom wywoła­nia sys­te­mowego jest niepraw­idłowy.

0x007D Dysk nie ma nazwy wolu­minu.

0x007E Określony mod­uł nie mógł być znaleziony.

0x007F Określona pro­ce­du­ra nie mogła być znaleziona.

0x0080 Nie ma pro­cesów podrzęd­nych, na które należy czekać.

0x0081 Aplikac­ja %1 nie może być uru­chomiona w try­bie Win32.

0x0082 Próbowano użyć dojś­cia do pliku do otwar­cia par­ty­cji dysku dla oper­acji innej niż czyste We-Wy dyskowe.

0x0083 Wyko­nano próbę prze­sunię­cia wskaźni­ka pliku przed początek pliku.

0x0084 Wskaźnik plików nie może być ustaw­iony na określonym urządze­niu lub pliku.

0x0085 Polece­nia JOIN lub SUBST nie mogą być użyte na dysku zaw­ier­a­ją­cym poprzed­nio sprzężone dys­ki.

0x0086 Wyko­nano próbę uży­cia polece­nia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już sprzęg­nię­ty.

0x0087 Wyko­nano próbę uży­cia polece­nia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już zastą­pi­ony (SUBST).

0x0088 Sys­tem próbował usunąć stan JOIN dysku, który nie jest sprzęg­nię­ty (JOIN).

0x0089 Sys­tem próbował usunąć sub­sty­tucję dysku, który nie był pod­dany sub­sty­tucji.

0x008A Sys­tem próbował sprzęgnąć dysk z kat­a­lo­giem na sprzęg­nię­tym dysku.

0x008B Sys­tem próbował dokon­ać sub­sty­tucji dysku kat­a­lo­giem w dysku pod­danym sub­sty­tucji.

0x008C Sys­tem próbował sprzęgnąć dysk z kat­a­lo­giem na dysku pod­danym sub­sty­tucji.

0x008D Sys­tem próbował dokon­ać sub­sty­tucji dysku kat­a­lo­giem w sprzęg­nię­tym dysku.

0x008E Sys­tem nie może ter­az wykon­ać pole­ceń JOIN lub SUBST.

0x008F Sys­tem nie może sprzęgnąć lub dokon­ać sub­sty­tucji (JOIN lub SUBST) dysku z lub do kat­a­logu na tym samym dysku.

0x0090 Kat­a­log nie jest pod­kat­a­lo­giem kat­a­logu źródłowego.

0x0091 Kat­a­log nie jest pusty.

0x0092 Określona ścież­ka jest uży­wana w zastępst­wie.

0x0093 Do przetworzenia tego polece­nia jest dostęp­nych za mało zasobów.

0x0094 Określona ścież­ka nie może być ter­az uży­ta.

0x0095 Wyko­nano próbę sprzęg­nię­cia (JOIN) lub sub­sty­tucji (SUBST) dysku, dla którego kat­a­log na dysku jest docelowym kat­a­lo­giem poprzed­niego polece­nia SUBST.

0x0096 Infor­ma­c­ja śledzenia sys­te­mu nie została określona w pliku CONFIG.SYS lub śledze­nie jest niedoz­wolone.

0x0097 Licz­ba określonych zdarzeń semafo­ra dla Dos­MuxSemWait jest niepraw­idłowa.

0x0098 Nie został wyko­nany Dos­MuxSemWait; za dużo semaforów jest już ustaw­ionych.

0x0099 Lista Dos­MuxSemWait jest niepraw­idłowa.

0x009A Wprowad­zona etyki­eta wolu­minu przekracza lim­it znaków etyki­ety sys­te­mu oper­a­cyjnego.

0x009B Utworze­nie innego wątku jest niemożli­we.

0x009C Pro­ces odbior­czy odrzu­cił syg­nał.

0x009D Seg­ment jest już zarzu­cony i nie może być zablokowany.

0x009E Seg­ment jest już odblokowany.

0x009F Adres numeru ID wątku jest niepraw­idłowy.

0x00A0 Ciąg argu­men­tów przekazany do DosEx­ecPgm jest niepraw­idłowy.

0x00A1 Określona ścież­ka jest niepraw­idłowa.

0x00A2 Syg­nał jest już w stanie oczeki­wa­nia.

0x00A4 Utworze­nie dal­szych wątków w sys­temie jest niemożli­we.

0x00A7 Zablokowanie regionu pliku jest niemożli­we.

0x00AA Żądane zaso­by są w uży­ciu.

0x00AD Żądanie zablokowa­nia nie było zaległe dla podanego obszaru anu­lowa­nia.

0x00AE Sys­tem plików nie obsługu­je zmi­an częś­ciowych doko­nanych dla typu blokady.

0x00B4 Sys­tem wykrył niepoprawny numer seg­men­tu.

0x00B6 Sys­tem oper­a­cyjny nie może uru­chomić %1.

0x00B7 Utworze­nie pliku już ist­niejącego jest niemożli­we.

0x00BA Przekazana fla­ga jest niepraw­idłowa.

0x00BB Określona nazwa sys­te­mowego semafo­ra nie została znaleziona.

0x00BC Sys­tem oper­a­cyjny nie może uru­chomić %1.

0x00BD Sys­tem oper­a­cyjny nie może uru­chomić %1.

0x00BE Sys­tem oper­a­cyjny nie może uru­chomić %1.

0x00BF Uru­chomie­nie %1 w try­bie Win32 jest niemożli­we.

0x00C0 Sys­tem oper­a­cyjny nie może uru­chomić %1.

0x00C1 %1 nie jest praw­idłową aplikacją sys­te­mu Win32.

0x00C2 Sys­tem oper­a­cyjny nie może uru­chomić %1.

0x00C3 Sys­tem oper­a­cyjny nie może uru­chomić %1.

0x00C4 Sys­tem oper­a­cyjny nie może uru­chomić tej aplikacji pro­gra­mu.

0x00C5 Sys­tem oper­a­cyjny nie jest obec­nie skon­fig­urowany do uru­chomienia tej aplikacji.

0x00C6 Sys­tem oper­a­cyjny nie może uru­chomić %1.

0x00C7 Sys­tem oper­a­cyjny nie może uru­chomić tej aplikacji pro­gra­mu.

0x00C8 Seg­ment kodu nie może być więk­szy lub równy 64KB.

0x00C9 Sys­tem oper­a­cyjny nie może uru­chomić %1.

0x00CA Sys­tem oper­a­cyjny nie może uru­chomić %1.

0x00CB Sys­tem nie mógł znaleźć opcji środowiska, która została wprowad­zona.

0x00CD Żaden pro­ces w pod­drzewie polece­nia nie ma obsłu­gi syg­nału.

0x00CE Nazwa pliku lub rozsz­erze­nie jest za długie.

0x00CF Stos ring 2 jest w uży­ciu.

0x00D0 Zna­ki glob­al­nych nazw plików, * lub ?, są niepraw­idłowo wprowad­zone lub określono za dużo znaków glob­al­nych.

0x00D1 Wysłany syg­nał jest niepraw­idłowy.

0x00D2 Pro­gram obsłu­gi syg­nału nie może być ustaw­iony.

0x00D4 Seg­ment jest zablokowany i nie może być zrelokowany.

0x00D6 Za dużo mod­ułów dołączanych dynam­icznie zostało dołąc­zonych do tego pro­gra­mu lub mod­ułu.

0x00D7 Zag­nieżdże­nie wywołań w Load­Mod­ule jest niemożli­we.

0x00E6 Stan potoku jest niepraw­idłowy.

0x00E7 Wszys­tkie instanc­je potoku są zajęte.

0x00E8 Potok został zamknię­ty.

0x00E9 Na drugim końcu potoku nie ma żad­nego pro­ce­su.

0x00EA Dostęp­nych jest więcej danych.

0x00F0 Ses­ja została anu­lowana.

0x00FE Określona nazwa rozsz­er­zonego atry­bu­tu jest niepraw­idłowa.

0x00FF Rozsz­er­zone atry­bu­ty są niez­godne.

0x0103 Brak więcej danych.

0x010A Uży­cie kopi­owa­nia API jest niemożli­we.

0x010B Nazwa kat­a­logu jest niepraw­idłowa.

0x0113 Rozsz­er­zone atry­bu­ty nie pasu­ją do bufo­ra.

0x0114 Plik rozsz­er­zonych atry­butów w zain­stalowanym sys­temie plików jest uszkod­zony.

0x0115 Tabela rozsz­er­zonych atry­butów jest peł­na.

0x0116 Określone dojś­cie rozsz­er­zonego atry­bu­tu jest niepraw­idłowe.

0x011A Zain­stalowany sys­tem plików nie obsługu­je rozsz­er­zonych atry­butów.

0x0120 Próbowano zwol­nić mutex nie będą­cy włas­noś­cią wywołu­jącego.

0x012A Wyko­nano za dużo przesłań do semafo­ra.

0x012B Została zakońc­zona tylko część żąda­nia Read/WriteProcessMemory.

0x013D Sys­tem nie może znaleźć komu­nikatu dla numeru komu­nikatu 0x%1 w pliku komu­nikatów dla %2.

0x01E7 Próbowano uzyskać dostęp do niepraw­idłowego adresu.

0x0216 Wynik aryt­mety­czny przekroczył 32 bity.

0x0217 Na drugim końcu potoku jest pro­ces.

0x0218 Oczeki­wanie na otwar­cie przez pro­ces drugiego koń­ca potoku.

0x03E2 Dostęp do rozsz­er­zonego atry­bu­tu został zabro­niony.

0x03E3 Oper­ac­ja We-Wy została prz­er­wana z powodu zakończenia wątku lub żąda­nia aplikacji.

0x03E4 Pokry­wa­jące się zdarze­nie We-Wy nie jest w stanie syg­nal­iza­cji.

0x03E5 Pokry­wa­ją­ca się oper­ac­ja We-Wy jest w toku.

0x03E6 Niepraw­idłowy dostęp do komór­ki pamię­ci.

0x03E7 Błąd wyko­na­nia oper­acji inpage.

0x03E9 Zbyt głębo­ka rekurs­ja, stos przepełniony.

0x03EA Okno nie może dzi­ałać jako wysyła­jące komu­nikat.

0x03EB Wyko­nanie tej funkcji jest niemożli­we.

0x03EC Niepraw­idłowe fla­gi.

0x03ED Wolu­min nie zaw­iera rozpoz­nanego sys­te­mu plików. Proszę się upewnić czy są załad­owane wszys­tkie wyma­gane sys­te­mowe pro­gramy obsłu­gi plików i czy wolu­min nie jest uszkod­zony.

0x03EE Wolu­min dla plików został zewnętrznie zmieniony w taki sposób, że otwarty plik nie jest już praw­idłowy.

0x03EF Żądana oper­ac­ja nie może być wyko­nana w try­bie pełnego ekranu.

0x03F0 Wyko­nano próbę wywoła­nia toke­na który nie ist­nieje.

0x03F1 Baza danych rejestru kon­fig­u­racji jest uszkod­zona.

0x03F2 Klucz rejestru kon­fig­u­racji jest niepraw­idłowy.

0x03F3 Klucz rejestru kon­fig­u­racji nie mógł być otwarty.

0x03F4 Klucz rejestru kon­fig­u­racji nie mógł być odczy­tany.

0x03F5 Klucz rejestru kon­fig­u­racji nie mógł być zapisany.

0x03F6 Jeden z plików w bazie danych rejestru musi­ał zostać odt­wor­zony za pomocą rejestru lub kopii alter­naty­wnej. Odt­worze­nie udało się.

0x03F7 Rejestr jest uszkod­zony. Uszkod­zona jest struk­tu­ra jed­nego z plików zaw­ier­a­ją­cych dane Rejestru lub sys­te­mowy obraz pliku w pamię­ci lub też plik nie mógł być przy­wró­cony, ponieważ alter­naty­w­na kopia lub dzi­en­nik był nieobec­ny lub uszkod­zony.

0x03F8 Oper­ac­ja We-Wy zainic­jal­i­zowana przez rejestr nie udała się nieod­wracal­nie. Rejestr nie mógł odczy­tać, zapisać lub opróżnić jed­nego z plików zaw­ier­a­ją­cych obraz rejestru sys­te­mu.

0x03F9 Sys­tem próbował załad­ować lub przy­wró­cić plik do Rejestru ale określony plik nie jest w for­ma­cie Rejestru.

0x03FA Wyko­nano próbę niedoz­wolonej oper­acji na kluczu Rejestru, który został zaz­nac­zony do usunię­cia.

0x03FB Sys­tem nie mógł przy­dzielić wyma­ganej przestrzeni w Rejestrze.

0x03FC W Rejestrze kluczy, który już ma klucze podrzędne lub wartoś­ci nie moż­na utworzyć sym­bol­icznego połączenia.

0x03FD Dla usuwal­nego klucza nadrzęd­nego nie moż­na utworzyć trwałego klucza podrzęd­nego.

0x03FE Żądanie zmi­any powiadomienia jest już końc­zone i infor­ma­c­ja nie jest zwracana do bufo­ra wywołu­jącego. Wywołu­ją­cy musi ter­az przeliczyć pli­ki, aby znaleźć zmi­any.

0x041B Syg­nał kon­trol­ny Stop został wysłany do usłu­gi, od której inne dzi­ała­jące usłu­gi są zależne.

0x041C Żądany syg­nał steru­ją­cy jest niewłaś­ci­wy dla tej usłu­gi

0x041D Usłu­ga nie odpowia­da na syg­nał star­tu lub syg­nał steru­ją­cy w sposób zgod­ny cza­sowo.

0x041E Utworze­nie wątku dla tej usłu­gi było niemożli­we.

0x041F Baza danych usłu­gi jest zablokowana.

0x0420 Real­iza­c­ja usłu­gi jest w toku.

0x0421 Nazwa kon­ta jest niepraw­idłowa lub nie ist­nieje.

0x0422 Określona usłu­ga jest wyłąc­zona i nie może być uru­chomiona.

0x0423 Określono cyk­liczną zależność usłu­gi.

0x0424 Określona usłu­ga nie ist­nieje jako zain­stalowana usłu­ga.

0x0425 Usłu­ga nie może ter­az zaak­cep­tować komu­nikatów steru­ją­cych.

0x0426 Usłu­ga nie została uru­chomiona.

0x0427 Pro­ces usłu­gi nie mógł być połąc­zony z kon­trol­erem usłu­gi.

0x0428 W usłudze wys­tąpił wyjątek pod­czas obsłu­gi żąda­nia syg­nału sterowa­nia.

0x0429 Określona baza danych nie ist­nieje.

0x042A Usłu­ga zwró­ciła specy­ficzny kod błę­du.

0x042B Pro­ces zakończył się nieoczeki­wanie.

0x042C Nie udało się uru­chomie­nie usłu­gi zależnoś­ci lub grupy.

0x042D Usłu­ga nie została uru­chomiona z powodu nieu­danego logowa­nia.

0x042E Po uru­chomie­niu usłu­ga uległa zaw­iesze­niu w stanie star­towym.

0x042F Określona bloka­da bazy danych usłu­gi jest niepraw­idłowa.

0x0430 Określona usłu­ga została zaz­nac­zona do usunię­cia.

0x0431 Określona usłu­ga już ist­nieje.

0x0432 Sys­tem dzi­ała obec­nie w ostat­niej-znanej-dobrej kon­fig­u­racji.

0x0433 Usłu­ga zależnoś­ci nie ist­nieje lub została zaz­nac­zona do usunię­cia.

0x0434 Bieżące uru­chomie­nie zostało już zaak­cep­towane do uży­cia jako ostat­ni-znany-dobry zestaw steru­ją­cy.

0x0435 Od cza­su ostat­niego uru­chomienia kom­put­era nie było prób uru­chomienia usłu­gi.

0x0436 Nazwa jest już w uży­ciu jako nazwa usłu­gi lub nazwa usłu­gi wyświ­et­la­nia.

0x044C Został osiąg­nię­ty fizy­czny koniec taśmy.

0x044D Osiąg­nię­ty został znacznik pliku na taśmie.

0x044E Napotkano początek taśmy lub par­ty­cji.

0x044F Taś­ma — osiąg­nię­ty został koniec zestawu plików.

0x0450 Na taśmie brak więcej danych.

0x0451 Taś­ma nie mogła być pod­dana par­ty­cji.

0x0452 W trak­cie uzyski­wa­nia dostępu do nowej taśmy w par­ty­cji o wielu wolu­mi­nach, bieżą­cy rozmi­ar bloku jest niepraw­idłowy.

0x0453 Pod­czas ład­owa­nia taśmy nie mogła być odnaleziona infor­ma­c­ja o par­ty­cji taśmy.

0x0454 Zablokowanie mech­a­niz­mu wyrzu­towego nośni­ka jest niemożli­we.

0x0455 Usunię­cie z pamię­ci nośni­ka jest niemożli­we.

0x0456 Nośnik w napędzie mógł się zmienić.

0x0457 Magis­trala We-Wy nie została przy­wró­cona do pier­wot­nego stanu.

0x0458 Brak nośni­ka w napędzie.

0x0459 Nie ist­nieje odw­zorowanie dla znaku Uni­code w docelowej wieloba­j­towej stron­ie kodowej.

0x045A Pro­ce­du­ra inic­jal­iza­cji bib­liote­ki dołączanej dynam­icznie (DLL) nie powiodła się.

0x045B Pro­ces zamknię­cia sys­te­mu jest w toku.

0x045C Prz­er­wanie pro­ce­su zamknię­cia sys­te­mu jest niemożli­we ponieważ taki pro­ces nie jest w toku.

0x045D Żądanie nie mogło być wyko­nane z powodu błę­du urządzenia We-Wy.

0x045E Żadne urządze­nie szere­gowe nie zostało pomyśl­nie zainic­jal­i­zowane. Pro­gram obsłu­gi szere­gowej zostanie usunię­ty z pamię­ci.

0x045F Niemożli­we jest otwar­cie urządzenia, które współużytkowało prz­er­wanie (IRQ) z inny­mi urządzeni­a­mi. Co najm­niej jed­no inne urządze­nie uży­wa­jące tego IRQ zostało już otwarte.

0x0460 Oper­ac­ja szere­gowego We-Wy została zakońc­zona przez inny zapis do por­tu szere­gowego. (Licznik IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER osiągnął zero.)

0x0461 Oper­ac­ja szere­gowego We-Wy została zakońc­zona z powodu przekroczenia lim­i­tu cza­su. (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER nie osiągnął wartoś­ci zero.)

0x0462 Na dyski­etce nie znaleziono znaczni­ka numeru ID adresu.

0x0463 Niez­god­ność między polem numeru ID sek­to­ra dyski­et­ki i adresem ścież­ki kon­trol­era stacji dysków elasty­cznych.

0x0464 Kon­trol­er stacji dysków zgłosił błąd, który nie został rozpoz­nany przez sterown­ik stacji dysków.

0x0465 Kon­trol­er stacji dysków zwró­cił w swych rejes­tra­ch niez­godne wyni­ki.

0x0466 Pod­czas uzyski­wa­nia dostępu do dysku twardego, nie udała się oper­ac­ja rekali­bracji, mimo pon­aw­ia­nia prób.

0x0467 Pod­czas uzyski­wa­nia dostępu do dysku twardego, oper­ac­ja dyskowa nie udała się, mimo pon­aw­ia­nia prób.

0x0468 Pod­czas uzyski­wa­nia dostępu do dysku twardego, niezbęd­na była oper­ac­ja rese­towa­nia kon­trol­era dysku; nawet to nie przyniosło rezul­tatu.

0x0469 Napotkano fizy­czny koniec taśmy.

0x046A Brak pamię­ci ser­w­era do przetworzenia tego polece­nia.

0x046B Wykry­ta została możli­wość wys­tąpi­enia stanu zak­leszczenia (dead­lock).

0x046C Adres bazowy określonego off­se­tu pliku nie ma odpowied­niego wyrów­na­nia.

0x0474 Pró­ba zmi­any stanu zasi­la­nia sys­te­mu została zablokowana przez inną aplikację lub pro­gram obsłu­gi.

0x0475 Nie udała się pró­ba zmi­any stanu zasi­la­nia sys­te­mu przez sys­te­mowy BIOS.

0x047E Określony pro­gram wyma­ga nowszej wer­sji sys­te­mu Win­dows.

0x047F Określony pro­gram nie jest pro­gramem środowiska Win­dows lub MS-DOS.

0x0480 Uru­chomie­nie więcej, niż jed­nej instancji określonego pro­gra­mu jest niemożli­we.

0x0481 Określony pro­gram został napisany dla starszej wer­sji sys­te­mu Win­dows.

0x0482 Jeden z plików bib­liotek potrzeb­ny do uru­chomienia tej aplikacji jest uszkod­zony.

0x0483 Z określonym plikiem nie sko­jar­zono żad­nej aplikacji.

0x0484 W trak­cie wysyła­nia polece­nia do aplikacji wys­tąpił błąd.

0x0485 Jeden z plików bib­liotek potrzeb­nych do uru­chomienia tej aplikacji nie może zostać znaleziony.

0x04B0 Określona nazwa urządzenia jest niepraw­idłowa.

0x04B1 Urządze­nie nie jest obec­nie podłąc­zone lecz ist­nieje zapamię­tane połącze­nie.

0x04B2 Wyko­nano próbę zapamię­ta­nia urządzenia, które zostało już uprzed­nio zapamię­tane.

0x04B3 Żaden ser­wis sieci nie zaak­cep­tował podanej ścież­ki sieciowej.

0x04B4 Określona nazwa ser­wisu sieci jest niepraw­idłowa.

0x04B5 Otwar­cie pro­filu połączenia sieciowego jest niemożli­we.

0x04B6 Pro­fil połączenia sieciowego jest uszkod­zony.

0x04B7 Nie moż­na zliczać obiek­tu nie będącego kon­tenerem.

0x04B8 Wys­tąpił błąd rozsz­er­zony.

0x04B9 For­mat określonej nazwy grupy jest niepraw­idłowy.

0x04BA For­mat określonej nazwy kom­put­era jest niepraw­idłowy.

0x04BB For­mat określonej nazwy zdarzenia jest niepraw­idłowy.

0x04BC For­mat określonej nazwy dome­ny jest niepraw­idłowy.

0x04BD For­mat określonej nazwy usłu­gi jest niepraw­idłowy.

0x04BE For­mat określonej nazwy sieci jest niepraw­idłowy.

0x04BF For­mat określonej nazwy udzi­ału sieciowego jest niepraw­idłowy.

0x04C0 For­mat określonego hasła jest niepraw­idłowy.

0x04C1 For­mat określonej nazwy komu­nikatu jest niepraw­idłowy.

0x04C2 For­mat określonego miejs­ca docelowego komu­nikatu jest niepraw­idłowy.

0x04C3 Podane uwierzytel­nienia kolidu­ją ist­nieją­cym zestawem uwierzytel­nień.

0x04C4 Wyko­nano próbę ustanowienia sesji z ser­w­erem sieci lecz jest już zbyt wiele ustanowionych sesji dla tego ser­w­era.

0x04C5 Nazwa dome­ny grupy roboczej jest już w uży­ciu przez inny kom­put­er w sieci.

0x04C6 Brak sieci lub nie została uru­chomiona.

0x04C7 Oper­ac­ja została anu­lowana przez użytkown­i­ka.

0x04C8 Żądana oper­ac­ja nie może być wyko­nana na pliku z otwartą sekcją odw­zorowa­nia użytkown­i­ka.

0x04C9 Zdal­ny sys­tem odrzu­cił połącze­nie sieciowe.

0x04CA Połącze­nie sieciowe zostało bez­piecznie zamknięte.

0x04CB Z punk­tem koń­cowym trans­portu sieciowego jest już sko­jar­zony adres.

0x04CC Adres nie został jeszcze sko­jar­zony z punk­tem koń­cowym sieci.

0x04CD Próbowano wykon­ać oper­ację na nieist­nieją­cym połącze­niu sieciowym.

0x04CE Próbowano wykon­ać niepraw­idłową oper­ację na akty­wnym połącze­niu sieciowym.

0x04CF Zdal­na sieć jest nieosią­gal­na za pomocą trans­portu.

0x04D0 Zdal­ny sys­tem jest nieosią­gal­ny za pomocą trans­portu.

0x04D1 Zdal­ny sys­tem nie obsługu­je pro­tokołu trans­portu.

0x04D2 Nie dzi­ała żad­na usłu­ga w docelowym punkcie koń­cowym sieci ani w zdal­nym sys­temie.

0x04D3 Żądanie zostało prz­er­wane.

0x04D4 Połącze­nie sieciowe zostało prz­er­wane przez sys­tem lokalny.

0x04D5 Oper­ac­ja nie mogła być pomyśl­nie zakońc­zona. Należy powtórzyć próbę.

0x04D6 Ustanowie­nie połączenia z ser­w­erem jest niemożli­we z powodu wycz­er­pa­nia lim­i­tu jed­noczes­nych połączeń dla tego kon­ta.

0x04D7 Próbowano zal­o­gować się w porze dnia niedoz­wolonej dla tego kon­ta.

0x04D8 Kon­to nie ma uprawnień do logowa­nia z tej stacji.

0x04D9 Adres sieciowy nie mógł być uży­ty do żądanej oper­acji.

0x04DA Obsłu­ga jest już zare­je­strowana.

0x04DB Określona obsłu­ga nie ist­nieje.

0x04DC Żądana oper­ac­ja nie została wyko­nana ponieważ nie potwierd­zono tożsamoś­ci użytkown­i­ka.

0x04DD Żądana oper­ac­ja nie została wyko­nana ponieważ użytkown­ik nie zal­o­gował się do sieci. Określona usłu­ga nie ist­nieje.

0x04DE Powrót wyma­ga­ją­cy, aby dzwonią­cy kon­tyn­uował bieżącą pracę.

0x04DF Wyko­nano próbę wyko­na­nia oper­acji inic­jal­iza­cji gdy inic­jal­iza­c­ja została już wyko­nana.

0x04E0 Brak dal­szych urządzeń lokalnych.

0x0514 Nie wszys­tkie wywoły­wane uprawnienia są przyp­isane wywołu­jące­mu.

0x0515 Nie zostały wyko­nane pewne odw­zorowa­nia między nazwa­mi kont i numera­mi ID zabez­pieczenia.

0x0516 Dla tego kon­ta nie ustaw­iono żad­nych spec­jal­nych ograniczeń.

0x0517 Brak klucza szyfrowa­nia. Został zwró­cony dobrze znany klucz szyfrowa­nia.

0x0518 Hasło NT jest zbyt złożone aby mogło być przek­sz­tał­cone na hasło Menedżera LAN. Zwró­cone hasło Menedżera LAN jest pustym ciągiem (NULL).

0x0519 Poziom sprawdza­nia jest niez­nany.

0x051A Wskazu­je, że dwa poziomy przeglą­da­nia są niez­godne.

0x051B Ten numer ID zabez­pieczenia nie może być przyp­isany jako właś­ci­ciel tego obiek­tu.

0x051C Ten numer ID zabez­pieczenia nie może być przyp­isany jako gru­pa pod­sta­wowa obiek­tu.

0x051D Wyko­nano próbę oper­acji na uoso­bi­e­niu toke­na przez wątek, który obec­nie nie uos­abia klien­ta.

0x051E Wyłącze­nie grupy jest niemożli­we.

0x051F Nie ma obec­nie dostęp­nych ser­w­erów logowa­nia do obsłu­gi żąda­nia logowa­nia.

0x0520 Określona ses­ja logowa­nia nie ist­nieje. Być może została już zakońc­zona.

0x0521 Określony przy­wilej nie ist­nieje.

0x0522 Klient nie ma wyma­ganego przy­wile­ju.

0x0523 Podana nazwa nie jest praw­idłowo sfor­mułowaną nazwą kon­ta.

0x0524 Określony użytkown­ik już ist­nieje.

0x0525 Określony użytkown­ik nie ist­nieje.

0x0526 Określona gru­pa już ist­nieje.

0x0527 Określona gru­pa nie ist­nieje.

0x0528 Określone kon­to użytkown­i­ka jest już członkiem określonej grupy albo określona gru­pa nie może być usunię­ta ponieważ zaw­iera ona człon­ka.

0x0529 Określone kon­to użytkown­i­ka nie jest członkiem określonego kon­ta grupowego.

0x052A Ostat­nie pozostałe kon­to admin­is­tra­cyjne nie może być wyłąc­zone ani usunięte.

0x052B Aktu­al­iza­c­ja hasła jest niemożli­wa. Wartość podana jako bieżące hasło jest niepraw­idłowa.

0x052C Aktu­al­iza­c­ja hasła jest niemożli­wa. Wartość podana jako nowe hasło zaw­iera wartoś­ci niedo­puszczalne w hasłach.

0x052D Aktu­al­iza­c­ja hasła jest niemożli­wa ponieważ została narus­zona zasa­da aktu­al­iza­cji hasła.

0x052E Nieu­dane logowanie: niez­nana nazwa użytkown­i­ka lub niepraw­idłowe hasło.

0x052F Nieu­dane logowanie: ogranicze­nie kon­ta użytkown­i­ka.

0x0530 Nieu­dane logowanie: przekrocze­nie ograniczenia cza­su logowa­nia.

0x0531 Nieu­dane logowanie: użytkown­ik nie ma zez­wole­nia na logowanie się w tym kom­put­erze.

0x0532 Nieu­dane logowanie: określone hasło kon­ta wygasło.

0x0533 Nieu­dane logowanie: kon­to jest obec­nie wyłąc­zone.

0x0534 Nie zostało wyko­nane odw­zorowanie między nazwa­mi kont a numera­mi ID zabez­pieczenia.

0x0535 Wys­tąpiło za dużo równoczes­nych żądań iden­ty­fika­torów lokalnych użytkown­ików (LUID).

0x0536 Brak dal­szych iden­ty­fika­torów użytkown­ików lokalnych (LUID).

0x0537 Podrzęd­na część numeru ID zabez­pieczenia jest nieod­powied­nia dla tego szczegól­nego przy­pad­ku.

0x0538 Struk­tu­ra listy kon­troli dostępu (ACL) jest niepraw­idłowa.

0x0539 Struk­tu­ra numeru ID zabez­pieczenia jest niepraw­idłowa.

0x053A Struk­tu­ra deskryp­to­ra zabez­pieczenia jest niepraw­idłowa.

0x053C Dziedz­ic­zona lista kon­troli dostępu (ACL) lub wprowadze­nie kon­troli dostępu (ACE) nie mogło być zbu­dowane.

0x053D Ser­w­er jest obec­nie wyłąc­zony.

0x053E Ser­w­er jest obec­nie włąc­zony.

0x053F Podana wartość była nieod­powied­nia dla iden­ty­fika­to­ra uprawnień.

0x0540 Brak dostęp­nej pamię­ci do aktu­al­iza­cji infor­ma­cji o zabez­pieczeni­ach.

0x0541 Określone atry­bu­ty są niepraw­idłowe lub niez­godne z atrybu­ta­mi dla grupy jako całoś­ci.

0x0542 Nie został podany poziom uoso­bi­enia albo podany poziom jest niepraw­idłowy.

0x0543 Otwar­cie toke­na o anon­i­mowym poziomie zabez­pieczenia jest niemożli­we.

0x0544 Żądana klasa infor­ma­cji sprawdza­nia była niepraw­idłowa.

0x0545 Typ toke­na jest nieod­powied­ni dla doko­nanej pró­by jego uży­cia.

0x0546 Niemożli­we jest wyko­nanie oper­acji zabez­pieczenia na obiek­cie, który nie ma przyp­isanego zabez­pieczenia.

0x0547 Wskazu­je, że nie było kon­tak­tu z ser­w­erem Win­dows NT albo, że obiek­ty w dome­nie były chro­nione tak, że wyszukanie niezbęd­nej infor­ma­cji było niemożli­we.

0x0548 Menedżer zabez­pieczenia kont (SAM) lub lokalny ser­w­er zarządza­nia zabez­piecze­niem (LSA) był w niepraw­idłowym stanie do wyko­na­nia oper­acji zabez­pieczenia.

0x0549 Dom­e­na była w nieod­powied­nim stanie do wyko­na­nia oper­acji zabez­pieczenia.

0x054A Ta oper­ac­ja jest doz­wolona tylko dla pod­sta­wowego kon­trol­era dome­ny.

0x054B Określona dom­e­na nie ist­nieje.

0x054C Określona dom­e­na już ist­nieje.

0x054D Wyko­nano próbę przekroczenia lim­i­tu licz­by domen na ser­w­er.

0x054E Wyko­nanie żądanej oper­acji jest niemożli­we ponieważ wys­tąpiła katas­tro­fal­na awaria nośni­ka lub uszkodze­nie struk­tu­ry danych na dysku.

0x054F Baza danych zabez­pieczenia kont zaw­iera wewnętrzną niez­god­ność.

0x0550 Ogólne typy dostępu były zawarte w masce dostępu, która powin­na być już odw­zorowana na typy nie-ogólne.

0x0551 Niepoprawny for­mat deskryp­to­ra zabez­pieczenia (abso­lut­ny lub auto-relaty­wny).

0x0552 Żądana akc­ja jest ogranic­zona w uży­ciu tylko przez pro­cesy logowa­nia. Pro­ces wywołu­ją­cy nie został zare­je­strowany jako pro­ces logowa­nia.

0x0553 Uru­chomie­nie nowej sesji logowa­nia z numerem ID, który już jest w uży­ciu jest niemożli­we

0x0554 Określony paki­et potwierdzenia tożsamoś­ci jest niez­nany.

0x0555 Ses­ja logowa­nia nie jest w stanie zgod­nym z żądaną oper­acją.

0x0556 Numer ID sesji logowa­nia jest już w uży­ciu.

0x0557 Żądanie logowa­nia zaw­ier­ało niepraw­idłowy typ wartoś­ci logowa­nia.

0x0558 Dopó­ki dane są odczy­ty­wane z nazwanego potoku, niemożli­we jest uoso­bi­e­nie poprzez ten potok.

0x0559 Stan transakcji pod­drze­wa rejestru jest niez­god­ny z żądaną oper­acją.

0x055A Wykry­to uszkodze­nie wewnętrznego zabez­pieczenia bazy danych.

0x055B Wyko­nanie tej oper­acji na wbu­dowanych kon­tach jest niemożli­we.

0x055C Wyko­nanie tej oper­acji na tej wbu­dowanej grupie spec­jal­nej jest niemożli­we.

0x055D Wyko­nanie tej oper­acji na tym wbu­dowanym spec­jal­nym użytkown­iku jest niemożli­we.

0x055E Użytkown­ik nie może być usunię­ty z grupy ponieważ gru­pa jest obec­nie pod­sta­wową grupą użytkown­ików.

0x055F Token jest już w uży­ciu jako token pod­sta­wowy.

0x0560 Określona gru­pa lokalna nie ist­nieje.

0x0561 Określona nazwa kon­ta nie jest członkiem grupy lokalnej.

0x0562 Określona nazwa kon­ta jest już członkiem grupy lokalnej.

0x0563 Określona gru­pa lokalna już ist­nieje.

0x0564 Nieu­dane logowanie: użytkown­ikowi nie przyz­nano żądanego typu logowa­nia w tym kom­put­erze.

0x0565 Została przekroc­zona maksy­mal­na licz­ba sekretów, które mogą być prze­chowywane w poje­dynczym sys­temie.

0x0566 Dłu­gość sekre­tu przekracza maksy­mal­ną dopuszczal­ną wartość.

0x0567 Baza danych lokalnego zabez­pieczenia zaw­iera wewnętrzną niez­god­ność.

0x0568 Pod­czas pró­by logowa­nia kon­tekst zabez­pieczenia użytkown­i­ka zaku­mu­lował za dużo numerów ID zabez­pieczenia.

0x0569 Nieu­dane logowanie: użytkown­ikowi nie przyz­nano żądanego typu logowa­nia w tym kom­put­erze.

0x056A Do zmi­any hasła użytkown­i­ka konieczne jest krzyżowo zaszyfrowane hasło.

0x056B Dodanie do grupy lokalnej nowego człon­ka nie było możli­we, ponieważ ten członek nie ist­nieje.

0x056C Dodanie do grupy lokalnej nowego człon­ka nie było możli­we, ponieważ ten członek ma zły typ kon­ta.

0x056D Określono za dużo numerów ID zabez­pieczenia.

0x056E Do zmi­any tego hasła użytkown­i­ka konieczne jest krzyżowo zaszyfrowane hasło.

0x056F Wskazu­je, że ACL nie zaw­iera możli­wych do dziedz­iczenia ele­men­tów

0x0570 Plik lub kat­a­log jest uszkod­zony i nieczytel­ny.

0x0571 Struk­tu­ra dysku jest uszkod­zona i nieczytel­na.

0x0572 Brak klucza sesji użytkown­i­ka dla określonej sesji logowa­nia.

0x0573 Usłu­ga, do której próbu­jesz dostępu, ma licencję tylko na określoną liczbę połączeń. Nie moż­na zwięk­szyć licz­by połączeń, gdyż ist­nieje już tyle połączeń, ile usłu­ga może zaak­cep­tować.

0x0578 Niepraw­idłowe dojś­cie okna.

0x0579 Niepraw­idłowe dojś­cie menu.

0x057A Niepraw­idłowe dojś­cie kur­so­ra.

0x057B Niepraw­idłowe dojś­cie tabeli przyśpiesza­cza.

0x057C Niepraw­idłowe dojś­cie mech­a­niz­mu przech­wyty­wa­nia.

0x057D Niepraw­idłowe dojś­cie do struk­tu­ry wielooknowej.

0x057E Utworze­nie okna podrzęd­nego najwyższego poziomu jest niemożli­we.

0x057F Znalezie­nie okna klasy okna jest niemożli­we.

0x0580 Niepraw­idłowe okno, należy ono do innego wątku.

0x0581 Klaw­isz przyśpiesza­ją­cy jest już zare­je­strowany.

0x0582 Klasa już ist­nieje.

0x0583 Klasa nie ist­nieje.

0x0584 Klasa ma wciąż otwarte okna.

0x0585 Niepraw­idłowy indeks.

0x0586 Niepraw­idłowe dojś­cie ikony.

0x0587 Uży­wane są słowa pry­wat­nego okna DIALOG.

0x0588 Iden­ty­fika­tor pola listy nie został znaleziony.

0x0589 Nie znaleziono sym­boli wieloz­nacznych.

0x058A Wątek nie ma otwartego Schowka.

0x058B Klaw­isz przyśpiesza­ją­cy nie jest zare­je­strowany.

0x058C Okno nie jest praw­idłowym oknem dia­logu.

0x058D Numer ID ele­men­tu steru­jącego nie został znaleziony.

0x058E Niepraw­idłowy komu­nikat do pola kom­bi ponieważ nie ma ono edy­cyjnego ele­men­tu steru­jącego.

0x058F Okno nie jest polem kom­bi.

0x0590 Wysokość musi być mniejsza niż 256.

0x0591 Niepraw­idłowe dojś­cie kon­tek­stu urządzenia (DC).

0x0592 Niepraw­idłowy typ pro­ce­dury haka.

0x0593 Niepraw­idłowa pro­ce­du­ra haka.

0x0594 Ustaw­ie­nie nie-lokalnego haka bez dojś­cia mod­ułu jest niemożli­we.

0x0595 Ta pro­ce­du­ra haka może być ustaw­iona tylko glob­al­nie.

0x0596 Pro­ce­du­ra haka dzi­en­ni­ka jest już zain­stalowana.

0x0597 Pro­ce­du­ra haka nie jest zain­stalowana.

0x0598 Niepraw­idłowy komu­nikat dla pola listy z poje­dynczym wyborem.

0x0599 Polece­nie LB_SETCOUNT przesłane do pola listy non-lazy.

0x059A To pole listy nie obsługu­je znaków tab­u­lacji.

0x059B Zniszcze­nie obiek­tu utwor­zonego przez inny wątek jest niemożli­we.

0x059C Okna podrzędne nie mogą mieć menu.

0x059D Okno nie ma menu sys­te­mowego.

0x059E Niepraw­idłowy styl okna komu­nikatu.

0x059F Niepraw­idłowy para­metr sys­te­mowy (SPI_*).

0x05A0 Ekran jest już zablokowany.

0x05A1 Wszys­tkie dojś­cia okien w struk­turze o wielu pozy­c­jach okien muszą mieć to samo okno nadrzędne.

0x05A2 Okno nie jest oknem podrzęd­nym.

0x05A3 Niepraw­idłowe polece­nie GW_*.

0x05A4 Niepraw­idłowy iden­ty­fika­tor wątku.

0x05A5 Przetwarzanie komu­nikatu z okna, które nie jest oknem inter­fe­j­su wielokrot­nego doku­men­tu (MDI) jest niemożli­we.

0x05A6 Menu wyskaku­jące jest już akty­wne.

0x05A7 Okno nie ma pasków przewi­ja­nia.

0x05A8 Zakres pas­ka przewi­ja­nia nie może być więk­szy niż 0x7FFF.

0x05A9 Pokazanie lub usunię­cie okna określoną metodą jest niemożli­we.

0x05AA Brak zasobów sys­te­mu do zakończenia żądanej usłu­gi.

0x05AB Brak zasobów sys­te­mu do zakończenia żądanej usłu­gi.

0x05AC Brak zasobów sys­te­mu do zakończenia żądanej usłu­gi.

0x05AD Brak zasobów do zakończenia żądanej usłu­gi.

0x05AE Brak zasobów do zakończenia żądanej usłu­gi.

0x05AF Plik stron­i­cow­a­nia jest za mały do zakończenia tej oper­acji.

0x05B0 Nie odnaleziono ele­men­tu menu.

0x05DC Plik rejestru zdarzeń jest uszkod­zony.

0x05DD Obsłu­ga reje­strowa­nia zdarzeń nie mogła być uru­chomiona ponieważ było niemożli­we otwar­cie rejestru zdarzeń.

0x05DE Plik rejestru zdarzeń jest pełny.

0x05DF Plik rejestru zdarzeń zmienił się między odczy­ta­mi.

0x06A4 Pow­iązanie ciągu jest niepraw­idłowe.

0x06A5 Dojś­cie pow­iąza­nia jest niepraw­idłowego typu.

0x06A6 Dojś­cie pow­iąza­nia jest niepraw­idłowe.

0x06A7 Sek­wenc­ja pro­tokołu RPC nie jest obsługi­wana.

0x06A8 Sek­wenc­ja pro­tokołu RPC jest niepraw­idłowa.

0x06A9 Uni­w­er­sal­ny, unika­towy iden­ty­fika­tor ciągu (UUID) jest niepraw­idłowy.

0x06AA For­mat punk­tu koń­cowego jest niepraw­idłowy.

0x06AB Adres sieciowy jest niepraw­idłowy.

0x06AC Nie znaleziono punk­tu koń­cowego.

0x06AD Wartość dopuszczal­nego cza­su jest niepraw­idłowa.

0x06AE Uni­w­er­sal­ny, unika­towy iden­ty­fika­tor obiek­tu (UUID) nie został znaleziony.

0x06AF Uni­w­er­sal­ny, unika­towy iden­ty­fika­tor obiek­tu (UUID) został już zare­je­strowany.

0x06B0 Typ uni­w­er­sal­nego, unika­towego iden­ty­fika­to­ra (UUID) został już zare­je­strowany.

0x06B1 Ser­w­er RPC już oczeku­je wywoła­nia.

0x06B2 Nie zare­je­strowano żad­nych sek­wencji pro­tokołu.

0x06B3 Ser­w­er RPC nie oczeku­je wywoła­nia.

0x06B4 Typ menedżera jest niez­nany.

0x06B5 Inter­fe­js jest niez­nany.

0x06B6 Brak pow­iązań.

0x06B7 Nie ma sek­wencji pro­tokołów.

0x06B8 Utworze­nie punk­tu koń­cowego jest niemożli­we.

0x06B9 Do wyko­na­nia tej oper­acji jest dostęp­nych za mało zasobów.

0x06BA Ser­w­er RPC jest niedostęp­ny.

0x06BB Ser­w­er RPC jest zbyt zaję­ty, aby wykon­ać tę oper­ację.

0x06BC Opc­je sieciowe są niepraw­idłowe.

0x06BD W tym wątku nie ma akty­wnego wywoła­nia zdal­nej pro­ce­dury.

0x06BE Zdalne wywołanie pro­ce­dury nie udało się.

0x06BF Zdalne wywołanie pro­ce­dury nie udało się i nie zostało wyko­nane.

0x06C0 Wys­tąpił błąd pro­tokołu zdal­nego wywoła­nia pro­ce­dury (RPC).

0x06C2 Skład­nia trans­feru nie jest obsługi­wana przez ser­w­er RPC.

0x06C4 Typ uni­w­er­sal­nego, unika­towego iden­ty­fika­to­ra (UUID) nie jest obsługi­wany.

0x06C5 Etyki­et­ka jest niepraw­idłowa.

0x06C6 Granice tabl­i­cy są niepraw­idłowe.

0x06C7 Pow­iązanie nie zaw­iera nazwy wprowadza­nia.

0x06C8 Skład­nia nazwy jest niepraw­idłowa.

0x06C9 Skład­nia nazwy nie jest obsługi­wana.

0x06CB Brak dostęp­nych adresów sieciowych do utworzenia uni­w­er­sal­nego unika­towego iden­ty­fika­to­ra (UUID).

0x06CC Punkt koń­cowy jest dup­likatem.

0x06CD Typ legal­iza­cji jest niez­nany.

0x06CE Maksy­mal­na licz­ba wywołań jest za mała.

0x06CF Ciąg jest za dłu­gi.

0x06D0 Sek­wenc­ja pro­tokołu RPC nie została znaleziona.

0x06D1 Numer pro­ce­dury jest poza zakre­sem.

0x06D2 Pow­iązanie nie zaw­iera żad­nych infor­ma­cji legal­iza­cji.

0x06D3 Usłu­ga sprawdza­nia tożsamoś­ci jest niez­nana.

0x06D4 Poziom sprawdza­nia tożsamoś­ci jest niez­nany.

0x06D5 Kon­tekst zabez­pieczenia jest niepraw­idłowy.

0x06D6 Usłu­ga auto­ryza­cji jest niez­nana.

0x06D7 Wprowad­zona infor­ma­c­ja jest niepraw­idłowa.

0x06D8 Punkt koń­cowy ser­w­era nie może wykon­ać oper­acji.

0x06D9 Nie ma więcej dostęp­nych punk­tów koń­cowych z pro­gra­mu odw­zorowa­nia punk­tów koń­cowych.

0x06DA Żadne inter­fe­jsy nie zostały wyek­sportowane.

0x06DB Nazwa wprowad­zonej infor­ma­cji jest niekom­plet­na.

0x06DC Opc­ja wer­sji jest niepraw­idłowa.

0x06DD Nie ma więcej członków.

0x06DE Nie ma nic do cofnię­cia eksportowa­nia.

0x06DF Inter­fe­js nie został znaleziony.

0x06E0 Wprowad­zona infor­ma­c­ja już ist­nieje.

0x06E1 Wprowad­zona infor­ma­c­ja nie została znaleziona.

0x06E2 Obsłu­ga nazw jest niedostęp­na.

0x06E3 Rodz­i­na adresów sieciowych jest niepraw­idłowa.

0x06E4 Żądana oper­ac­ja nie jest obsługi­wana.

0x06E5 Nie jest dostęp­ny kon­tekst zabez­pieczenia umożli­wia­ją­cy uoso­bi­e­nie.

0x06E6 Wys­tąpił błąd wewnętrzny w pro­ce­durze zdal­nego wywoła­nia (RPC).

0x06E7 Ser­w­er RPC próbował wykon­ać dzie­le­nie licz­by całkowitej przez zero.

0x06E8 W ser­w­erze RPC wys­tąpił błąd adresowa­nia.

0x06E9 Oper­ac­ja zmi­enno­przecinkowa ser­w­era RPC spowodowała dzie­le­nie przez zero.

0x06EA Niedo­mi­ar (under­flow) zmi­enno­przecinkowy wys­tąpił w ser­w­erze RPC.

0x06EB Nad­mi­ar (over­flow) zmi­enno­przecinkowy wys­tąpił na ser­w­erze RPC.

0x06EC Lista ser­w­erów RPC dostęp­nych do pow­iąza­nia autodo­jść została wycz­er­pana.

0x06ED Otwar­cie pliku tabl­i­cy translacji znaków jest niemożli­we.

0x06EE Plik zaw­ier­a­ją­cy tablicę translacji znaków ma mniej niż 512 bajtów.

0x06EF Dojś­cie z zerowym kon­tek­stem (null con­text han­dle) zostało przekazane od klien­ta do hos­ta w cza­sie zdal­nego wywoła­nia pro­ce­dury.

0x06F1 Dojś­cie kon­tek­stu zmieniło się pod­czas pro­ce­dury zdal­nego wywoła­nia.

0x06F2 Dojś­cia pow­iąza­nia przekazane do zdal­nego wywoła­nia pro­ce­dury nie odpowiada­ją sobie.

0x06F3 Pro­ce­du­ra wejś­cia nie może uzyskać dojś­cia do zdal­nego wywoła­nia pro­ce­dury.

0x06F4 Wskaźnik zerowego odwoła­nia (null ref­er­ence point­er) został przekazany do pro­ce­dury wejś­cia.

0x06F5 Wartość zlic­zona jest poza zakre­sem.

0x06F6 Licz­ba bajtów jest za mała.

0x06F7 Pro­ce­du­ra wejś­cia ode­brała błędne dane.

0x06F8 Podany bufor użytkown­i­ka jest nieod­powied­ni dla żądanej oper­acji.

0x06F9 Nie rozpoz­nany nośnik dysku. Może być nie sfor­ma­towany.

0x06FA Stac­ja robocza nie ma sekre­tu powier­niczego.

0x06FB Baza danych SAM w ser­w­erze Win­dows NT nie ma kon­ta kom­put­erowego dla związku powier­niczego tej stacji roboczej.

0x06FC Nie udały się powier­nicze relac­je między domeną pod­sta­wową a domeną podrzęd­ną.

0x06FD Nie udały się powier­nicze relac­je między tą stacją roboczą a domeną pod­sta­wową.

0x06FE Logowanie w sieci nie udało się.

0x06FF Zdalne wywołanie pro­ce­dury jest już w toku dla tego wątku.

0x0700 Wyko­nano próbę zal­o­gowa­nia lecz sieciowa usłu­ga logowa­nia nie została uru­chomiona.

0x0701 Kon­to użytkown­i­ka wygasło.

0x0702 Pro­gram przead­resowu­ją­cy jest w uży­ciu i nie może być usunię­ty z pamię­ci.

0x0703 Określony sterown­ik drukar­ki jest już zain­stalowany.

0x0704 Określony port jest niez­nany.

0x0705 Sterown­i­ki drukar­ki jest niez­nany.

0x0706 Pro­ce­sor wydruku jest niez­nany.

0x0707 Określony plik rozdziela­ją­cy jest niepraw­idłowy.

0x0708 Określony pri­o­ry­tet jest niepraw­idłowy.

0x0709 Nazwa drukar­ki jest niepraw­idłowa.

0x070A Drukar­ka już ist­nieje.

0x070B Polece­nie drukar­ki jest niepraw­idłowe.

0x070C Określony typ danych jest niepraw­idłowy.

0x070D Określone środowisko jest niepraw­idłowe.

0x070E Nie ma więcej pow­iązań.

0x070F Użyte kon­to jest między­domenowym kon­tem powier­niczym. Aby uzyskać dostęp do tego ser­w­era użyj glob­al­nego lub lokalnego kon­ta użytkown­i­ka.

0x0710 Użyte kon­to jest kon­tem kom­put­era. Aby uzyskać dostęp do tego ser­w­era użyj glob­al­nego lub lokalnego kon­ta użytkown­i­ka.

0x0711 Użyte kon­to jest kon­tem powier­niczym ser­w­era. Aby uzyskać dostęp do tego ser­w­era użyj glob­al­nego lub lokalnego kon­ta użytkown­i­ka.

0x0712 Nazwa lub numer ID (SID) określonej dome­ny jest niez­god­ny z infor­ma­cją powier­niczą dla tej dome­ny.

0x0713 Ser­w­er jest w uży­ciu i nie może być usunię­ty z pamię­ci.

0x0714 Określony plik obrazu nie zaw­ier­ał sekcji zasobów.

0x0715 Określony typ zasobu nie może być znaleziony w pliku obrazu.

0x0716 Określona nazwa zasobu nie może być znaleziona w pliku obrazu.

0x0717 Określony numer ID języ­ka zasobu nie może być znaleziony w pliku obrazu.

0x0718 Brak wystar­cza­jącej iloś­ci znaków cud­zysłowu do przetworzenia tego polece­nia.

0x0719 Żadne inter­fe­jsy nie zostały zare­je­strowane.

0x071A Ser­w­er został zmieniony pod­czas przetwarza­nia tego wywoła­nia.

0x071B Dojś­cie pow­iąza­nia nie zaw­iera wszys­t­kich wyma­ganych infor­ma­cji.

0x071C Awaria komu­nikacji.

0x071D Żądany poziom sprawdza­nia tożsamoś­ci nie jest obsługi­wany.

0x071E Nie zare­je­strowano nazwy głównej.

0x071F Określony błąd nie jest praw­idłowym kodem błę­du pro­tokołu zdal­nego wywoła­nia pro­ce­dury (RPC).

0x0720 Alokowano w sys­temie UUID, które jest praw­idłowe tylko w tym kom­put­erze.

0x0721 Wys­tąpił błąd specy­ficzny dla paki­etu zabez­pieczeń.

0x0722 Wątek nie został anu­lowany.

0x0723 Niepraw­idłowa oper­ac­ja na dojś­ciu kodowania/dekodowania.

0x0724 Niez­god­na wer­s­ja paki­etu szeregu­jącego (seri­al­iz­ing).

0x0725 Niez­god­na wer­s­ja pro­ce­dury wejś­cia RPC.

0x076A Członek grupy nie został znaleziony.

0x076B Utworze­nie bazy danych odw­zorowa­nia punk­tu koń­cowego było niemożli­we.

0x076C Uni­w­er­sal­ny, unika­towy iden­ty­fika­tor obiek­tu (UUID) jest zerowym UUID.

0x076D Określony czas jest niepraw­idłowy.

0x076E Określona nazwa for­mu­la­rza jest niepraw­idłowa.

0x076F Określony rozmi­ar for­mu­la­rza jest niepraw­idłowy

0x0770 Określone dojś­cie drukar­ki już oczeku­je

0x0771 Określona drukar­ka została usunię­ta

0x0772 Stan drukar­ki jest niepraw­idłowy

0x0773 Użytkown­ik musi zmienić hasło przed swoim pier­wszym logowaniem.

0x0774 Znalezie­nie kon­trol­era tej dome­ny było niemożli­we.

0x0775 Wywoły­wane kon­to jest obec­nie zablokowane i zal­o­gowanie się na nim jest niemożli­we.

0x07D0 For­mat pik­sela jest niepraw­idłowy.

0x07D1 Określony pro­gram obsłu­gi jest niepraw­idłowy.

0x07D2 Styl okna lub klasa atry­butów jest nieod­powied­nia dla tej oper­acji.

0x07D3 Żądana oper­ac­ja meta­p­liku nie jest obsługi­wana.

0x07D4 Żądana oper­ac­ja trans­for­ma­cji nie jest obsługi­wana.

0x07D5 Żądana oper­ac­ja clip­ping nie jest obsługi­wana.

0x089A Określona nazwa użytkown­i­ka jest niepraw­idłowa.

0x08CA To połącze­nie sieciowe nie ist­nieje.

0x0961 To połącze­nie sieciowe ma otwarte pli­ki lub akty­wne żąda­nia.

0x0962 Akty­wne połączenia wciąż ist­nieją.

0x0964 Urządze­nie jest w uży­ciu przez akty­wny pro­ces i nie może być odłąc­zone.

0x0BB8 Określony mon­i­tor wydruku jest niez­nany.

0x0BB9 Określony pro­gram obsłu­gi drukar­ki jest obec­nie w uży­ciu.

0x0BBA Plik buforowy nie został znaleziony.

0x0BBB Wywołanie Start­DocPrint­er nie zostało wysłane.

0x0BBC Wywołanie AddJob nie zostało wysłane.

0x0BBD Określony pro­ce­sor wydruku jest już zain­stalowany.

0x0BBE Określony mon­i­tor wydruku jest już zain­stalowany.

0x0FA0 WINS napotkał na błąd pod­czas przetwarza­nia polece­nia.

0x0FA1 Lokalny WINS nie może być usunię­ty.

0x0FA2 Nie udał się import z pliku.

0x0FA3 Wyko­nanie kopii zapa­sowej nie udało się. Czy poprzed­nio była wykony­wana peł­na kopia?

0x0FA4 Kopia zapa­sowa nie udała się. Sprawdź kat­a­log, do którego jest wykony­wana kopia zapa­sowa bazy danych.

0x0FA5 Nazwa nie ist­nieje w bazie danych WINS.

0x0FA6 Rep­likowanie z nie skon­fig­urowanym part­nerem jest niedoz­wolone.

0x17E6 Lista ser­w­erów dla tej grupy roboczej jest obec­nie niedostęp­na.

Wygląd BSOD-u

Oprócz kodów błędów z listy powyżej, częs­to pojaw­ia­ją się komu­nikaty o błę­dach w VxD — oznacza­ją one błąd w pliku sterown­i­ka urządzenia wirtu­al­nego. Jeżeli błąd ten częs­to się pojaw­ia, może­my spróbować dojść do wadli­wego pliku i wymienić go na nowszy. Odszukać rzec­zony plik jest sto­sunkowo łat­wo — jeśli zobaczymy jak­iś tekst po treś­ci VXD, spisu­je­my go. Przykład­owo, gdy niebies­ki ekran komu­niku­je o błędzie w pliku pppmac.vxd, odpalamy wyszuki­warkę plików i wpisu­je­my “pppmac.vxd”. Już po chwili plik zosta­je odnaleziony. Następ­nie może­my poprosić jakiegoś zna­jomego o udostęp­nie­nie nam tego pliku (np. na dyski­etce), byśmy mogli go pod­mienić. Jeśli wyskoczy monit, że nie moż­na pod­mienić pliku, ponieważ jest on uży­wany przez sys­tem Win­dows, należy zrestar­tować sys­tem i uru­chomić w try­bie DOS lub w Try­bie awaryjnym, w zależnoś­ci od wer­sji sys­te­mu. Dopiero tam będzie moż­na nad­pisać nowy plik. Sytu­ac­ja będzie skom­p­likowana w przy­pad­ku użytkown­ików Win­dows XP, który DOS’a nie ma, jed­nak moż­na uru­chomić sys­tem z dyski­et­ki lub płyt­ki bootu­jącej.

Gdy na ekranie ujrzymy niebies­ki ekran, zazwyczaj mamy dwie możli­woś­ci: albo kon­tyn­uować pracę poprzez naciśniecie klaw­isza enter (zazwyczaj nieste­ty nie dzi­ała), albo reset kom­put­era poprzez nacis­nię­cie trzech mag­icznych klaw­iszy (ctrl+alt+delete). Zazwyczaj w przy­pad­ku niebies­kich ekranów decyz­ja o kon­tyn­uowa­niu pra­cy kończy się hard resetem (kole­jny, tym razem jeden mag­iczny przy­cisk na obu­dowie kom­put­era).

Niebieski ekran wyświetla szereg informacji dotyczących usterki. Najważniejsze z nich to (począwszy od góry ekranu):

Sym­bol­icz­na nazwa błę­du.

Jest to komu­nikat, jaki błąd zwraca do sys­te­mu oper­a­cyjnego. Odpowia­da numerowi błę­du Stop, ukazu­jące­mu się na dole ekranu.Przykładowa nazwa błę­du to: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.

Zale­cany sposób rozwiąza­nia prob­le­mu.

Ten ogól­ny tekst doty­czy wszys­t­kich błędów Stop określonego typu. W zależnoś­ci od numeru błę­du, możesz być popros­zony o sprawdze­nie dostęp­nej przestrzeni dyskowej, odin­stalowanie urządzenia albo usunię­cie lub uak­tu­al­nie­nie ostat­nio zain­stalowanego sterown­i­ka lub pro­gra­mu.

Numer błę­du i para­me­try.

Pro­gramiś­ci nazy­wa­ją tę sekcję Infor­ma­c­je o wykry­wa­niu błędów (ang. bugcheck infor­ma­tion). Tekst następu­ją­cy po słowie STOP zaw­iera numer błę­du (w zapisie szest­nastkowym, co jest oznac­zone przez 0x na początku kodu) oraz maksy­mal­nie cztery para­me­try, które są specy­ficzne dla każdego typu błę­du.

W naszym przykładzie kod błę­du to 0x000000D1 (lub samo D1), co wskazu­je na sterown­ik, który próbował użyć niewłaś­ci­wego adresu pamięci.W tym przykładzie para­me­try określa­ją kole­jno:

* Adres pamię­ci, do którego sterown­ik chci­ał uzyskać dostęp.

* Poziom żąda­nia prz­er­wa­nia (IRQL), którego Win­dows uży­wa do określe­nia kole­jnoś­ci, w jakiej ma odpowiedzieć na żąda­nia sprzę­tu lub opro­gramowa­nia.

* Czy sterown­ik próbował odczy­tać coś z pamię­ci, czy też zapisać do pamię­ci (0 oznacza, że była to oper­ac­ja odczy­tu).

* Adres pamię­ci, z którego pochodz­iło niedoz­wolone żądanie.

Szczegóły sterown­i­ka.

W niek­tórych (nie wszys­t­kich) komu­nikat­ach błę­du Stop linia ta, wymienia nazwę sterown­i­ka pow­iązanego z błę­dem. Jeżeli pojawi się nazwa pliku, sprawdź, czy sterown­ik jest cyfrowo pod­pisany. Jeżeli będzie to potrzeb­ne, możesz użyć Kon­soli Odzyski­wa­nia lub uru­chomić sys­tem Win­dows w Try­bie awaryjnym, w celu usunię­cia lub przy­wróce­nia sterown­i­ka. Nie zakładaj jed­nak z góry, że plik, który wskazał BSOD, jest uszkod­zony. Cza­sem zdaża się, że inny plik zaw­iesza pro­gram lub usługę, która z kolei wykonu­je niedoz­woloną oper­ację i to właśnie jej nazwa będzie widocz­na na niebieskim ekranie. Przykład­owa lin­ij­ka tej sekcji wyglą­da tak:

*** tcpip.sys — Address F75D2870 base at F759000, DateStamp 3b7dc580

Przykładowe błędy systemu Windows

Stop 0x0000000A lub IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Pro­ces lub sterown­ik try­bu jądra próbował uzyskać dostęp do obszaru pamię­ci bez auto­ryza­cji. Ten błąd Stop zazwyczaj powodowany jest przez uszkod­zone lub niekom­paty­bilne urządze­nie albo opro­gramowanie. Nazwa będącego spraw­cą sterown­i­ka urządzenia częs­to ukazu­je się w komu­nika­cie o błędzie Stop i może dostar­czyć ważnych wskazówek do rozwiąza­nia prob­le­mu.

Rozwiązanie: Jeżeli komu­nikat wskazu­je na konkretne urządze­nie lub kat­e­gorię urządzeń, spróbuj usunąć lub wymienić urządzenia z tej kat­e­gorii. Jeżeli ten komu­nikat błę­du Stop pojawi się pod­czas insta­lacji lub pro­ce­dury aktu­al­iza­cji sys­te­mu, możesz pode­jrze­wać niekom­paty­bil­ny sterown­ik, usługę sys­te­mową, skan­er wirusów, pro­gram do wypalanie płyt CD lub pro­gram do tworzenia kopii zapa­sowych. Jeśli błąd pojaw­ia się np. po doda­niu nowej kar­ty rozsz­erzeń, należy usunąć kartę i sprawdz­ić czy BSOD nadal się pojaw­ia. Rozwiązaniem może być także insta­lac­ja najnowszych sterown­ików kom­paty­bil­nych z Win­dows XP.

STOP 0x0000000A by Microsoft

STOP 0x0000000A by Microsoft

Stop 0x0000001E lub KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Błąd pojaw­ia się gdy jeden z pro­cesów uprzy­wile­jowanych próbował wykon­ać niele­gal­ną lub niez­god­ną z typem pro­ce­so­ra instrukcję maszynową (np. sterown­ik usiłował wykon­ać instrukcję dla pro­ce­sorów AMD — 3DNow! na pro­ce­sorze Intela).

Rozwiązanie: najczęś­ciej należy usunąć błęd­ny sterown­ik (częs­to jego nazwa jest wyswi­et­lana) lub uak­tu­al­nić go do najnowszej wer­sji. Warto także sprawdz­ić ilość wol­nego miejs­ca na dysku twardym lub sprawdz­ić poziom fizy­cznej pamię­ci i ewen­tu­al­nie zwol­nić ją. Przy­czyną błę­du może być także wyciek pamię­ci tzn. gdy aplikac­ja błęd­nie zwal­nia (lub wcale nie zwal­nia) przy­dzielonej jej pamię­ci.

Stop 0x0000001E by Microsoft

Stop 0x00000024 lub NTFS_FILE_SYSTEM

Błąd oznacza­ją­cy prob­lem ze sterown­ikiem ntfs.sys, obsługu­ją­cym sys­tem plików NTFS. Praw­dopodob­ną przy­czyną wys­tąpi­enia tego błę­du jest uszkodze­nie kon­tr­lera IDE lub nawet samego dysku twardego (bad sec­tors), cza­sem jest to spowodowane uszkodze­niem lub zer­waniem kabla syg­nałowego w tas­mie łączącej dysk z płytą główną. Ist­nieje podob­ny błąd dla par­ty­cji FAT o numerze 0x00000023

Rozwiązanie: Jeśli uda się uru­chomić sys­tem Win­dows ponown­ie należy zbadać struk­turę log­iczną dysku za pomocą polece­nia chkd­sk c: /f/r. Jeśli sys­tem Win­dows nie uruchamia się warto zanieść dysk do kole­gi i tam sprawdz­ić jego przy­dat­ność.

Stop 0x00000024 by Microsoft

Stop 0x0000002E lub DATA_BUS_ERROR

Przy­czyną tego błę­du Stop jest w więk­szoś­ci przy­pad­ków awaria lub wadli­wa pamięć

fizy­cz­na (włącza­jąc pamięć uży­waną w kar­tach graficznych). Błąd może być

również wywołany uszkod­zonym dyskiem twardym lub pły­ty głównej.

RozwiązanieW takich przy­pad­kach częs­to jedynym rozwiązaniem jest wymi­ana uszkod­zonego podze­społu.

Stop 0x0000002E by Microsoft

Stop 0x0000003F lub NO_MORE_SYSTEM_PTES

Ten sto­sunkowo rzad­ki komu­nikat o błędzie pojaw­ia się, kiedy w twoim sys­temie zabraknie dostęp­nych wpisów sys­te­mowych PTE (Page Table Entries). Przy­czyną może być niewłaś­ci­wie dzi­ała­ją­cy pro­gram do tworzenia kopii zapa­sowych lub wadli­wy sterown­ik urządzenia.

Rozwiązanie — Artykuł Q256004 z bazy Knowl­edge Base, zaty­tułowany “How to Trou­bleshoot ‘STOP 0x0000003F’ and ‘STOP 0x000000D8’ Error Mes­sages in Win­dows 2000”, opisu­je mody­fikac­je w rejestrze sys­te­mu Win­dows, które mogą rozwiązać ten prob­lem.

Stop 0x00000050 lub PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

Urządze­nie sprzę­towe lub usłu­ga sys­te­mowa zażą­dała danych, które nie zna­j­dowały się w pamię­ci, powodu­jąc błąd wyjątku. Przy­czyną może być wadli­wa pamięć fizy­cz­na lub niekom­paty­bilne opro­gramowanie, w szczegól­noś­ci pro­gramy zdal­nego dostępu oraz anty­wiru­sowe.

Rozwiązanie — Jeżeli błąd wys­tąpił naty­ch­mi­ast po zain­stalowa­niu sterown­i­ka urządzenia albo aplikacji, spróbuj użyć Try­bu awaryjnego, aby usunąć sterown­ik lub odin­stalować pro­gram.

Stop 0x00000050 by Microsoft

Stop 0x00000050 by Microsoft

Stop 0x00000077 lub KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR

Stop 0x0000007A lub KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

Sys­tem próbował odczy­tać dane jądra z pamię­ci wirtu­al­nej (pliku stronicowania),lecz nie udało mu się odnaleźć danych pod określonym adresem pamię­ci. Ten błąd Stop może być wywołany różny­mi prob­le­ma­mi, włącza­jąc uszkod­zoną pamięć, niesprawny dysk twardy, niepraw­idłowo skon­fig­urowany kon­trol­er dysków albo kabel, uszkod­zone dane lub zaraże­nie wirusem.

Rozwiązanie — Jeśli dru­gi para­metr błę­du ma wartość 0xC000009C lub 0xC000016A, oznacza to błąd wymi­any spowodowany błęd­ny­mi sek­tora­mi na dysku twardym. Wartość 0xC000009D oznacza, że prob­le­my ma Kon­trol­er IDE, który nie może się komu­nikować z dyskiem twardym. Zwyk­le poma­ga moc­niejsze wpię­cie taśmy połączeniowej.

Stop 0x00000077 by Microsoft

Stop 0x000000ED lub UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME

Win­dows XP nie był w stanie uzyskać dostępu do wolu­minu zaw­ier­a­jącego pli­ki star­towe. Zwyk­le przy­czyną jest zbyt szy­b­ka pra­ca w trans­ferze Ultra DMA.

Rozwiązanie — Jeżeli ujrzysz ten komu­nikat błę­du Stop pod­czas pró­by aktu­al­iza­cji sys­te­mu do Win­dows XP, sprawdź, czy posi­adasz kom­paty­bilne sterown­i­ki dla kon­trol­era dysków i sprawdź okablowanie dysków, aby upewnić się, że jest poprawnie skon­fig­urowane. Jeżeli uży­wasz dysków ATA-66 lub ATA-100, upewnij się, że posi­adasz 80-żyłowy kabel, a nie stan­dar­d­owy 40-żyłowy kabel IDE. W niek­tórych wypad­kach błąd ten naprawi się samoczyn­nie po ponownym uru­chomie­niu sys­te­mu. Jeśli dru­gi para­metr błę­du ma wartość 0xC0000032 to praw­dopodob­nie uszkodze­niu uległa struk­tu­ra log­icz­na plików. Uru­chom sys­tem z pły­ty CD i w Kon­soli odzyski­wa­nia wprowadź polece­nie CHKDSK /R.

Stop 0x000000ED by Microsoft

Stop 0x000000ED by Microsoft

Stop 0x0000007B lub INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Ten komu­nikat oznacza, że Win­dows XP, nie jest w stanie zlokali­zować par­ty­cji sys­te­mowej lub wolu­minu star­towego pod­czas uruchami­a­nia. Prob­lem może pojaw­ić się po ponownym par­ty­cjonowa­niu dysków lub wymi­an­ie kon­trol­era dysków i jego sterown­ików. W tym wypad­ku wpisy w pliku Boot.ini nie wskazu­ją już poprawnych par­ty­cji.

Rozwiązanie — Jeżeli prob­lem pojaw­ił się po wymi­an­ie kon­trol­era dysków, sprawdź, czy nowy sprzęt jest właś­ci­wie skon­fig­urowany. Następ­nie uru­chom sys­tem Win­dows XP z pły­ty insta­la­cyjnej, zaloguj się do Kon­soli odzyski­wa­nia i użyj polece­nia Bootcfg do wyszuka­nia dostęp­nych insta­lacji Win­dows, po czym napraw plik Boot.ini automaty­cznie. Moż­na także pod­jąć próbę napraw­ienia błę­du za pomocą polece­nia chkd­sk /r. W innym przy­pad­ku czeka Cię zapewne kup­no nowego dysku.

Stop 0x0000007B by Microsoft

Stop 0x0000007B by Microsoft

Stop 0x0000007F lub UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP

Najczęst­szą przy­czyną tego błę­du jest awaria sprzę­tu. Jest wielce praw­dopodob­ne, że ujrzysz ten komu­nikat o błędzie Stop, jeżeli masz wadli­we koś­ci pamię­ci, niedopa­sowane mod­uły pamię­ci, wadli­wie dzi­ała­ją­cy pro­ce­sor albo awar­ię wenty­la­to­ra lub zasi­la­nia, która powodu­je prze­grzanie. Pojaw­ie­nie się tego błę­du jest szczegól­nie praw­dopodob­ne w wypad­ku sys­temów, w których pro­ce­sor został przestaw­iony na pracę z szy­bkoś­cią przekracza­jącą szy­bkość nom­i­nal­ną — czyli po over­clockingu.

Rozwiązanie — Pier­wszy para­metr wys­tępu­ją­cy zaraz po numerze błę­du Stop określa konkret­ną przy­czynę pojaw­ienia się błę­du, tak jak wyjaśniono w bazie Knowl­edge Base w artykule Q137539 zaty­tułowanym “Gen­er­al Caus­es of Stop 0x0000007F Errors”.

Stop 0x0000007F by Microsoft

Stop 0x0000007F by Microsoft

Stop 0x00000079 lub MISMATCHED_HAL

Komu­nikat ten oznacza niez­god­ność między warst­wą abstrakcji sprzę­tu HAL (Hard­ware Abstrac­tion Lay­er) i plika­mi sys­te­mowy­mi Win­dows XP. Błąd ten w więk­szoś­ci wypad­ków wys­tępu­je na maszy­nach z inter­fe­jsem ACPI, kiedy ustaw­ienia ACPI w Bios’ie zostały niespodziewanie zmienione.

Rozwiązanie — Aby wyłączyć lub ponown­ie włączyć funkc­je ACPI, zain­staluj ponown­ie sys­tem Win­dows XP, po doko­na­niu zmi­an w BIOS’ie. Aby uzyskać więcej szczegółów, przeczy­taj artykuł Q237556 z bazy Knowl­edge Base, zaty­tułowany “How to Trou­bleshoot Win­dows 2000 Hard­ware Abstrac­tion Lay­er Issues”.

Stop 0x00000079 by Microsoft

Stop 0x0000007A lub KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

Ten błąd Stop ma tę samą pier­wot­ną przy­czynę, co błędy 0x77. Dane strony lub jądra nie zostały odnalezione w pamię­ci wirtu­al­nej (pliku stron­i­cow­a­nia). Może się to zdarzyć z powodu niekom­paty­bil­noś­ci dysku lub sterown­ików kon­trol­era albo prob­lemów sprzę­towych, takich jak niewłaś­ci­wie zakońc­zone urządze­nie SCSI, uszkod­zone sek­to­ry na twardym dysku albo kon­flikt w BIOS’ie lub opro­gramowa­niu pro­du­cen­ta (firmware) kon­trol­era dysków.

Rozwiązanie — Uru­chom narzędzie Sprawdź dysk sys­te­mu Win­dows XP. Jeżeli pro­du­cent dysku ofer­u­je bardziej dokładne narzędzie, użyj go w celu grun­townego sprawdzenia każdego dysku fizy­cznego w sys­temie.

Stop 0x0000007A by Microsoft

Stop 0x0000009F lub DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

Sterown­ik jest w niez­god­nym lub niewłaś­ci­wym stanie zasi­la­nia po zamknię­ciu sys­te­mu, prze­jś­ciu do try­bu wstrzy­ma­nia lub hiber­nacji albo po przy­wróce­niu z jed­nego z tych try­bów. Błąd ten nie jest ogranic­zony do sterown­ików.

Dodatkowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać TUTAJ.

By |2016-11-26T10:07:42+00:00Sierpień 21st, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. nkp123 21/08/2010 w 21:12 - Odpowiedz

    Hmm, mi się podo­ba — nic dodać, nic ująć.

    10/10 :P

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.