Błedy i sygnały BIOS’u

1. Komu­nikaty tek­stowe błędów w BIOS-ie:

Komu­nikaty tek­stowe BIOS-u oznacza­ją prze­ważnie jakąś drob­ną awarie nie tak jak w przy­pad­ku syg­nałów dźwiękowych, przy­go­towałem krótkie opra­cow­anie wyjaś­ni­a­jące co te komu­nikaty oznacza­ją.

 • A20 Error/Primary Input Device Not Found/Keyboard Error/Keyboard error or no key­board present — błąd sterown­i­ka klaw­iatu­ry (bram­ka A20). Należy wymienić układ 8042 , lub poprawnie podłączyć klaw­iaturę.
 • Address Line Short! — błęd­nie zdekodowany adres
 • Cache Mem­o­ry Bad, Do Not Enable Cache! — pamięc podręcz­na cache pro­ce­so­ra jest uszkod­zona
 • CH-2 Time Error — błąd zegara numer 2
 • CMOS Bat­tery State Low — bate­ria podtrzy­mu­ją­ca pamięć CMOS wycz­er­pu­je się
 • CMOS bat­tery failed – zużyła się bate­ria na pły­cie głównej
 • CMOS Check­sum Failure/BIOS ROM check­sum error — błąd sumy kon­trol­nej BIOS-u
 • CMOS Sys­tem Options Not Set — brak ustaw­ień kon­fig­u­ra­cyjnych pamię­ci CMOS
 • Diskette Boot Fail­ure– Dyski­et­ka w napędzie A: jest uszkod­zona bądź sys­tem z innego powodu nie może być poprawnie uru­chomiony
 • DMA Error — błąd sterown­i­ka DMA
 • DMA #X Error- błąd w kanale DMA nr X.
 • FDD Con­troller Fail­ure — błąd sterown­i­ka napędyu FDD
 • Fixed Disk 0/Disk 1 Fail­ure – błąd nadrzęd­nego dysku twardego
 • Fixed Disk 0/Disk 1 Fail­ure – błąd nadrzęd­nego dysku twardego
 • Fixed Disk Con­troller Fail­ureBIOS nie może znależc dysku twardego
 • Floopy disk fail – błąd stacji dyski­etek
 • FDD Con­troller Fail­ure – błąd doty­czą­cy kon­trol­era stacji dyski­etek
 • HDD Con­troller Fail­ure — błąd sterown­i­ka dysku twardego
 • Hard disk install fail­ureBIOS nie może zainicjować dysku twardego
 • HDD Con­troller Fail­ureBIOS nie może znaleźć dysku twardego
 • Invalid Boot Diskette — dyski­et­ka zna­j­du­ją­ca się w napędzie A: nie pozwala na uru­chomie­nie z niej sys­te­mu oper­a­cyjnego
 • I/O Card Par­i­ty Error at X — błąd parzys­toś­ci kar­ty I/O umiejs­cowiony w X
 • Mem­o­ry test fail – błąd pod­czas tes­tu pamię­ci RAM
 • Pri­ma­ry Boot Device Not Found – brak dysku twardego, przez co nie może być uru­chomiony sys­tem.
 • PCI IRQ Conflict/Bad PnP Ser­i­al ID Check­sum – błąd kart rozsz­erzeń
 • Sys­tem Cache error – wyłąc­zona pamięć podręcz­na pro­ce­so­ra
 • Sys­tem bat­tery is dead – wycz­er­pała się bate­ria, która podtrzy­mu­je pamięć CMOS

2. Kody dźwiękowe BIOS-u:

Cza­sa­mi zdarza się że kom­put­er nie włącza się a sły­chać jedynie pis­ki … oznacza to najczęś­ciej poważną awarie kom­put­era, aczkol­wiek niekoniecznie. Na pytanie dlaczego kom­put­er piszczy i co oznacza­ją dane syg­nały dźwiękowe zna­jdziecie odpowiedź poniżej.

1. BIOS AWARD i PHOENIX AWARD

 • 1 krót­ki — wszys­tko w porząd­ku.
 • 1 dłu­gi — błąd pamię­ci
 • 1 dłu­gi, 2 krótkie — błąd parzys­toś­ci RAM
 • 1 dłu­gi 2 krótkie — błąd kar­ty graficznej
 • 1 dłu­gi 3 krótkie – błąd pamię­ci kar­ty graficznej lub jej brak
 • Pow­tarza­ją­cy — błąd pamię­ci RAM
 • Zmi­en­ny nis­ki i wyso­ki — błąd pro­ce­so­ra
 • Pod­czas pra­cy kom­put­era – prze­grzanie pro­ce­so­ra

2. BIOS AMI

 • 1 krót­ki — błąd odświeża­nia pamię­ci RAM
 • 2 krótkie — błąd parzys­toś­ci pamię­ci RAM
 • 3 krótkie — błąd w pier­wszych 64KB pamię­ci RAM
 • 4 krótkie — błąd zegara sys­te­mowego lub pier­wszego wtyku pamię­ci
 • 5 krót­kich — błąd pro­ce­so­ra
 • 6 krót­kich — błąd kon­trol­era klaw­iatu­ry
 • 7 krót­kich — błąd try­bu wirtu­al­nego pro­ce­so­ra
 • 8 krót­kich — błąd I/O pamię­ci kar­ty graficznej
 • 9 krót­kich — błąd sumy kon­trol­nej BIOS-u
 • 10 krót­kich — błąd rejestru I/O pamię­ci CMOS
 • 11 krót­kich — błąd pamię­ci cache L2 pro­ce­so­ra
 • 1 dłu­gi, 2 krótkie – błąd kar­ty graficznej
 • 1 dłu­gi 3 krótkie– błąd pamię­ci RAM
 • 1 dłu­gi 8 krótkie – prob­le­my związane z wyświ­et­laniem obrazu przez kartę graficzną
 • Ciągły dźwięk – brak pamię­ci RAM lub kar­ty graficznej

3. BIOS PHOENIX

 • 1–1-2 – błąd pro­ce­so­ra lub gdy nis­ki ton błąd pły­ty głównej
 • 1–1-3/4–2-2 – błąd pamię­ci CMOS
 • 1–1-4 — błąd parzys­toś­ci pamię­ci RAM
 • 1–2-1 — błąd zegara sys­te­mowego
 • 1–2-2 — błąd kon­trol­era DMA
 • 1–2-3 — błąd kon­trol­era DMA
 • 1–3-1 — błąd doty­czą­cy odświeża­nia pamię­ci RAM
 • 1–3-2 – błąd tes­tu pamię­ci RA
 • 1–3-3 — błąd pier­wszego wtyku pamię­ci RAM
 • 1–3-4 — błąd parzys­toś­ci pamię­ci RAM w pier­wszych 64 KB
 • 1–4-1 — błąd lini adresowej pamię­ci
 • 1–4-2 — błąd parzys­toś­ci pamię­ci RAM
 • 1–4-3/1–4-4 – błąd magis­trali EISA
 • 2-x-x — błąd pamię­ci RAM
 • 3–1-1 — błąd kon­trol­era DMA (Slave)
 • 3–1-2 — błąd kon­trol­era DMA (Mas­ter)
 • 3–1-3 – błąd kon­trol­era prz­er­wań (Mas­ter)
 • 3–1-4 – błąd kon­trol­era prz­er­wań (Slave)
 • 3–2-4 — błąd kon­trol­era klaw­iatu­ry
 • 3–3-1 – wycz­er­pała się bate­ria CMOS
 • 3–3-2 – błąd pamię­ci CMOS
 • 3–3-4 — błąd kar­ty graficznej
 • 3–4-1 — błąd kar­ty graficznej
 • 4–2-1 — błąd zegara sys­te­mowego
 • 4–2-3 — brak połączenia z klaw­iaturą
 • 4–2-4 — prz­er­wany test pro­ce­so­ra
 • 4–3-1 — błąd pod­czas tes­tu pamię­ci RAM
 • 4–3-3 — błąd zegara sys­te­mowego
 • 4–3-4 – błąd zegara cza­su rzeczy­wis­tego
 • 4–4-1 — błąd por­tu szere­gowego
 • 4–4-2 — błąd por­tu równoległego
 • 4–4-3 – błąd pro­ce­so­ra

(słowo wytłu­maczenia np.: 1–2-1 oznacza że wys­tąpił jeden syg­nał później była pauza kole­jno dwa syg­nały, znowu pauza i jeden dźwięk [czyli… 1–2-1 to pi…(przerwa)..pi, pi.(przerwa)..pi])

By |2014-10-23T20:07:40+00:00Lipiec 15th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.