Błędy grafiki 8-bit na Windows Vista/7

W sys­temach Win­dows Vista i Win­dows 7 (szczegól­nie kiedy jest akty­w­na funkc­ja Aero) gry i pro­gramy dzi­ała­jące w try­bie 256 kolorów (8 bitowa pale­ta) potrafią wyświ­et­lać się niepoprawnie (błędy kolorów):
Przykład:

Poprawnie:

Błęd­nie:

Ten błąd jest związany ze sterown­ika­mi do kar­ty graficznej, jed­nak jest on też pow­iązany z uru­chomionym pro­ce­sem explor­er. W 95% przy­pad­ków wystar­czy zamknąć pro­ces explorer.exe na czas dzi­ała­nia pro­gra­mu. Jed­nak robi­e­nie tego ręcznie jest dosyć uciążli­we. Przed­staw­iam więc prosty plik wsad­owy na automaty­czne zamknię­cie pro­ce­su explor­er, uru­chomie­nie pro­gra­mu i po zamknię­ciu go automaty­czne ponowne uru­chomie­nie explor­era.
Otwier­amy notat­nik i wpisu­je­my w nim:

@echo off
task­kill /f /IM explorer.exe
CD FOLDER_Z_PROGRAMEM
call NAZWA_APLIKACJI
start explorer.exe

Czyli przykład­owy plik będzie wyglą­dał tak:

@echo off
task­kill /f /IM explorer.exe
CD C:\Games\Happy\
call happy.exe
start explorer.exe

Następ­nie zapisu­je­my plik:
Nazwa: “Włas­na nazwa.bat” — nie zapom­ni­jmy o rozsz­erze­niu .bat na końcu nazwy pliku!
Typ: Wszys­tkie pli­ki

Czyli tak jak na obrazku:

Możli­we, że będzie trze­ba uru­chomić taki plik wsad­owy z uprawnieni­a­mi admin­is­tra­to­ra.

To wszys­tko. W razie jakichkol­wiek kłopotów z tym porad­nikiem proszę pisać w komen­tarzach.

Życzę miłej gry!

By |2016-11-26T10:07:40+00:00Październik 31st, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , |4 komentarze

4 komentarze

 1. slasho 31/10/2010 w 18:54 - Odpowiedz

  Zain­stalowałem starcrafta1 na win7 i już wiem czemu prob­lem z grafiką się pojaw­ił :)

 2. Wojtek 16/11/2010 w 19:38 - Odpowiedz

  Ej.. To nie jest cza­sem gra Xmas coś tam…

  Była w niezbęd­niku Kom­put­er Świat w 2001 roku :)

  • nkp123 17/11/2010 w 20:52 - Odpowiedz

   Hap­py­land Adven­tures X-Mas Edi­tion ;)

 3. tron 06/04/2011 w 08:18 - Odpowiedz

  Bard­zo fajny wpis, bard­zo mi się podo­ba. Wracam niebawem poczy­tać kole­jne wpisy.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.