Automatyczny backup danych

Kopia zapa­sowa ważnych danych tzw back­up to jed­na z najważniejszych oper­acji, jaką powin­niśmy przeprowadz­ić, aby nasze pli­ki nie zostały utra­cone pod­czas przy­pad­kowego usunię­cia. Dzię­ki narzędz­iu o nazwie Ocster Back­up wykon­amy bez trudu kopię zapa­sową wybranych przez nas danych i zabez­pieczymy je przed przy­pad­kowym usunię­ciem. Dodatkowo nasze dane może­my zaszyfrować i zabez­pieczyć hasłem, aby nikt nie powołany nie miał do niech dostępu. Zapraszam do lek­tu­ry.

1.) Na początek musimy zaopa­trzyć się w pro­gram. Jego wer­sję prób­ną zna­jdziemy TUTAJ . Aplikację pobier­amy i instalu­je­my. Następ­nie uruchami­amy. Tak wyglą­da jej główne okno:

2.) Klikamy na opcję zaz­nac­zoną czer­woną ramką na poniższym scree­nie, by wykon­ać back­up:

3.) W kole­jnym okienku klikamy na opcję taką jak na kole­jnym scree­nie:

4.) Klikamy na Browse  i wybier­amy fold­er, w którym zostanie utwor­zony nasz back­up. Potem wpisu­je­my nazwę dla naszej kopii  i klikamy na Next:

5.) Jeśli chce­my wykon­ać tylko kopię  plików z Moich doku­men­tów tj fold­ery “Moje Doku­men­ty”, “Moja Muzy­ka” itd zaz­nacza­my odpowied­nie pola:

6.) Jeśli nato­mi­ast chce­my wykon­ać kopię pozostałych danych, zaz­nacza­my pozostałe wybrane opc­je. Może­my tutaj wybrać zwykłe doku­men­ty tek­stowe,  zdję­cia, prezen­tac­je, filmy czy muzykę:

7.) Po zaz­nacze­niu właś­ci­wych dla nas danych klikamy na Next. Ter­az mamy do wyboru stopień kom­presji. Od najszyb­szej do naj­wol­niejszej. Meto­da ZLib jest szy­b­ka, ale ofer­u­je śred­ni stopień kom­presji. LZMA Best jest naj­wol­niejsza, ale ofer­u­je najwięk­szy stopień kom­presji. Wybier­amy taki stopień, jaki nam odpowia­da i klikamy na Next:

8.) W kole­jnym etapie wybier­amy metodę szyfrowa­nia. Metody również podzielone są na stopie szy­bkoś­ci i skutecznoś­ci. Po wybra­niu właś­ci­wej przez nas opcji klikamy Next:

9.) Jeśli wybral­iśmy metodę szyfrowa­nia, musimy ustaw­ić hasło i klikamy Next:

10.) Wybier­amy odstęp cza­sowy, w jakim pro­gram ma automaty­cznie wykony­wać back­up. Jeśli wybierze­my Dai­ly Back­up i wpisze­my czas, to pro­gram będzie wykony­wać kopię codzi­en­nie o tej godzinie, jaką wpisal­iśmy. Jeśli wybierze­my Week­ly Back­up i wpisze­my czas, kopia będzie wykony­wana raz na tydzień o wyz­nac­zonej godzinie. Opc­ja No Auto­mat­ic Back­up nie tworzy samodziel­nie kopii. Wybier­amy właś­ci­wą dla nas opcję i prze­chodz­imy dalej poprzez Next:

11.) W kole­jnym etapie wybier­amy sposób tworzenia rapor­tu:

12.) Sprawdza­my, czy wszys­tko się zgadza:

13.) Zadanie wyko­na­nia kopii zostało zapisane. Pier­wsza opc­ja uru­cho­mi nam odt­worzenia kopii, dru­ga powrót do głównego menu:

Pod­sumowanie

Kopię zapa­sową powin­niśmy wykony­wać zawsze wtedy, gdy mamy bard­zo ważne dane i nie chce­my, aby zostały przy­pad­kowo utra­cone. Prezen­towana aplikac­ja jest w wer­sji prób­nej, ale jeśli kogoś zain­tere­su­ją jej możli­woś­ci, moż­na rozsz­erzyć ją o wer­sję Pro. Zachę­cam do wykony­wa­nia kopii zapa­sowych.

By |2016-11-26T10:07:50+00:00Czerwiec 9th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. dzacek 11/03/2011 w 11:09 - Odpowiedz

    Zrozu­mi­ałem potrze­bę backup’u gdy padł mi dysk Twardy. Więc wyko­rzys­tam pro­gram zapewne.…

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.