Automatyczne uruchamianie programów

W bard­zo łatwy sposób każdy z nas może spraw­ić, że wybrany przez nas pro­gram uru­cho­mi się automaty­cznie w wybranej przez nas godzinie. Co najlep­sze — nie trze­ba korzys­tać z żad­nych pro­gramów czy kreatorów. Wystar­czy sys­te­mowy Wier­sz pole­ceń i jed­na pros­ta w obsłudze komen­da. Automaty­czne uruchami­an­ie pro­gramów może się okazać pomoc­ne np wtedy, gdy mamy na głowie dużo obow­iązków lub gdy nie mamy cza­su uru­chomić wybranego narzędzia, a musimy to zro­bić.

[note]W artykule zostanie opisany przykład­owy sposób uru­chomienia sys­te­mowego notat­ni­ka o danej godzinie. [/note]

1.)Otwier­amy sys­te­mowy wier­sz pole­ceń (START–>Wszystkie programy–>Akcesoria–>Wiersz pole­ceń). Dla przykładu chcę, aby notat­nik uru­chomił się o godzinie 16.00. W wier­szu wpisu­je­my więc: at 16.00 /INTERACTIVENOTEPAD.EXEi wciskamy ENTER:

2.)Od tej pory notat­nik będzie się uruchami­ał codzi­en­nie o godzinie 16.00 . Doty­czy to każdego zal­o­gowanego użytkown­i­ka.

3.)Zawsze może­my usunąć to polece­nie lub wprowadz­ić nowe. W wier­szu pole­ceń wpisu­je­my po pros­tu kod at/ delete i daje­my ENTER — automaty­czne uruchami­an­ie notat­ni­ka wyłąc­zone. Na pytanie o kon­tyn­uowanie usunię­cia zada­nia wpisu­je­my T, jeśli chce­my usunąć lub N, jeśli nie chce­my usuwać.

4.)Jeśli chce­my zobaczyć, jakie mamy aktu­al­nie zaplanowane polece­nie, wpisu­je­my tylko komendę at i wciskamy ENTER.

By |2016-11-26T10:07:53+00:00Kwiecień 16th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.