Aktywacja Windows 10 kluczem od Windows 7

Jak dobrze wiemy, jeszcze przez jakiś czas możemy zaktualizować Windows 7 i 8 do Windows 10. I możemy to zrobić zupełnie za darmo – o ile posiadamy wcześniej oryginalny i aktywowany system operacyjny. Jeśli chcemy zrobić update z zachowaniem plików – aktywacja nie stanowi żadnego problemu. Gorzej mają użytkownicy, którzy stawiają system „na czysto”. Ale i ten mechanizm został od tego roku usprawniony.

1.) Mamy do wyboru dwie metody aktu­al­iza­cji do nowej „dziesiąt­ki” – aktu­al­iza­c­ja z zachowaniem danych lub czys­ta insta­lac­ja, na której się tutaj skupimy. Może­my zadać sobie pytanie – po co instalować sys­tem od nowa?
Wyjaś­ni­am – otóż po to, żeby nowy sys­tem pra­cow­ał lep­iej i sta­bil­niej. Lep­szym pomysłem jest więc wyko­nanie kopii zapa­sowej naszych danych (pen­drive, HDD, inna par­ty­c­ja itd.) i zain­stalowanie sys­te­mu od nowa, niż aktu­al­iza­c­ja ist­niejącego.

2.) Zakładamy, że Win­dows 10 mamy już zain­stalowany. Jeśli pod­czas insta­lacji próbowal­iśmy podać nasz klucz do sys­te­mu Win­dows 7 – np. z nakle­j­ki na lap­topie – może się okazać, że aktywac­ja nie powiedzie się i w takim przy­pad­ku zain­stalowal­iśmy sys­tem bez klucza:

aktywacja1-min

3.) Oczy­wiś­cie powyższe okno może zaw­ier­ać różne komu­nikaty doty­czące błędów.

4.) Prze­chodz­imy do Mój Kom­put­er. Klikamy prawym przy­ciskiem myszy na puste miejsce i wybier­amy Właś­ci­woś­ci:

aktywacja2-min

5.) W otwartym oknie klikamy na dole Akty­wuj sys­tem Win­dows. Przed nami okienko, w które powin­niśmy wpisać klucz Win­dows 7. Jeśli posi­adamy Win­dows 8 to aktywac­ja też nie powin­na stanow­ić żad­nych przeszkód. Poda­je­my nasz klucz i akty­wu­je­my. Uwa­ga! Jeśli pro­ces trwa dłu­go to cier­pli­wie czekamy! Jeśli po raz pier­wszy aktywac­ja nie powiedzie się – spróbu­jmy za chwilę ponown­ie:

aktywacja3-min

6.) Aktywac­ja Win­dows 10 powin­na nam się udać za pier­wszym razem. Mech­a­nizmy ręcznej aktywacji został usprawniony przez Microsoft co oznacza, że nie powin­niśmy mieć już prob­lemów z ręcznym wpisy­wanie klucza po uprzed­nim zain­stalowa­niu już sys­te­mu. Nasz klucz zosta­je automaty­cznie odszukany w bazie MS jako praw­idłowy. Przy­pom­nę, że na samym początku (kiedy dopiero co ukazał się Win­dows 10) jego aktywac­ja „na czys­to” spraw­iała duże prob­le­my lub była wręcz nie możli­wa.

7.) Sys­tem mamy już akty­wowany. Może­my to sprawdz­ić we właś­ci­woś­ci­ach kom­put­era lub w ustaw­ieni­ach sys­te­mu Win­dows:

aktywacja4-min

aktywacja5-min

 

By |2016-11-26T10:07:12+00:00Luty 26th, 2016|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.