Aktualizacje sterowników — Uniblue DriverScanner 2010

Witam po niewielkiej nieobec­noś­ci, i od razu zaczy­nam moc­nym uderze­niem sys­te­mowym, czyli ser­ią artykułów spod ban­dery Uniblue, na pier­wszy ogień pójdzie Dri­veS­can­ner 2009, czyli pro­gram przy­go­towany dla tych, którzy cenią swój czas a myślą, o uak­tu­al­nie­niu sterown­ików, do swo­jego starusz­ka PC-ta, żeby jego kom­po­nen­ty nabrały trochę wig­oru.

insta­lac­ja

Tak wiec tyle tytułem wstępu, czas zabrać się za dzi­ałanie, tak wiec jak wspom­ni­ałem tes­tu­je­my Uniblue Dri­veS­can­ner 2009 nieste­ty w wer­sji Tri­al, ponieważ pro­gram jest komer­cyjny.

Insta­lac­ja prze­b­ie­ga stan­dar­d­owo, kil­ka kliknięć i wszys­tko jest gotowe. tak wiec zabier­amy się do pra­cy, uruchami­amy pro­gram i naszym oczom ukazu­je się okno typowe dla pro­duk­tów Uniblue proste, zwięzłe i nieste­ty po ang­iel­sku, pro­gram automaty­cznie zabiera się do pra­cy i skanu­je nasze zaso­by sterown­ików, w poszuki­wa­niu przes­tarza­łych.

pra­ca z pro­gramem

Po przeskanowa­niu naszego starusz­ka pro­gram wyrzu­ci nam alert, o tym, jakie sterown­i­ki są przes­tarza­łe “Device Dri­ver”, jaką wer­sje posi­adamy na blasza­ku a do jakiej wer­sji mogą one zostać zak­tu­al­i­zowane “Ver­sion details”, oraz poziom anty­cznoś­ci naszych sterown­ików “Dri­ver age”. wiec poszuku­je­my zielonego przy­cisku o nazwie “Down­load all”,

prob­le­my z Tri­alem

i w tym momen­cie zosta­je­my sprowadzeni na ziemie, i pro­gram przy­pom­i­na nam, że jeśli nie zapłacimy za aktywac­je, lub jeśli nie mamy kodu pozwala­jącego na rejes­trac­je, to nie zak­tu­al­izu­je­my sterown­ików

więc jeśli podo­ba nam się pro­gramik, i mamy aktu­al­nie wolne 80 zło­tych, to wybier­amy opc­je “pur­chase now” i dokonu­je­my zakupu. Jed­nak zawsze może­my ściągnąć wszys­tko ręcznie, co potr­wa z pewnoś­cią dłuższą chwilę, mimo to pro­gram zaoszczędz­ił nam trochę cza­su na wyszuki­wanie przes­tarza­łych sterown­ików, więc może­my sami zabrać się do Proc­i­ta­jte Vise kasi­no Igre — U moguc­nos­ti smo ponu­di­ti vam izbor izme­du vise od 150 online casi­no igara ran­gi­ra­ju­ci od najk­la­sic­ni­jih pop­ut rule­ta i black­jac­ka do naj­mod­erni­jih 3D apara­ta, uklju­cu­ju­ci nase vlastite djelitel­je uzi­vo koji nas casi­no cine tako real­is­tic­n­im da igraci osjete kao da su fiz­ic­ki prisut­ni u zemaljk­skom cas­inu. robo­ty.

  pozostałe funkc­je

Skup­my się nad pozostałą częś­cią pro­gra­mu, czyli zakład­ka­mi “Overview, man­age” oraz “set­tings”.
W Overview zobaczyć może­my pod­sta­wowe infor­ma­c­je o skanowa­niu naszych sterown­ików, miedzy inny­mi kiedy nasz blaszak został skanowany po raz ostat­ni, ile sterown­ików pozostało nie uak­tu­al­nionych , oraz jak bard­zo stary jest nasz najs­tarszy nieuak­tu­al­niony sterown­ik. może­my także rozpocząć skanowanie.

Man­age jest zakład­ka służącą, do wybiera­nia lokacji pobranych sterown­ików, czyli w które miejsce na naszym dysku chce­my pobrać sterown­i­ki, oraz pod­sta­wowe wiado­moś­ci o pobranych sterown­ikach typu nazwa, data i czas pobra­nia, oraz rozmi­ar sterown­i­ka.

Set­tings jest zakład­ką w której dos­tosować może­my pro­gram do naszych potrzeb, miedzy inny­mi czy chce­my aby pro­gram skanował sterown­i­ki automaty­cznie po włącze­niu pro­gra­mu, może­my wybrać język itp.

pod­sumowanie

Pod­sumowu­jąc zatem, pro­gram jest Tri­alem, a więc nie ma się co spodziewać rewelacji, oso­biś­cie uważam, że 80 zło­tych, które żąda od nas pro­du­cent pro­gra­mu, moż­na spożytkować w lep­szy sposób, i nie dlat­ego, ze pro­gram jest sła­by, bo jeśli komuś naprawdę zależy, to myślę, że nie będzie zaw­iedziony owym pro­gramem, ale po co płacić, za coś, co moż­na zro­bić samemu w godzinkę. myślę, że pro­gramik zasługi­wał­by na uwagę, ale w cenie 20–30 zł.

ważne infor­ma­c­je

pro­gram w wer­sji Tri­al pobrać moż­na stąd: Dri­ver­Scan­ner

pro­gram testowany był na blasza­ku na którym zain­stalowany był sys­tem oper­a­cyjny win­dows XP , na lap­topie z Vistą wyskaki­wał dzi­wny błąd i nie uruchami­ał się pro­gram.

By |2016-11-26T10:07:54+00:00Kwiecień 9th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Artus2007 10/04/2010 w 11:06

    bard­zo przy­dat­ny artykuł :)

Komentarze zostały wyłączone.