Aktualizacja biosu w laptopach Asus

Jeśli BIOS twojego laptopa Asus jest stary, masz problemy sprzętowe lub po prostu chcesz zamontować nowsze podzespoły konieczna może być aktualizacja BIOSu do nowszej wersji. W moim przykładzie pokażę, jak go zaktualizować na moim obecnym laptopie: Asus X53U z Windows 10 na pokładzie. Aktualizacji dokonam z poziomu systemu Windows.

1.

Najpierw zad­ba­jmy o to, aby lap­top był naład­owany a najlepiej podłąc­zony do ład­owar­ki. W prze­ci­wnym razie pod­czas aktu­al­iza­cji spot­ka nas typowy komu­nikat:

flash-bios

2.

Pro­ces ten wykony­wany z poziomu Win­dows jest bez­pieczny – nie miałem z tym żad­nych prob­lemów. Najpierw warto sprawdz­ić, jaką wer­sję bio­su posi­adamy – dzię­ki tej infor­ma­cji dowiemy się, czy ist­nieje jego nowsza wer­s­ja. Może­my to sprawdz­ić w samym biosie lub przy pomo­cy opro­gramowa­nia. Ja użyłem pro­gra­mu AIDA64 – spostrzec moż­na, że moja aktu­al­na wer­s­ja to 220:

aida64

3.

Prze­chodz­imy na stronę Asusa
W tym przykładzie podałem link bezpośred­ni do mod­elu X53u, który opisu­ję. Prze­chodz­imy do sekcji BIOS i poszuku­je­my najnowszą wer­sję. W moim przy­pad­ku jest to 223:

bios

4.

Następ­nie rozwi­jamy sekcję BIOS-Util­i­ties i pobier­amy pro­gram Win­Flash, dzię­ki które­mu dokon­amy aktu­al­iza­cji:

bios2

5.

Uruchami­amy pobrany plik i instalu­je­my. Po zain­stalowa­niu i uru­chomie­niu wskazu­je­my pobraną wcześniej wer­sję bio­su i potwierdza­my:

bios3

6.

Zakładam, że bate­ria jest naład­owana lub lap­top podłąc­zony jest do zasi­la­nia. Chodzi tutaj o uniknię­cie błę­du wspom­ni­anego w pier­wszym punkcie. Po chwili zobaczymy okienko główne Win­Flash – wyglą­da następu­ją­co:

bios-flash

7.

Wyraźnie moż­na zauważyć, że podana jest infor­ma­c­ja o aktu­al­nej wer­sji BIOS (BIOS ROM INFORMATION) oraz infor­ma­c­je o tej, którą chce­my wgrać (BIOS IMAGE INFORMATION). Klikamy na Flash.

8.

Od tej chwili nic nie rób­my na lap­topie. Dla potrzeb porad­ni­ka wykon­ałem nawet część zdjęć aparatem, aby nie zakłó­cać pro­ce­su aktu­al­iza­cji. Pro­ces obser­wu­je­my w 3 eta­pach: ERASED ROM, FLASHED ROM i VERIFIED ROM:

bios-flash2 bios-flash3 bios-flash4

9.

Gdy wszys­tkie trzy pas­ki osiągną 100% (trwa to do 5 min­ut max) zostaniemy poproszeni o ponown­ie uru­chomie­nie sys­te­mu.

10.

Pod­czas uruchami­a­nia sys­te­mu warto wejść do bio­su – w moim przy­pad­ku klaw­isz F1 i sprawdz­ić, czy aktu­al­iza­c­ja przeprowad­zona została pomyśl­nie. U mnie widać wyraźnie, że nowa wer­s­ja bio­su o numerze 223 wgrała się poprawnie. Zauważyłem nawet różnice w szy­bkoś­ci pod­czas odt­warza­nia filmów, czy gier:

bios4

By |2016-11-26T10:07:12+00:00Marzec 1st, 2016|Categories: hardware, News|0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.