Aktualizacja BIOSu — AFUWIN

Posiadasz komputer starszego typu i postanowiłeś go rozbudować – dokupiłeś RAM, nową kartę graficzną, procesor a płytę główną pozostawiłeś bez zmian, ponieważ podzespoły do niej pasują. Co jednak masz zrobić wtedy, gdy po włączeniu komputera widnieje tylko czarny ekran? Co zrobić, gdy wyłączasz komputer, system się zamyka ale wentylatory wciąż pracują? Problem ten rozwiąże aktualizacja BIOSU płyty głównej. Jeśli nasz BIOS ma starą wersję to wspomniane wyżej problemy mogą nam się przytrafić po zmianie np. procesora. Z artykułu dowiesz się, jak zaktualizować BIOS z poziomu systemu Windows – jest to najprostszy sposób. Aktualizacje poprzez dyskietki startujące odchodzą już do historii, ponieważ nie każdy komputer posiada stacje dyskietek.

Przed jakąkol­wiek próbą aktu­al­iza­cji BIOS zas­tanów się, czy to na pewno jest „zadanie” dla Ciebie. Nieu­miejęt­nym użytkown­ikom nie radzę ingerować w płytę główną – każ­da nieu­miejęt­na pró­ba aktu­al­iza­c­ja lub cho­ci­aż­by zanik napię­cia zazwyczaj kończy się „śmier­cią” dla naszej pły­ty. Dlat­ego jeśli nie czu­je­my się na siłach to zlećmy to zadanie komuś, kto zna się na rzeczy. Jeśli jed­nak zabierze­my się za aktu­al­iza­cję zrób­my to na star­tych podze­społach, na których mogliśmy uru­cho­mi sprzęt. Dopiero po aktu­al­iza­cji może­my je zamienić (mowa tu głównie o pro­ce­sorze czy więk­szej iloś­ci RAM niż dana pły­ta obsługu­je).

1. Jak sprawdzić wersje biosu?

Na początek musimy sprawdz­ić, jaką wer­sję BIOS posi­adamy, a następ­nie czy pro­du­cent w ogóle ofer­u­je nowszą wer­sję niż tą, którą posi­adamy. Najproś­ciej sprawdz­imy wer­sję BIOSU już przy włącza­niu kom­put­era na ekranie star­towym lub po wejś­ciu do samego bio­su:
bios1

2. Odwiedź stronę producenta płyty głównej.

Gdy znamy już aktu­al­ną wer­sję, prze­chodz­imy na stronę pro­du­cen­ta pły­ty głównej i odna­j­du­je­my wer­sję aktu­al­ną. W moim przykładzie pły­ta głów­na to Asrock 775i945GZ.
Po wejś­ciu na stronę pro­du­cen­ta pły­ty głównej odna­j­du­je­my intere­su­ją­cy nas BIOS w możli­wie najnowszej wer­sji. Dla mojej pły­ty dedykowana jest wer­s­ja 2.00 :
bios asrockNas intere­su­je wyłącznie wer­s­ja dla Win­dows (na scree­nie jest widocznie zaz­nac­zona).
Pobier­amy aktu­al­ną wer­sję z dowol­nego ser­w­era – mamy 4 do wyboru.
Plik zapisu­je­my w widocznym miejs­cu najlepiej na pulpicie, aby mieć do niego łatwy dostęp.

3. Rozpakuj archiwum i aktualizuj BIOS.

Pobrany przez nas paki­et zazwyczaj będzie w postaci spakowanego archi­wum *zip lub *rar – takie archi­wum musimy wypakować np. pro­gramem Win­RAR. W fold­erze zobaczymy pli­ki aktu­al­iza­cyjne – odna­j­du­je­my plik wykony­wal­ny *exe i uruchami­amy go:
afuwinPotwierdza­my komu­nikat klika­jąc Ok.

Przed nami aktu­al­iza­c­ja. Cała pro­ce­du­ra trwa kil­ka min­ut i przed­staw­iona jest w postaci zielonych bloków. W tym cza­sie nie należy nic robić przy kom­put­erze! Zale­ca się nie wykony­wać na kom­put­erze żad­nych dzi­ałań do momen­tu ukończenia aktu­al­iza­cji!

Po pomyśl­nym zakończe­niu zobaczymy stosowny komu­nikat:
aktualizacja biosu

4. Restart komputera.

Komu­nikat zachę­ca nas do restar­tu sys­te­mu. Oczy­wiś­cie zgadza­my się i uruchami­amy kom­put­er ponown­ie. Pod­czas uruchami­a­nia wchodz­imy do bio­su i przy­wracamy ustaw­ienia domyślne. Dodatkowo sprawdza­my, jaką posi­adamy aktu­al­nie zain­stalowaną jego wer­sję. Warto to sprawdz­ić aby dowiedzieć się, że na pewno aktu­al­iza­c­ja została pomyśl­nie przeprowad­zona.
Pier­wsze uru­chomie­nie kom­put­era po aktu­al­iza­cji może chwilkę potr­wa – nie należy się den­er­wować.
Jeśli wszys­tko prze­biegło poprawnie nowe kom­po­nen­ty powin­ny dzi­ałać bez prob­lemów.

Pamię­taj! Ser­wis nie bierze odpowiedzial­noś­ci za błędy użytkown­ików!
Porad­nik wyko­nany samodziel­nie przeze mnie na potrze­by ser­wisu.
By |2016-11-26T10:07:23+00:00Styczeń 19th, 2015|Categories: hardware, News, windows|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.