Akronimy — poznaj skróty internetowe

Pop­u­larne skró­ty inter­ne­towe tzn Akro­n­imy są powszech­nie uży­wane i stosowane w kom­put­erowym świecie np w komu­nika­torach, czat­ach czy forach. Na pewno przy­da Ci się ich zna­jo­mość, aby móc w prosty sposób porozu­miewać się z inny­mi inter­nau­ta­mi. Pokaż innym, że znasz inter­ne­towe skró­ty ;) może i nawet ich tym zaskoczysz;) skró­ty oczy­wiś­cie pochodzą z języ­ka ang­iel­skiego.

WYBRANE SKRÓTY INTERNETOWE

Poniższa tabel­ka przed­staw­ia wybrane przeze mnie skró­ty inter­ne­towe (Akro­n­imy):

[note]

ADN - Any Day Now — Lada dzień

AFAIC - As Far As I Can — Tak dalece, jak mogę

AFAICTAs Fair As I Can Tell — O ilę mogę powiedzieć

AFAIKAs Far AS I Know — Z tego, co się ori­en­tu­ję

AFKAway From Key­board — Z dala od klaw­iatu­ry

AIUAAs I Under­stand It — Na ile to rozu­miem

BBLBe Back Lat­er — Wracam później

BTWBy The Way — A pro­pos, a tak swo­ją drogą

CYA, CUSee you (lat­er) — Do zobaczenia (później)

EOTEnd Of Thread. End Of top­ic — Koniec tematu/dyskusji

FAQFre­quent­ly Asked Ques­tions — Częs­to zadawane pyta­nia

FITBFill In The Blanks — Wypełnij puste miejs­ca

FUTFol­low Up To — Przekierowanie

G — Grin — Usmiech

GMTAGreat Minds Think Alike - Wielkie umysły myślą podob­nie

IACIn Any Case — W każdym przy­pad­ku

IAEIn Any Event — W każdym wypad­ku

ICI See — Aha

IMHOIn My Hum­ble Opin­ion — Moim skrom­nym zdaniem

IIRCIf I Remem­ber Cor­rect­ly — O ile dobrze pamię­tam

J/K - Just Kid­ding — To tylko żart

K (KB) — Kiss (Back) — Pocałunek (wza­jem­nie)

KFKill File - Czarna lista

KOTCKiss On The cheek — Cmok w policzek

LMAOLaugh­ing My Arse Off — War­i­ować ze śmiechu

LOLLots Of Laugh­ter — Wiele śmiechu, obśmi­ać się

MMFMake Mon­ey Fast — Szy­b­ki zarobek

MOFMale Or Female — Facet czy kobi­eta

MYOBMind Your Own Busi­ness — Pil­nuj swoich spraw

OICOh, I See — Ach, rozu­miem

OOTQOut Of the Ques­tion — Nie ma mowy

OTOff Top­ic — Nie na tem­at

P? - Beg your Par­don? — Słucham?

PITAPain In The Ass — Uciążli­we

ROFL, ROFRolling On The Foloor — Tarzać się po podłodze ze śmiechu

RSNReal Soon Now — Ter­az już naprawdę szy­bko

SNAFUSit­u­a­tion Nor­mal — Sytu­ac­ja nor­mal­na

SPAMStu­pid Person’s Adver­tise­ment — Głupie/niepotrzebne ogłosze­nie

SUPWhat’s UP? — Jak leci?

TIAThanks In Advance — Z góry dzię­ki

WBWel­come Back — Wita­my znowu

WTHWhat The Hell — Co się dzieje ?

WTFWhat The Fuck? — Co do h*** ?

[/note]

PODSUMOWANIE

Akro­n­imy przy­dadzą się wszys­tkim zapalonym inter­nau­tom, a także osobą, które chcą skró­cić swo­je wypowiedzi. Po to zostały właśnie wymyślone ;)

By |2016-11-26T10:07:43+00:00Sierpień 13th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. nkp123 22/08/2010 w 09:49 - Odpowiedz

    Bard­zo przy­dat­ny artykuł :)

    10/10

  2. winrarus 07/09/2010 w 19:41 - Odpowiedz

    fajne ;)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.