AdSense dla domen — home.pl

Jeżeli w naszym dorobku posi­adamy dome­ny których nie uży­wamy to warto wyko­rzys­tać je jako strony z rekla­ma­mi. Być może ktoś zabłądzi i wejdzie właśnie na tą domenę. Google AdSense umożli­wia nam taką kon­fig­u­rację. Posi­adam pol­skie dome­ny w home.pl i właśnie na przykładzie tego oper­a­to­ra chci­ałbym pokazać jak przekierować je na adsense.

Kon­fig­u­rac­ja kon­ta AdSense

1. Najpierw zaloguj się do google adsense gdzie będziesz mógł dodać nowe reklamy.

2. Następ­nie dodaj nową domenę:

3. Wpisz jej nazwę:

4. Na moim przykładzie jest to moj-zakup.pl to jest właśnie nie uży­wana dom­e­na. Po doda­niu otrzy­masz taki komu­nikat:

Intere­sować będzie nas tylko “wartość / cel” czyli 216.239.32.21 a także Twój unika­towy iden­ty­fika­tor czyli

pub-1111111111111111111.afd.ghs.google.com.

Pamię­taj aby sko­pi­ować go do home.pl bez krop­ki na końcu!

Kon­fig­u­rac­ja dome­ny w home.pl

1. Logu­je­my się do ustaw­ień naszej dome­ny:

2. Ustaw­iamy przekierowanie na adres ip podany przez google, i wpisu­je­my swo­ją nazwe kon­ta.

3. Następ­nie utwórz dla hos­ta następu­jące reko­rdy CNAME (aliasy), uży­wa­jąc swo­jego rejes­tra­to­ra domen. Czyli intere­su­je nas to co na samym końcu. Klikamy w nazwę dome­ny.

4. Uzu­peł­ni­amy reko­rd:

5. Klikamy Zapisz.

Pod­sumowanie

Przekierowa­nia nie uda nam się zro­bić szy­bko (np w ciągu jed­nego dnia), gdyż zależy to od akcep­tacji dome­ny przez google. Lecz jeżeli zostanie ona zaak­cep­towana (musi być zgod­na z zasada­mi pro­gra­mu) to wyświ­et­lane reklamy będą wyglą­dały tak jak na dodanej przeze mnie dome­nie moj-zakup.pl Oczy­wiś­cie nie wiem jak dłu­go jeszcze będę trzy­mał tą domenę także póki co dzi­ała ;)

By |2016-11-26T10:07:56+00:00Marzec 3rd, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , , |3 komentarze

3 komentarze

 1. covalic 10/03/2010 w 10:05 - Odpowiedz

  Trochę mało prze­jrzysty ten artykuł no i nastaw­iony wyłącznie na home. Wytłu­macz dokład­niej o co chodzi :) Że chodzi o przekierowanie DNS’ów :]

 2. admin 10/03/2010 w 13:20 - Odpowiedz

  Co do innych oper­a­torów to pole­cam:
  https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=76049

  myślę że zain­tere­sowani będą wiedzieli o co chodzi ;)

 3. pl2010 03/04/2010 w 21:50 - Odpowiedz

  Dzię­ki za pomoc

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.