2 laptopy przez wifi VISTA

Połącze­nie dwóch lap­topów bezprze­wodowo daje wiele możli­woś­ci, np wysyłanie plików lub granie w gry. Brak uży­cia kabla jest dość wygodne dlat­ego jeżeli macie 2 lub więcej lap­topów z kartą radiową wifi to ten tuto­r­i­al jest dla was. Jakość wysyłanych i odbier­anych danych zależ­na jest tez od jakoś­ci tych kart, ale porad­nik przy­go­towany jest na sys­tem VISTA, a w nowych lap­topach są już nowsze i lep­sze jakoś­ciowo kar­ty wifi. Oczy­wi­scie moż­na też sko­rzys­tać z lap­topa z sys­te­mem XP, który też bez prob­le­mu połączy się z siecią bezprze­wodową utwor­zoną na Viś­cie.

Zaczy­namy od pan­elu sterowa­nia gdzie mamy cen­trum sieci i udostęp­ni­a­nia. W lewym menu mamy skon­fig­u­ruj połacze­nie lub sieć. Ukazu­je się okno :

wifi1
Wybier­amy dokład­nie to co zaz­nac­zone na scree­nie i klikamy dalej.

wifi2

Następ­nie trze­ba utworzyć nazwę sieci, z którą będzie się łaczyło dodatkowe urządze­nie. W tym przy­pad­ku to ‘toin’, nie usta­lałem hasła, ale moż­na to zro­bić aby dop­uś­cić tylko zau­fanego odbior­cę. Zaz­nacza­my ‘zapisz tę sieć’ aby dodana została do listy sieci bezprze­wodowych. Dalej.

wifi3

wifi4

Sieć jest już gotowa do uży­cia wiec moż­na się już z nią połączyć. Na naszym lap­topie musi być dokład­nie to co widać na scree­nie poniżej. Na innym wyszuku­je­my nasza sieć i klikamy połącz. Musimy pamię­tać jeszcze o jed­nej czyn­noś­ci…

wifi5

… w połączeni­ach sieciowych na ikonie sieci bezprze­wodowej wybier­amy właś­ci­woś­ci i uzu­peł­ni­amy ręcznie pro­tokół wer­sji 4 TCP/IP.

wifi6

Na naszym lap­topie przyp­isu­je­my przykład­owy adres 192.168.1.4 nato­mi­ast w pozostałym kom­put­erze tylko zmieni­amy końcówkę, czyli np 192.168.1.104 .

wifi7

Ter­az moż­na już udostęp­nić cokol­wiek.

Żeby się upewnić, że urządzenia się połączyły to popros­tu zapin­guj adres ip.

wifi9

Odpowia­da z cza­sem mniejszym niż 1 milisekun­da więc jest OK.

Musi­cie jeszcze zad­bać o to aby żad­na z zapór inter­ne­towych FIREWALL nie blokowała połączenia. Najlepiej będzie popros­tu ją wyłaczyć lub skon­fig­urować poprawnie.

By |2016-11-26T10:08:00+00:00Marzec 1st, 2009|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.