1 713 odsłony

ZyXEL P-2702R dla voip freeconet.pl

Jak szyb­ko i popraw­nie skon­fi­gu­ro­wać bram­kę voip ZyXEL P-2702R pod plat­for­mę tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ną VoIP? Jest na to kil­ka spo­so­bów lecz przed­sta­wio­ny poni­żej nie powi­nien spra­wić niko­mu pro­ble­mów. Wyge­ne­ru­ję dla cie­bie plik kon­fi­gu­ra­cyj­ny, któ­ry wystar­czy będzie tyl­ko zała­do­wać do usta­wień bram­ki i uzu­peł­nić dane ope­ra­to­ra jak nr tele­fo­nu, login i hasło.

1. Przypisz statyczne IP

Aby to zro­bić musisz przy­pi­sać do usta­wień kar­ty sie­cio­wej dowol­ny adres z kla­sy 192.168.1.xx. Dzię­ki temu zalo­gu­jesz się na bram­kę wpi­su­jąc w prze­glą­dar­kę 192.168.1.1 dla now­szych wer­sji 192.168.1.5

login: admin

hasło: 1234

statyczny adres ip

 

2.  Zaloguj się na bramkę ZyXEL

login: admin

hasło: 1234

Wybierz Go to Advan­ced setup aby mieć pełen dostęp do usta­wień voip’a.

3. Wgraj zestaw gotowych ustawień, aby bramka była przygotowana pod usługę freeconet.pl
Pobierz plik z kon­fi­gu­ra­cją

Następ­nie w sek­cji Resto­re Con­fi­gu­ra­tion wybierz plik i wci­śnij uplo­ad. Bram­ka się zre­star­tu­je.

4. Wybierz SIP.

Jeśli posia­dasz jeden nr tele­fo­nu możesz go przy­pi­sać do SIP1 lub SIP2. Wybierz­my sip1 dla któ­rej jest przy­pi­sa­ny pho­ne1.

5. Uzupełnij dane usługi freeconet.pl

Nr tele­fo­nu nie musisz poprze­dzać +48

Dane dla freeconet

6. Sprawdź czy SIP zarejestrował się do platformy.

Jeśli wszyst­ko pój­dzie zgod­nie z pla­nem to zoba­czysz dokład­nie to co na scre­enie poni­żej.

Rejestracja sip

 Na bram­ce powin­ny zapa­lić się wszyst­kie dio­dy co ozna­cza, że poza pod­pię­tym netem oraz lanem voip się zare­je­stro­wał popraw­nie.

7. Problemy z voip’em

a) Brak sygna­łu zaję­to­ści…

Dzie­je się tak dla­te­go że twój sip jest przy­pi­sa­ny do pho­ne1 oraz pho­ne2, zatem gdy masz pod­łą­czo­ny tele­fon dodat­ko­wy w port pho­ne2 to masz jak­by dwie linie. Posia­dasz nadal jeden nr tele­fo­nu, ale pod­czas roz­mo­wy przez pho­ne1 możesz odbie­rać rów­nież połą­cze­nia przy­cho­dzą­ce z pho­ne2. Gdy nie posia­dasz dodat­ko­we­go tele­fo­nu pod­łą­czo­ne­go w pho­ne2 twój roz­mów­ca nie usły­szy sygna­łu zaję­to­ści, a ty że ktoś dzwo­nił. Jak włą­czyć sygnał zaję­to­ści? Musisz przy­pi­sać SIP1 do PHONE1 czy­li odzna­czyć pho­ne2. O tego momen­tu będziesz miał sygnał zaję­to­ści.

ZyXEL-P2702R-back

b) Błąd “503 Servi­ce Una­va­ila­ble”

Gdy sły­szysz sygnał zaję­to­ści w słu­chaw­ce, restart urzą­dze­nia nie poma­ga to praw­do­po­dob­nie poja­wił się błąd 503… Możesz “prze­kli­kać” SIP aby zare­je­stro­wał się ponow­nie. Czy­li klik­nij w UnRe­gi­ster i ponow­nie w Regi­ster. Sip się zare­je­stru­je ale pro­blem powró­ci… Aby go wyeli­mi­no­wać musisz wgrać naj­now­szą wer­sję opro­gra­mo­wa­nia dla tego mode­lu. Lecz pamię­taj, że po aktu­ali­za­cji adres do zalo­go­wa­nia ba bram­kę się zmie­ni!

Od teraz to 192.168.1.5

503 service unavailable

c) Brak moż­li­wo­ści zalo­go­wa­nia się

Cza­sem jest tak, że bram­ka nie odpo­wia­da na ping.

[war­ning_box title=“ping” ]C:\Users\slasho>ping 192.168.1.5 -t

Bada­nie 192.168.1.5 z 32 baj­ta­mi danych:
Odpo­wiedź z 192.168.1.38: Host doce­lo­wy jest nie­osią­gal­ny.
Odpo­wiedź z 192.168.1.38: Host doce­lo­wy jest nie­osią­gal­ny.
Odpo­wiedź z 192.168.1.38: Host doce­lo­wy jest nie­osią­gal­ny.
Odpo­wiedź z 192.168.1.38: Host doce­lo­wy jest nie­osią­gal­ny.
Odpo­wiedź z 192.168.1.38: Host doce­lo­wy jest nie­osią­gal­ny.

Sta­ty­sty­ka bada­nia ping dla 192.168.1.5:
Pakie­ty: Wysła­ne = 5, Ode­bra­ne = 5, Utra­co­ne = 0
(0% stra­ty),

[/warning_box]

Wów­czas możesz spró­bo­wać kil­ka metod, któ­re uła­twią ci dostęp:

  • Sko­rzy­staj z prze­kie­ro­wa­nia por­tu
  • Jeśli korzy­stasz z wifi to wyłącz na czas pró­by zalo­go­wa­nia się przez lan
  • Osta­tecz­no­ścią jest reset do usta­wień fabrycz­nych — przy­cisk na tyl­nej obu­do­wie.
By | 2016-11-26T10:07:29+00:00 Marzec 8th, 2013|Categories: hardware, News|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] W ten spo­sób może­my zarzą­dzać takim urzą­dze­niem z zewnątrz. Daje nam to przede wszyst­kim swo­bodę w szyb­kim dia­gno­zo­wa­niu uster­ki, co przy korzy­sta­niu z voip’ów jest wygod­ne. Jako przy­kład podam sytu­acje, w któ­rej ktoś ze zna­jo­mych dzwo­ni (przez komór­kę) i mówi mi, że voip nie dzia­ła. Logu­ję się nawet ze smartfon’a i przez prze­glą­darkę widzę co się dzie­je. W więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy ponow­nie zalo­go­wać do plat­formy sip i ok. To jeden z wie­lu pro­ble­mów, któ­re opi­sa­łem tutaj. […]

Zostaw komentarz