2 791 odsłony

Zwiększanie pamięci wirtualnej

Co to tak w ogó­le jest pamięć wir­tu­al­na? Pozwo­lę sobie tutaj zacy­to­wać frag­ment z Wiki­pe­dii: “Pamięć wir­tu­al­na — mecha­nizm kom­pu­te­ro­wy zapew­nia­ją­cy pro­ce­so­wi wra­że­nie pra­cy w jed­nym dużym, cią­głym obsza­rze pamię­ci ope­ra­cyj­nej pod­czas gdy fizycz­nie może być ona pofrag­men­to­wa­na, nie­cią­gła i czę­ścio­wo prze­cho­wy­wa­na na urzą­dze­niach pamię­ci maso­wej. Sys­te­my korzy­sta­ją­ce z tej tech­ni­ki uła­twia­ją two­rze­nie roz­bu­do­wa­nych apli­ka­cji oraz popra­wia­ją wyko­rzy­sta­nie fizycz­nej pamię­ci RAM”. Jest to więc potocz­nie mówiąc roz­sze­rze­nie pamię­ci RAM. Z arty­ku­łu dowiesz się zatem, jak tego roz­sze­rze­nia doko­nać.

Arty­kuł opar­ty został na sys­te­mie Win­dows XP, jed­nak sztucz­ka wyglą­da podob­nie w now­szych sys­te­mach. Tak więc kolej­no:

WINDOWS XP

1.) Prze­cho­dzi­my do Moje­go kom­pu­te­ra, kli­ka­my na dowol­ne puste miej­sce PPM i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści. Przed nami stan­dar­do­we okien­ko z wła­ści­wo­ścia­mi sys­te­mu — prze­cho­dzi­my do zakład­ki Zaawan­so­wa­ne:

2.) Odszu­ku­je­my pozy­cję Wydaj­ność i kli­ka­my na Usta­wie­nia w jej obrę­bie:

3.) W oknie Opcje wydaj­no­ści prze­cho­dzi­my do zakład­ki Zaawan­so­wa­ne ikli­ka­my na przy­cisk Zmień:

4.) Teraz wybie­ra­my dysk/partycję, na którym/której umiesz­czo­ny jest plik stron­nic­twa. Domyśl­nie jest to dysk C, na któ­rym zain­sta­lo­wa­ny jest sys­tem. Jeśli mamy sys­tem na innym dys­ku, to go zazna­cza­my. W moim przy­pad­ku jest to C:

5.) Zazna­cza­my pozy­cję Roz­miar nie­stan­dar­do­wy. W polach: Roz­miar począt­ko­wy i Roz­miar mak­sy­mal­ny poda­je­my wybra­ne przez nas war­to­ści (w MB). Zauważ­my, że nie nale­ży poda­wać war­to­ści zero lub ujem­nej!

6.) Zatwier­dza­my zmia­ny i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter.

WINDOWS VISTA

Prze­cho­dzi­my do menu START, następ­nie do Pane­lu ste­ro­wa­nia – >Sys­tem i kon­ser­wa­cja – >Sys­tem – >Zaawan­so­wa­ne usta­wia­nia sys­te­mu.

Dalej postę­pu­je­my tak samo, jak w przy­pad­ku Win­dows XP (punkt 2).

WINDOWS 7

Prze­cho­dzi­my kolej­no do: menu START – >Panel Ste­ro­wa­nia – >Sys­tem i zabez­pie­cze­nia – >Sys­tem – >Zaawan­so­wa­ne usta­wie­nia sys­te­mu.

Dalej postę­pu­je­my tak samo, jak w przy­pad­ku Win­dows XP (punkt 2) i Win­dows Vista.

PODSUMOWANIE

Zwięk­sza­nie pamię­ci wir­tu­al­nej oka­zu­je się przy­dat­ne wte­dy, gdy mamy za mało rze­czy­wi­stej pamię­ci RAM w uży­ciu. Przed­sta­wio­ne  pora­dy nie są zbyt skom­pli­ko­wa­ne, lecz użyt­kow­nik musi pamię­tać, że każ­dą mody­fi­ka­cję w sys­te­mie wyko­nu­je na wła­sną odpo­wie­dzial­ność!

By | 2016-11-26T10:07:36+00:00 Maj 20th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. httpmaster 22/04/2012 w 08:25- Odpowiedz

    Na YouTu­be jest faj­ny porad­nik, któ­ry opi­su­je na co war­to zwró­cić uwa­gę przy two­rze­niu pli­ku stro­ni­co­wa­nia, i jak to zro­bić żeby dobrze i szyb­ko dzia­ła­ło, link:
    http://www.youtube.com/watch?v=aQrvIkmPji4

    War­to zoba­czyć!

Zostaw komentarz