1 249 odsłony

Zwiększ uprawnienia Win XP

Domyśl­nie tyl­ko użyt­kow­ni­cy zalo­go­wa­ni na kon­to Admi­ni­stra­to­ra posia­da­ją wszyst­kie upraw­nie­nia w sys­te­mie. Może­my też przy­łą­czyć człon­ka inne­go kon­ta np Gość do kon­ta Admi­ni­stra­to­ra co spo­wo­du­je, że jego upraw­nie­nia będą na rów­ni z tymi admi­ni­stra­tor­ski­mi. Jak tego doko­nać dowiesz się czy­ta­jąc ten arty­kuł.

1.) Prze­cho­dzi­my do Pane­lu Ste­ro­wa­nia,  a tam odnaj­du­je­my iko­nę Narzę­dzia admi­ni­stra­cyj­ne:

2.) Dwu­kli­kiem otwie­ra­my Narzę­dzia admi­ni­stra­cyj­ne — w kolej­nym aple­cie otwie­ra­my Zarzą­dza­nie kom­pu­te­rem:

3.) W kolej­nym oknie po lewej stro­nie wybie­ra­my Użyt­kow­ni­cy i gry­py lokal­ne, a następ­nie Użyt­kow­ni­cy. Po pra­wej stro­nie uka­żą się wszy­scy dostęp­ni użyt­kow­ni­cy:

4.) Poprzez dwu­klik otwie­ra­my wybra­ne kon­to. W moim przy­pad­ku jest to kon­to Admi­ni­stra­tor. Zoba­czy­my okno z wła­ści­wo­ścia­mi tego kon­ta, w któ­rym prze­cho­dzi­my do zakład­ki Czło­nek gru­py:

5.) tutaj może­my doda­wać nowych człon­ków do naszej gru­py, któ­rzy będą posia­dać takie same upraw­nie­nia, jak admi­ni­stra­tor sys­te­mu. W tym celu kli­ka­my na przy­cisk Dodaj — zoba­czy­my kolej­ne okno o nazwie Wybie­ra­nie: Gru­py. Kli­ka­my na Zaawan­so­wa­ne w celu wybra­nia użyt­kow­ni­ka:

6.) Wybie­ra­my Znajdź teraz w celu wybra­nia użyt­kow­ni­ka z dostęp­nej listy:


7.) Sys­tem wyszu­ka użyt­kow­ni­ków i przed­sta­wi ich w posta­ci pio­no­wej listy. Wybie­ra­my tego, któ­re­mu chce­my nadać i upraw­nie­nia i potwier­dza­my poprzez klik­nię­cie Ok i zamy­ka­jąc pozo­sta­łe okna. W moim przy­pad­ku nada­ję upraw­nie­nia użyt­kow­ni­ko­wi Gość:

8.) Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Od tech chwi­li użyt­kow­nik zalo­go­wa­ny na kon­to Gość będzie posia­dał takie upraw­nie­nia, jak Admi­ni­stra­tor.

UWAGA!!! Użyt­kow­nik na wła­sną odpo­wie­dzial­ność doko­nu­je mody­fi­ka­cji w sys­te­mo­wych pli­kach!


PODSUMOWANIE

Doda­wa­nie upraw­nień przy­da się wszyst­kim, któ­rzy chcą mieć kil­ka kont admi­ni­stra­tor­skich. Takie kon­to może się oka­zać przy­dat­ne tak­że wte­dy, gdy nasze głów­ne kon­to jest uszko­dzo­ne lub mamy z nim pro­ble­my, a ist­nie­je natych­mia­sto­wa potrze­ba sko­rzy­sta­nia z kon­ta admi­ni­stra­to­ra.

By | 2016-11-26T10:07:39+00:00 Marzec 19th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz