1 733 odsłony

Zoho Viewer — przeglądanie dokumentów w sieci

Nie chcesz lub nie możesz zain­sta­lo­wać w swo­im kom­pu­te­rze pakie­tu biu­ro­we­go np MS Offi­ce, a musisz otwo­rzyć lub edy­to­wać goto­wy doku­ment tego wła­śnie edy­to­ra? Nic prost­sze­go! Wystar­czy tyl­ko połą­cze­nie z inter­ne­tem, a wszyst­kim zaj­mie się ser­wis Zoho Vie­wer. Dzię­ki nie­mu wczy­ta­my na stro­nę plik Wor­da, pre­zen­ta­cję w Power­Po­in­cie czy arkusz Exce­la! Zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łu.

1.) Ser­wis Zoho Vie­wer umoż­li­wia otwar­cie pli­ku Wor­da, Power­Po­in­ta czy Excel, jego edy­cję, a nawet zapi­sa­nie goto­we­go pro­jek­tu. Ser­wis został roz­bu­do­wa­ny o moż­li­wość edy­cji pli­ków pakie­tu Offi­ce 2007. Prze­cho­dzi­my pod ten adres, aby dostać się do ser­wi­su KLIK.

2.) Po przej­ściu pod wska­za­ny adres zoba­czy­my stro­nę star­to­wą ser­wi­su:

3.) Kli­ka­my na przy­cisk Prze­glą­daj, aby wska­zać plik, któ­ry ser­wis ma wczy­tać do swo­jej bazy. Po wybra­niu pli­ku kli­ka­my na Otwórz:


4.) Dodat­ko­wo może­my tak­że usta­lić, jak dłu­go nasz plik ma być prze­cho­wy­wa­ny na ser­we­rze. W tym celu zazna­cza­my ptasz­kiem pozy­cję Publish this docu­ment i wybie­ra­my z listy czas prze­cho­wy­wa­nia pli­ku. Na koniec kli­ka­my na View:

5.) Pro­gram po kil­ku sekun­dach auto­ma­tycz­nie wczy­ta plik do bazy. W moim przy­kła­dzie wyglą­da to tak, jak na poniż­szym obraz­ku:

6.) Ser­wis Zoho Vie­wer dosko­na­le radzi sobie tabe­la­mi czy róż­ne­go typu rodza­ja­mi for­ma­to­wań tek­stu. Nie­kie­dy zda­rza się, że ma pro­ble­my z popraw­nym odczy­ta­niem tek­stu w kolum­nach — po pro­stu łączy tekst jako jed­ną całość. Dodat­ko­wo twór­cy umoż­li­wia­ją nam edy­cję wczy­ta­ne­go pli­ku tak, jak byśmy robi­li to w edy­to­rze MS Offi­ce. Tak goto­wy plik może­my zapi­sać jako np plik Wor­da i otwo­rzyć na każ­dym kom­pu­te­rze, któ­ry posia­da zain­sta­lo­wa­ny ten­że pakiet biu­ro­wy. Wszyst­kie dostęp­ne opcje ser­wi­su są dostęp­ne w gór­nej bel­ce po wczy­ta­niu dowol­ne­go doku­men­tu:

PODSUMOWANIE

Ser­wis Zoho Vie­wer jest bar­dzo przy­dat­ny dla osób, któ­re nie mają pakie­tu biu­ro­we­go lub np nie stać ich na taki pakiet. Dar­mo­we odczy­ty­wa­nie pli­ków jest wte­dy bar­dzo dobrym roz­wią­za­niem — może­my podej­rzeć plik mając tyl­ko dostęp do inter­ne­tu.

By | 2016-11-26T10:07:35+00:00 Maj 28th, 2011|Categories: internet, News|Tags: , , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz