1 161 odsłony

Zmniejsz “wagę” swoich fotek

Nad­cho­dzą waka­cje, a więc i czas na robie­nie zdjęć. Zdję­cia robio­ne apa­ra­ta­mi cyfro­wy­mi zaj­mu­ją bar­dzo dużo miej­sca na dys­ku i dużo “ważą”. Pro­ble­mem jest umiesz­cze­nie takich zdjęć na stro­nie www, prze­sła­nie mailem czy umiesz­cze­nia w inter­ne­to­wym albu­mie. Z pomo­cą przy­cho­dzi pro­gram Pho­to Resi­zer Pro, dzię­ki któ­re­mu zmniej­szy­my “wagę” naszych fotek bez znacz­nej utra­ty ich jako­ści.

1.) Pro­gram jest dar­mo­wy. Pobie­rze­my go z Z TEJ STRONY. Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my. Pro­gram pre­zen­tu­je się w spo­sób nastę­pu­ją­cy:

2.) Pro­gram jest podzie­lo­ny na sze­reg przy­dat­nych opcji pod­czas zmniej­sza­nia zdjęć. Iko­ny repre­zen­tu­ją­ce apli­ka­cję umiesz­czo­ne są po lewej stro­nie i wyglą­da­ją nastę­pu­ją­co:

UWAGA!!! Na powyż­szym scre­enie część opcji jest nie­do­stęp­nych. Spo­wo­do­wa­ne jest to tym, że pod­czas opra­co­wy­wa­nia tego arty­ku­łu nie łado­wa­łem żad­ne­go zdję­cia do pro­gra­mu.

3.) Pra­wa część pro­gra­mu zawie­ra opcje doty­czą­ce zmia­ny roz­mia­ru zdjęć tj. wyso­kość i sze­ro­kość:

4.) Kli­ka­my teraz na Open i wska­zu­je­my zdję­cia, któ­re chce­my zmniej­szyć. Zoba­czy­my pod­gląd pierw­sze­go zazna­czo­ne­go zdję­cia:

5.) W pola poda­ne w powyż­szych punk­tach musi­my wpi­sać wyso­kość i sze­ro­kość nowo otrzy­ma­ne­go zdję­cia. Gdy to zro­bi­my,  kli­ka­my na Resi­ze i nastą­pi pro­ces prze­two­rze­nia zdję­cia:

Opcja Fil­ter słu­ży do doda­wa­nia fil­trów na zdję­cia. War­to poeks­pe­ry­men­to­wać z róż­ne­go rodza­ju fil­tra­mi, aby uczy­nić fot­ki bar­dziej nowo­cze­sny­mi i ład­niej­szy­mi.

PODSUMOWANIE

Zmniej­sza­nie roz­mia­ru fotek czy­li tzw “wagi” oka­zu­je się bar­dzo przy­dat­ne. Mniej­sze zdję­cia bez tru­du umie­ści­my w mailu czy albu­mie.

By | 2016-11-26T10:07:49+00:00 Czerwiec 27th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz