2 360 odsłony

Zmień wygląd windows XP — XPize

Jeże­li znu­dził Ci się już wygląd kla­sycz­ny windows’a XP, a na dodat­ki mody­fi­ku­ją­ce pul­pit masz za sła­by sprzęt, to na pew­no zain­te­re­su­je Cię XPi­ze. Pro­gram jest dar­mo­wy, zmie­nia inter­fejs sys­te­mu Win­dows XP oraz Win­dows Server 2003. Zmo­dy­fi­ko­wać moż­na rów­nież skór­kę, ikon­ki, wyga­szacz i gra­fi­kę pod­czas włą­cza­nia sys­te­mu. Inter­fejs sty­li­zo­wa­ny jest na Win­dows XP Media Cen­ter Edi­tion. W menu pro­gra­mu dostęp­ne są róż­ne opcje pozwa­la­ją­ce na sty­li­zo­wa­nie sys­te­mu według wła­snych upodo­bań. Choć trze­ba przy­znać, że nie ma tu zaawan­so­wa­nych ani­ma­cji — czy­li zbęd­nych “wodo­try­sków”.

XPi­ze 4.7.2 Full — down­lo­ad9mb

Po ścią­gnię­ciu pli­ku, roz­pocz­nij insta­la­cję.

xpsize1

Wybierz Nor­mal Instal­la­tion, pro­gram zain­sta­lu­je się pod­czas pra­cy sys­te­mu, a nie na jego źró­dle (obraz ISO rów­nież moż­na z edy­to­wać). Kolej­ne opcje zazna­cza­my wedle uzna­nia.

xpsize3

Przed zain­sta­lo­wa­niem pro­gra­mu zosta­nie utwo­rzo­ny punkt przy­wra­ca­nia sys­te­mu.

xpize

Użyt­kow­nik ma moż­li­wość zmia­ny wiel­ko­ści iko­nek na pul­pi­cie (32x32, 64x64, a nawet 128x128). Całość wyglą­da bar­dzo efek­tow­nie i znacz­nie odświe­ża obli­cze sys­te­mu.

By | 2016-11-26T10:07:57+00:00 Październik 26th, 2009|Categories: News, windows|Tags: , |3 komentarze

3 komentarze

  1. asdf 25/11/2009 w 11:12- Odpowiedz

    ja to scia­gno­lem i nie­mam tego paska nie­wiem o co bie­ga??

  2. Matrix 04/04/2010 w 10:52- Odpowiedz

    Spo­ko pro­gram :d Pole­cam

  3. c 22/04/2010 w 15:02- Odpowiedz

    super

Zostaw komentarz