1 162 odsłony

Zmiana URL WordPress

Korzystając z WP zapewne wiesz gdzie zmienić adres url wordpress. Logujemy się do panela administratora (PA), następnie ustawienia i “ogólne”. Nic trudnego, lecz często zmiany w tym miejscu powodują problemy szczególnie początkującym. Nie raz zdarzyło mi się zmienić Adres WordPress (url) i później nie dostać się do PA. Dlaczego tak jest?

nazwa_strony

W bazie danym php­My­Ad­min został zapi­sa­ny adres, któ­ry musi­my popra­wić aby wszyst­ko wró­ci­ło do nor­my. Musisz wie­dzieć, że to nie jedy­ny spo­sób. War­to spraw­dzić róż­ne roz­wią­za­nia np tutaj, ale ja poka­że tutaj tyl­ko jed­no.

Logu­je­my się do bazy danych przez php­My­Ad­min gdzie naj­pierw szu­ka­my wp_options następ­nie zmie­ni­my siteurl.

 

siteurl

Kli­ka­my na Edy­tuj i wpi­su­je­my popraw­ną ścież­kę, czy­li taką jaka była przed zmia­na­mi, któ­re wpro­wa­dzi­li­śmy w PA wordpress’a.

option_value

Po wci­śnię­ciu Wyko­naj wszyst­ko powin­no wró­cić do nor­my.

Co jeśli nie możesz dostać się do bazy danych?

Jej nazwę powi­nie­neś zna­leźć w PA usłu­go­daw­cy hostin­go­we­go jak np home.pl. Tam też usta­wiasz hasło. Musi być iden­tycz­ne jak w pli­ku wp-con­fig w głów­nym kata­lo­gu WP.

By | 2016-11-26T10:07:25+00:00 Sierpień 16th, 2014|Categories: internet, News|0 komentarzy

Zostaw komentarz