1 165 odsłony

Zmiana separatora w XP

Sepa­ra­tor w sys­te­mie Win­dows to pozio­ma linia, któ­ra oddzie­la nam w menu START pro­gra­my przy­pię­te od tych, któ­re są naj­czę­ściej przez nas uru­cha­mia­ne. Ta dość nie­ty­po­wa sztucz­ka pozwo­li Ci w pro­sty spo­sób zmie­nić sepa­ra­tor tak, aby był bar­dziej widocz­ny — sztucz­ka pole­ga na zastą­pie­niu go “luką”. Zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łu.

1.) Z począt­ko­we­go punk­tu widze­nia sepa­ra­tor w sys­te­mie Win­dows XP wyglą­da podob­nie do tego, jak na poniż­szym obraz­ku (pozio­ma linia):

2.) Aby zmie­nić sepa­ra­tor na “lukę” wystar­czy, że utwo­rzy­my np na pul­pi­cie skrót do dowol­ne­go doku­men­tu tek­sto­we­go. W tym celu two­rzy­my pusty doku­ment tek­sto­wy, a potem jego skrót:

3.) Zazna­cza­my utwo­rzo­ny przez nas skrót i wci­ska­my kla­wisz F2, aby zmie­nić jego nazwę. Teraz istot­na uwa­ga — utwo­rzo­ny skrót musi mieć nazwę pustą — ale żeby sztucz­ka zadzia­ła­ła, musi­my pod­czas zmia­ny nazwy przy­trzy­mać lewy alt i na KLAWIATURZE NUMERYCZNEJ (Tyl­ko i wyłącz­nie!) wpi­sać 0160 . Nazwa skró­tu będzie pusta:

4.) Na tak zmo­dy­fi­ko­wa­ny skrót kli­ka­my PPM i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści. Następ­nie kli­ka­my na Zmień iko­nę w zakład­ce Skrót:

5.) Z dostęp­ne­go zesta­wu ikon wybie­ra­my dowol­ną pustą iko­nę i kli­ka­my Ok - iko­na zosta­nie zmie­nio­na:

6.) Teraz tak utwo­rzo­ny skrót prze­no­si­my na menu START z tym, że nale­ży pocze­kać aż menu się roz­wi­nie — dopie­ro wte­dy zwal­niam przy­cisk mysz­ki. Efekt wyglą­da w ten spo­sób:

PODSUMOWANIE

Zmia­na sepa­ra­to­ra w XP przy­dat­na jest dla osób, któ­re chcą, aby prze­strzeń mię­dzy przy­pię­ty­mi pro­gra­ma­mi, a tymi, któ­re są ostat­nio otwie­ra­ne była więk­sza. Nie wpły­wa to na zmia­nę sta­bil­no­ści sys­te­mu.

By | 2016-11-26T10:07:35+00:00 Maj 27th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz