1 421 odsłony

Zmiana koloru Bluescreen’a

Tytu­ło­wy ekran śmier­ci nie koja­rzy nam się z niczym miłym. Zwy­kły nie­bie­ski ekran z por­cją infor­ma­cji. Tak niebieski…a co powie­cie np na różo­wy? Dziw­ne nie? Ale praw­dzi­we ;-) Dzię­ki tej sztucz­ce może­my zmie­nić kolor wyświe­tla­ne­go ekra­nu śmier­ci na dowol­nie wybra­ny kolor — może­my tak­że zmie­nić kolor czcion­ki. Tak więc może­my mieć np BSOD o kolo­rze różo­wym z nie­bie­ską czcion­ką ;-)

1.) Sztucz­ka powin­na zadzia­łać w Win­dows XP, Vista i 7. Prze­cho­dzi­my do menu Uru­chom (prze­cho­dząc naj­pierw do menu START lub poprzez kom­bi­na­cję kla­wi­szy z 

[Windows+R] ). Wpi­su­je­my nastę­pu­ją­ce pole­ce­nie:

2.) Otwo­rzy nam się sys­te­mo­wy plik system.ini Jak widać może­my go mody­fi­ko­wać:

3.) Teraz musi­my odna­leźć fra­zę [386enh]. Usta­wia­my kur­sor za fra­zą i wci­ska­my Enter by przejść do następ­nej linii. Wpi­su­je­my nastę­pu­ją­ce pole­ce­nia (każ­de w osob­nej linii! ):

Mes­sa­ge­Te­xt­Co­lor=

Mes­sa­ge­Back­Co­lor=

Poni­żej krót­kie wyja­śnie­nie:

Funk­cja Mes­sa­ge­Te­xt­Co­lor odpo­wia­da za kolor tek­stu BSOD. Stan­dar­do­wo jest to kolor bia­ły.

Funk­cja Mes­sa­ge­Back­Co­lor odpo­wia­da za kolor tła BSOD. Stan­dar­do­wo jest to kolor nie­bie­ski.

4.) Waż­ne jest to, aby­śmy nie zapo­mnie­li dodać zna­ku rów­no­ści (=) na koń­cu każ­de­go pole­ce­nia. Zde­fi­nio­wa­na lista kolo­rów wyglą­da nastę­pu­ją­co:

0 =czar­ny
1 = nie­bie­ski
2 = zie­lo­ny
3 = cyan
4 =czer­wo­ny
5 =różo­wy
6 = żółty/brązowy
7 =bia­ły
8 = sza­ry
9 =jaskra­wy gra­nat
A =jaskra­wa zie­leń
B =jaskra­wy cyan
C = jaskra­wa czer­wień
D = jaskra­wy róż
E = jaskra­wy żół­ty
F= jaskra­wa biel

5.) Załóż­my, że chce­my, aby BSOD miał kolor czer­wo­ny i bia­łą czcion­kę. Edy­tu­je­my więc plik system.ini tak, jak na poniż­szym przy­kła­dzie:

6.) Zapi­su­je­my zmia­ny i zamy­ka­my plik. Od tej chwi­li każ­dy BSOD powi­nien mieć takie kolo­ry, jakie mu przy­pi­sa­li­śmy:

PODSUMOWANIE

Zmia­na kolo­rów BSOD nie jest niczym skom­pli­ko­wa­nym. Kolo­ry może­my zmie­niać głów­nie dla wła­snych upodo­bań i chę­ci odkry­wa­nia nowych, nie­zna­nych sztu­czek w sys­te­mie.

By | 2016-11-26T10:07:29+00:00 Styczeń 24th, 2012|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. Jakub P. 22/11/2014 w 12:48- Odpowiedz

    Mam Win­dows 7 Ulti­ma­te 64bit i jak zapi­su­je to pisz“Notatnik: Odmo­wa dostę­pu”. Jestem admi­nem kom­pa :( Pro­szę o pomoc.

  2. artrur 23/11/2014 w 01:03- Odpowiedz

    zapisz plik np na pul­pi­cie i potem prze­nieś do tego fol­de­ru. Potwierdź zmia­ny i powin­no pomóc. Win 7 ma takie ogra­ni­cze­nia i temu tak się pyta.

Zostaw komentarz