1 388 odsłony

Zmiana kolejności połączenia internetowego

Wiele osób do podłączenia Internetu używa kabla sieciowego. Jest to połączenia stabilniejsze od bezprzewodowego i nie stwarza takich problemów, jak np. brak zasięgu. Jeśli jednak na komputerze dodatkowo włączymy połączenie poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi to komputer będzie z niej korzystał w pierwszej kolejności. Możemy to zmienić z pomocą poniższego artykułu.

1. Prze­cho­dzi­my po kolei do nastę­pu­ją­cych loka­li­za­cji: Panel Ste­ro­wa­nia \ Sieć i Inter­net \ Połą­cze­nia sie­cio­we

2. Na liście wszyst­kich połą­czeń musi­my odna­leźć swo­je połą­cze­nie sie­cio­we. Kli­ka­my na nie pra­wym przy­ci­skiem mysz­ki i wybie­ra­my pozy­cję wła­ści­wo­ści:polaczenia-sieciowe

 

3. Odnaj­du­je­my pro­to­kół IP w wer­sji 4 – będzie to TCP/IPv4 . Zazna­cza­my go i kli­ka­my na wła­ści­wo­ści:

 polaczenie-lokalne

 

4. Będąc w oknie z wła­ści­wo­ścia­mi IPv4 nic nie zmie­nia­my, lecz kli­ka­my na zakład­kę Zaawan­so­wa­ne, by przejść do kolej­ne­go okna:

 

 protokol-internetowy5. W oknie któ­re się poja­wi domyśl­nie będzie­my widzieć zazna­czo­ne pole Metry­ka auto­ma­tycz­na. Gdy pole jest zazna­czo­ne, sieć Wi-i jest na pierw­szym miej­scu połą­czeń inter­ne­to­wych. Odzna­cza­my je i wpi­su­je­my war­to­ści 1 i zatwier­dza­my:

 

 tcpip6. Na koniec war­to ponow­nie uru­cho­mić kom­pu­ter. Widocz­ne zmia­ny spraw­dzi­my w pane­lu ste­ro­wa­nia – powin­no być zazna­czo­ne połą­cze­nie lokal­ne, a więc poprzez kabel.

Arty­kuł opar­ty został o sys­tem Win­dows 7 Home Pre­mium, lecz na innych wer­sjach Win­dows 7 wyglą­da to w iden­tycz­ny spo­sób. W razie pytań słu­żę pomo­cą w komen­ta­rzach i na forum.

By | 2016-11-26T10:07:20+00:00 Marzec 25th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz