2 023 odsłony

Zmiana firmware w DVD

Każ­de urzą­dze­nie prę­dzej czy póź­niej może ulec uszko­dze­niu. War­to więc zabez­pie­czyć się przed nim, a w razie awa­rii opro­gra­mo­wa­nia (firm­wa­re) doko­nać samo­dziel­nej aktu­ali­za­cji. Aktu­ali­za­cja firm­wa­re ma na celu wyeli­mi­no­wa­nie uste­rek i nie­do­sko­na­ło­ści star­szej wer­sji opro­gra­mo­wa­nie. W ten spo­sób zain­sta­lu­je­my wła­sno­ręcz­nie naj­now­szy firm­wa­re nasze­go napę­du DVD. Opi­sy­wa­ny spo­sób prze­zna­czo­ny jest dla napę­dów DVD pod­łą­cza­nych do tele­wi­zo­ra, acz­kol­wiek powi­nien też być sku­tecz­ny dla napę­dów DVD mon­to­wa­nych w kom­pu­te­rach.

1.) W celu aktu­ali­za­cji firm­wa­re musi­my naj­pierw spraw­dzić, jaki posia­da­my model urzą­dze­nia. Aby tego doko­nać wystar­czy, że spraw­dzi­my model na spo­dzie urzą­dze­nia lub w jego instruk­cji obsłu­gi:

2.) Model napę­du war­to zapa­mię­tać lub co naj­wy­żej zapi­sać — będzie nam on potrzeb­ny do odszu­ka­nia ste­row­ni­ka w inter­ne­cie. Naj­prost­szym spo­so­bem jest spraw­dze­nie na stro­nie pro­du­cen­ta, czy nie udo­stęp­nia on wyma­ga­ne­go ste­row­ni­ka. Jeśli nic nie znaj­dzie­my lub stro­na pro­du­cen­ta po pro­stu nie ist­nie­je, musi­my szu­kać na wła­sną rękę. W tym celu otwie­ra­my prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą (np Google) i wpi­su­je­my model nasze­go urzą­dze­nia doda­jąc do tego sło­wa klu­czo­we znacz­nie uła­twia­ją­ce wyszu­ki­wa­nie (firm­wa­re, down­lo­ad):

3.) Gdy odnaj­dzie­my już poszu­ki­wa­ny przez nas ste­row­nik musi­my go pobrać. Pobra­ne dane są naj­czę­ściej spa­ko­wa­ne (rza­dziej w posta­ci insta­la­to­ra), więc musi­my je wypa­ko­wać np pro­gra­mem Win­RAR:

4.) Pobra­ny plik naj­czę­ściej wystę­pu­je w posta­ci obra­zu ISO (bądź inne­go). Obraz ten musi­my nagrać na czy­stą pły­tę CD z moż­li­wie naj­niż­szą pręd­ko­ścią (aby ustrzec się błę­dów). Waż­ne, żeby pły­ta była booto­wal­na! Do nagra­nia może­my użyć pro­gra­mu Nero, Alco­hol 120% lub inne­go.

5.) Nagra­ną pły­tę umiesz­cza­my w napę­dzie DVD. Prze­cho­dzi­my do fol­de­ru zawie­ra­ją­ce­go nowy firm­wa­re:

6.) Teraz prze­cho­dzi­my do kata­lo­gu upgra­de (kata­log ten może się róż­nić nazwą). Po naci­śnię­ciu kla­wi­sza Enter (w odtwa­rza­czu na pilo­cie) powi­nien roz­po­cząć się auto­ma­tycz­ny pro­ces aktu­ali­za­cji firm­wa­re w odtwa­rza­czu. Pro­ces ten trwa od kil­ku sekund do kil­ku minut, więc nie nale­ży w tym cza­sie nic robić. Gdy aktu­ali­za­cja się zakoń­czy zoba­czy­my komu­ni­kat o nazwie Wri­te Era­se.

ISTOTNA UWAGA!!! Waż­ne jest, aby pod­czas aktu­ali­za­cji firm­wa­re nie zabra­kło prą­du — gdy zda­rzy się taki wypa­dek lub inna uster­ka, napęd powi­nien zostać odda­ny do punk­tu napraw. Arty­kuł został sta­ran­nie przy­go­to­wa­ny ale użyt­kow­nik musi pamię­tać, że inge­ru­je w opro­gra­mo­wa­nie na wła­sną odpo­wie­dzial­ność!

PODSUMOWANIE

Wymia­na opro­gra­mo­wa­nia w napę­dzie DVD w domu jest bar­dzo dobrym roz­wią­za­niem, ponie­waż nie wyda­my na ten zabieg żad­nych pie­nię­dzy. Musi­my jed­nać prze­strze­gać powyż­szej uwa­gi, a tak­że pamię­tać o tym, żeby dobie­rać firm­wa­re zgod­ne z napę­dem — w żad­nym wypad­ku inne — może to skut­ko­wać uszko­dze­niem urzą­dze­nia.

By | 2016-11-26T10:07:34+00:00 Lipiec 31st, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz