2 554 odsłony

Zmiana ekranu startowego — BootSkin

Pod­czas uru­cho­mia­nia sys­te­mu mamy widocz­ny ekran star­to­wy. Jeśli chcie­li­by­śmy go zmo­dy­fi­ko­wać lub zmie­nić to nie­zbęd­ny będzie dodat­ko­wy pro­gram, któ­ry nam to uła­twi. Boot­Skin jest dostęp­ny bez­płat­nie dla wer­sji XP/2000, nato­miast dla wer­sji Vista nie moż­na tyl­ko two­rzyć wła­snych moty­wów, ale set­ki innych jest dostęp­na  w necie.  Zacznij­my naj­pierw od ścią­gnię­cia wer­sji pod odpo­wied­ni sys­tem:

win­dows xp — down­lo­ad 2.26 mb

win­dows vista — down­lo­ad 22.24 mb 

Po insta­la­cji pro­gra­mu widać już menu. W wer­sji Vista może­my zmie­niać wygląd, ale jak już chce­my stwo­rzyć wła­sny (Cre­ate a Boot­skin) to pro­gram nas wysy­ła na stro­nę pro­du­cen­ta aby wyku­pić full wer­sję. Na pew­no każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie na wincustomize.com gdzie są set­ki ekra­nów logo­wa­nia. Jak już któ­ryś wybie­rze­my to musi­my go dodać do pro­gra­mu (Add New Boot­Skin). Następ­nie zaak­cep­to­wać wybór (Apply This Boot­Skin) i po restar­cie sys­te­mu widać nowy ekran logo­wa­nia.

startowy1

By | 2016-11-26T10:07:59+00:00 Lipiec 23rd, 2009|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz