4 332 odsłony

Zmiana ekranu logowania — LogonStudio

logon1Gdy znu­dzi się tra­dy­cyj­ny ekran logo­wa­nia do sys­te­mu Win­dows to war­to wie­dzieć, że jest spo­sób aby łatwo i szyb­ko go zmie­nić. Posłu­ży nam do tego bez­płat­ny pro­gram Logon­Stu­dio. Umoż­li­wia sko­rzy­sta­nie z dostęp­nych moty­wów gra­ficz­nych, a tak­że stwo­rze­nie wła­sne­go, któ­rym moż­na się nawet podzie­lić z inny­mi upload’ując go na stro­nę auto­ra. Pro­gram jest bar­dzo łatwy w obsłu­dze i na pew­no każ­dy z kon­fi­gu­ra­cją sobie pora­dzi, ale jeże­li nie speł­nił by ocze­ki­wań to bez pro­ble­mu moż­na powró­cić do domyśl­ne­go ekra­nu logo­wa­nia. Naj­pierw ścią­gnij wer­sję dla sys­te­mu, któ­ry posia­dasz:

win­dows xp down­lo­ad- 1.78mb

win­dows vista down­lo­ad — 3.11 mb

Po insta­la­cji widzi­my inter­fejs pro­gra­mu gdzie może­my wybrać któ­ryś z dostęp­nych moty­wów sko­rzy­stać z pozo­sta­łych opcji. Load ładu­je uprzed­nio ścią­gnię­ty motyw. Down­lo­ad prze­no­si nas na stro­nę gdzie mamy do wybo­ru set­ki innych moty­wów. Cre­ate daje moż­li­wość stwo­rze­nia wła­sne­go, wska­zu­jąc plik gra­ficz­ny. Uplo­ad wysy­ła go na stro­nę wincustomize.com gdzie naj­pierw będzie­my musie­li się zare­je­stro­wać.

logon

Dostęp­ne w pro­gra­mie moty­wy nie przy­pa­dły mi do gustu więc odwie­dzam win­cu­sto­mi­ze gdzie wybie­ram sobie któ­ryś i ścią­gam. Np ten:

logon2

pobierz ten motyw

W pro­gra­mie uży­wam opcji Load i wybie­ram plik Lazy Days 3.logo­nxp. Zosta­je doda­ny do pozo­sta­łych, więc wystar­czy już tyl­ko go wybrać i wci­snąć apply. Po uru­cho­mie­niu kom­pu­te­ra widzi­my nowy ekran logowania.Jeżeli chce­my powró­cić do domyśl­nych usta­wień to wybierz­my Win­dows Vista Default, i wszyst­ko wra­ca stan­da­ro­wych usta­wień.

By | 2016-11-26T10:07:59+00:00 Lipiec 23rd, 2009|Categories: News, windows|Tags: |2 komentarze

2 komentarze

 1. Bander zwierz 17/04/2011 w 15:59- Odpowiedz

  Pomysł nie­zły, tyl­ko nie podo­ba mi się, że odsy­łasz do jakiejś stro­ny mag­zy­nu­ją­cej (któ­ra zresz­tą wywa­la dar­mo­we pobra­nia w powie­trze), zamiast do pro­du­cen­ta. To suge­ru­je, rozu­miesz, że w pro­gra­mie, do któ­re­go link poda­jesz mogą się znaj­do­wać jakieś świń­stwa, sko­ro wzdra­gasz się przed poda­niem lin­ku do pro­du­cen­ta…

  • slasho 17/04/2011 w 16:11- Odpowiedz

   Pacz­ki przy­go­to­wy­wa­łem sam, nie mam powo­du umiesz­czać tam “świń­stwa”.
   Chcesz — pobie­rasz. Nie chcesz — szu­kasz stro­ny pro­du­cen­ta.

Zostaw komentarz