3 546 odsłony

Zmiana adresu MAC karty sieciowej

Zasta­na­wiasz się pew­nie, po co w ogó­le zmie­niać adres MAC kar­ty sie­cio­wej? Do cze­go to w ogó­le jest potrzeb­ne? Już Ci mówię — MAC’a możesz zmie­nić np wte­dy, gdy two­ja kar­ta sie­cio­wa ule­gnie uszko­dze­niu. Wte­dy, aby korzy­stać z nowej kar­ty musisz jej prze­pi­sać MAC’a ze sta­rej. Arty­kuł przed­sta­wia, jak prze­pi­sać adres MAC z jed­nej kar­ty na dru­ga i jak wpi­sać nowy. Oczy­wi­ście nowy adres MAC musisz posia­dać od swo­je­go dostaw­cy inter­ne­tu ;)

Zmia­na MAC’a z pozio­mu kon­fi­gu­ra­cji kar­ty sie­cio­wej

1.) Prze­cho­dzi­my kolej­no do menu START — >Panel Ste­ro­wa­nia — >Połą­cze­nia sie­cio­we. Odnaj­du­je­my swo­je połą­cze­nie, kli­ka­my na nim PPM i wybie­ra­my wła­ści­wo­ści. W moim przy­pad­ku jest to Połą­cze­nie Lokal­ne 2:

2.) Obok nazwy kar­ty sie­cio­wej wid­nie­je przy­cisk Kon­fi­gu­ruj. Kli­ka­my go:

3.) Otwo­rzy się okno z wła­ści­wo­ścia­mi naszej kar­ty sie­cio­wej. Może­my je sobie dokład­nie przej­rzeć. Następ­nie prze­cho­dzi­my do zakład­ki Zaawan­so­wa­ne:

4.) Odnaj­du­je­my war­tość taką, jak na poniż­szym scre­enie. Ze wzglę­du na róż­ne rodza­je kart sie­cio­wych nazwa ta może się zna­czą­co róż­nić np Local Adress itd. Lub po pro­stu nazwa może być w języ­ku pol­skim:

5.) Teraz po pra­wej stro­nie mamy widocz­ne okien­ko. Kopiu­je­my do nie­go nasz adres MAC i to wszyst­ko. Potwier­dza­my zmia­ny poprzez Ok i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter:

Zmia­na MAC’a za pomo­cą pro­gra­mu SMAC

Zmia­na MAC’a za pomo­cą pro­gra­mu jest jesz­cze bar­dziej pro­sta, niż w przy­pad­ku grze­ba­nia w usta­wie­niach sie­ciów­ki. Pobie­ra­my pro­gram SMAC.

down­lo­ad1 down­lo­ad2

Po pobra­niu uru­cha­mia­my. W głów­nym oknie w widocz­ne pola wpi­su­je­my adres MAC dla wybra­nej przez nas kar­ty sie­cio­wej i naci­ska­my Upda­te MAC. Adres zosta­nie zmie­nio­ny:

PODSUMOWANIE

Zmia­na adre­su MAC przy­da się pod­czas uszko­dze­nia kar­ty sie­cio­wej, jak i w sytu­acji gdy np admi­ni­stra­tor naszej sie­ci uzna, że zmia­na adre­su MAC jest koniecz­na.

By | 2016-11-26T10:07:44+00:00 Sierpień 1st, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz