3 800 odsłony

Zerowanie dysku twardego

Zero­wa­nie dys­ku to meto­da usu­wa­nia danych, dzię­ki któ­rej odzy­ska­nie danych z dys­ku jest nie­moż­li­we lub bar­dzo utrud­nio­ne. Jest to ope­ra­cja, któ­ra róż­ni się od zwy­kłe­go for­ma­to­wa­nia tym, że pod­czas for­ma­to­wa­nia dane może­my bar­dzo łatwo odzy­skać. Jeśli chce­my sprze­dać twar­dzie­la, a posia­da­my na nim waż­ne dane, lepiej zgrać je na inny dysk, a sta­ry wyze­ro­wać. Jak tego doko­nać dowiesz się z poniż­sze­go arty­ku­łu.

1.) Pobie­ra­my pro­gram potrzeb­ny do wyko­na­nia zero­wa­nia dys­ku twar­de­go. Znaj­dzie­my do tutaj KLIK

2.) Po pobra­niu uru­cha­mia­my apli­ka­cję. Zoba­czy­my takie oto okno głów­ne:

3.) Wybie­ra­my dysk, któ­ry chce­my wyze­ro­wać i kli­ka­my na Con­ti­nue. Przed nami kolej­no okno — spraw­dza­my jesz­cze raz, czy wybra­li­śmy odpo­wied­ni dysk. PAMIĘTAJMY!!! Każ­dą ope­ra­cję prze­pro­wa­dza­my bar­dzo dokład­nie, aby nie wybrać cza­sa­mi inne­go dys­ku (tego, któ­re­go nie chce­my zero­wać)! Przez taką pomył­kę może­my utra­cić waż­ne dane! Kli­ka­my na For­mat this devi­ce:

4.) Na pyta­nie, czy na pew­no chce­my doko­nać zero­wa­nia odpo­wia­da­my twier­dzą­co:

5.) Roz­pocz­nie się pro­ces zero­wa­nia dys­ku. Może to trwać nawet dłu­go w zależ­no­ści od pojem­no­ści i szyb­ko­ści dys­ku. Po ukoń­czo­nej ope­ra­cji zoba­czy­my sto­sow­ny komu­ni­kat:

PAMIĘTAJ!!! Ope­ra­cji na dys­ku doko­nu­jesz na wła­sną odpo­wie­dzial­ność! Pora­da zosta­ła dokład­nie spraw­dzo­na ale i tak każ­dy użyt­kow­nik bie­rze odpo­wie­dzial­ność na sie­bie i swój sprzęt!

PODSUMOWANIE

Zero­wa­nie dys­ku jest bar­dzo przy­da­ne, ale musi­my zacho­wać ogrom­ną roz­wa­gę i ostroż­ność. Dzię­ki tej ope­ra­cji odzy­ska­nie naszych pli­ków sta­nie się prak­tycz­nie nie­moż­li­we do wyko­na­nia.

By | 2016-11-26T10:07:38+00:00 Kwiecień 13th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz