1 444 odsłony

Zdalne sterowanie komputerem

Jeśli chcia­łeś kie­dy­kol­wiek uzy­skać dostęp z jed­ne­go kom­pu­te­ra do dru­gie­go, będąc w zupeł­nie innym miej­scu na świe­cie to jest to do zre­ali­zo­wa­nia. Dzię­ki uży­ciu modu­łu zdal­ne­go dostę­pu, z któ­re­go korzy­sta apli­ka­cja Log­Me­In połą­czysz się z domo­wym kom­pu­te­rem nie­mal­że z każ­de­go zakąt­ka świa­ta! Do tego wyma­ga­ne jest sta­łe połą­cze­nie z inter­ne­tem i uru­cho­mio­ny kom­pu­ter, z któ­rym chce­my się połą­czyć, a resz­tą zaj­mie się ser­wis. Zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łu.

1.) W pier­wej kolej­no­ści musi­my utwo­rzyć kon­to w ser­wi­sie Log­Me­In. W tym celu prze­cho­dzi­my pod wska­za­ny adres KLIK i kli­ka­my na Cre­ate an acco­unt — w tym celu utwo­rzy­my wła­sne kon­to w ser­wi­sie:

2.) Na kolej­nej stro­nie kli­ka­my na zie­lo­ny but­ton, aby utwo­rzyć kon­to:

3.) Przed nami okien­ko reje­stra­cyj­ne. Poda­je­my wszyst­kie dane wg przy­kła­du przed­sta­wio­ne­go poni­żej i kli­ka­my na Con­ti­nue:

4.) Gdy doko­na­my reje­stra­cji zosta­nie­my auto­ma­tycz­nie zalo­go­wa­ni w ser­wi­sie. Prze­cho­dzi­my do zakład­kiMy Com­pu­ters znaj­du­ją­cej się po lewej stro­nie i kli­ka­my ją. Następ­nie zoba­czy­my pozy­cję nazwa­ną Add Com­pu­ter — kli­ka­my na Down­lo­ad, aby pobrać apli­ka­cję Log­Me­In. Insta­lu­je­my ją na naszym domo­wym kom­pu­te­rze:

5.) Pobra­ny pro­gram insta­lu­je­my (na kom­pu­te­rze domo­wym). Jeśli w cza­sie insta­la­cji ekran będzie mru­gać lub zni­kać — nie przej­muj się tym, bo jest to nor­mal­na pro­ce­du­ra insta­la­to­ra. Po popraw­nym zain­sta­lo­wa­niu apli­ka­cji ta auto­ma­tycz­nie spró­bu­je się połą­czyć z ser­wi­sem Log­Me­In, w któ­rym utwo­rzy­li­śmy kon­to. Swiad­czy o tym sto­sow­ny komu­ni­kat:

6.) Teraz przy­szła pora na spraw­dze­nie połą­cze­nia. W tym celu logu­je­my się na kom­pu­ter, z któ­re­go będzie­my się łączyć z kom­pu­te­rem domo­wym. Prze­cho­dzi­my na poda­ną stro­nę KLIK i logu­je­my się w ser­wi­sie poda­jąc dane, któ­re wybra­li­śmy pod­czas reje­stra­cji.

7.) Odnaj­du­je­my nazwę kom­pu­te­ra, jaką usta­wi­li­śmy pod­czas insta­la­cji opro­gra­mo­wa­nia. Jeśli zoba­czysz okno, w któ­rym nale­ży się zalo­go­wać do kom­pu­te­ra, podaj dane, któ­rych uży­wasz do logo­wa­nia się na kom­pu­te­rze. Jeśl nie posia­dasz hasła, pole pozo­staw puste.

8.) W zakład­ce Remo­te Con­trol łączy­my się z doce­lo­wym kom­pu­te­rem. Efek­ty połą­cze­nia widać natych­miast — pul­pit domo­we­go kom­pu­te­ra jest widocz­ny na tym, z któ­re­go korzy­sta­my.

PODSUMOWANIE

Zdal­ne ste­ro­wa­nie kom­pu­te­rem jest bar­dzo przy­dat­ne, gdy musi­my np prze­nieść pli­ki z jed­ne­go kom­pu­te­ra na dru­gi, a nie mamy do któ­re­goś z nich obec­nie dostę­pu. Apli­ka­cja przy­dat­na jest tak­że pod­czas podró­ży, czy waka­cji.

By | 2016-11-26T10:07:34+00:00 Czerwiec 30th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. gosciu 19/02/2013 w 14:20- Odpowiedz

    apli­ka­cja nie ma zasto­so­wa­nia gdy 2 kom­pu­ter jest wyłą­czo­ny :)

Zostaw komentarz