1 119 odsłony

Zaszyfruj pliki na pendrive

Szy­fro­wa­nie pli­ków na pen­dri­ve pole­ga na tym, że nie będzie­my mogli odczy­tać ich zawar­to­ści po pod­pię­ciu pen­dri­va do inne­go kom­pu­te­ra. Przy­dat­ne jest to wte­dy, jeśli nie chce­my, by nie­po­wo­ła­na oso­ba podej­rza­ła zawar­tość naszych pli­ków. UWAGA!!! Meto­da ta nie dzia­ła w sys­te­mie Win­dows XP Home Edi­ton.

1.) Pod­łą­cza­my pamięć prze­no­śną do kom­pu­te­ra. Wybie­ra­my na naszej pamię­ci fol­der z pli­ka­mi, któ­re chce­my zaszy­fro­wać. W moim przy­kła­dzie jest to fol­der o loso­wej nazwie szy­fro­wa­nie. Kli­ka­my na nie­go PPM i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści. W okien­ku z wła­ści­wo­ścia­mi fol­de­ru wybie­ra­my Zaawan­so­wa­ne:


2.) Przed nami okno Atry­bu­ty zaawan­so­wa­ne — zazna­cza­my pozy­cję ozna­czo­ną czer­wo­nym kolo­rem i kli­ka­my na Ok:


3.) Na koniec wybie­ra­my, czy szy­fro­wa­nie ma być dostęp­ne dla same­go fol­de­ru czy rów­nież dla jego pod­fol­de­rów:

4.) Szy­fro­wa­nie goto­we! Od teraz nie będzie­my mogli prze­glą­dać tego fol­de­ru na innym kom­pu­te­rze.

PODSUMOWANIE

Szy­fro­wa­nie pli­ków może­my wyko­rzy­stać w sytu­acjach, gdy mamy waż­ne pli­ki na pen­dri­ve, a nie chce­my ich usu­wać wte­dy, gdy pamięć aku­rat komuś poży­czy­my.

By | 2016-11-26T10:07:38+00:00 Kwiecień 1st, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz