8 220 odsłony

“Zastrzeżone przez system” — Windows 10

Po instalacji windowsa czasem pojawia się nowa partycja (dodatkowy dysk) z opisem zastrzeżone przez system. Już w momencie formatowania partycji w instalatorze windows powstaje taki dysk. Czym jest oraz jak go usunąć?

Meto­da prze­te­sto­wa­na na moim kom­pu­te­rze, lecz każ­dą pora­dę z tego blo­ga robisz na wła­sną odpo­wie­dzial­ność.

1. Instalujemy windows 10.

Pro­blem doty­czy rów­nież innych wer­sji win­dow­sa, ale mój przy­kład opi­su­je na win10. W cza­sie insta­la­cji sys­te­mu docho­dzi­my do momen­tu gdzie trze­ba sfor­ma­to­wać dys­ki i wybrać par­ty­cje gdzie nagrać sys­tem. Po wybra­niu insta­la­tor może poin­for­mo­wać, że potrze­bu­je dodat­ko­wy dysk sys­te­mo­wy na roz­ruch sys­te­mu. Poja­wi się ona rów­nież w insta­la­to­rze.
instalator-windows

2. Sprawdzamy problem.

Po insta­la­cji sys­te­mu wcho­dzi­my w “Mój kom­pu­ter” (skrót: znak win­dow­sa + E). Dostrze­ga­my dodat­ko­wą par­ty­cję. W moim przy­pad­ku jest do Zastrze­żo­ne przez sys­tem (D:).

zastrzezone1Jeśli wyglą­da to u Cie­bie podob­nie przejdź do kolej­ne­go kro­ku.

3. Ukrywamy dodatkową partycję.

W tym celu musi­my przejść do sek­cji “Zarzą­dza­nia dys­ka­mi”. W win­dows 10 możesz to zro­bił uży­wa­jąc skró­tu
wind+xAlter­na­tyw­ną meto­dą jest klik­nię­cie pra­wym przy­ci­skiem mysz­ki na “mój kom­pu­ter” i wybór “zarzą­dzaj”.

zastrzezone2Z menu kon­tek­sto­we­go wybie­ra­my “Zarzą­dza­nie dys­ka­mi” oraz kli­ka­my pra­wym przy­ci­skiem myszy na par­ty­cje, któ­rą chce­my ukryć.

zastrzezone3Następ­nie usuń lite­rę dys­ku, w moim przy­pad­ku jest to D.

zastrzezone4

Po odświe­że­niu “mój kom­pu­ter” dysk zosta­nie ukry­ty. Ponow­ne nada­nie lite­ry dys­ko­wi przy­wra­ca jego widocz­ność w “mój kom­pu­ter”.

By | 2016-11-26T10:07:13+00:00 Październik 5th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz