Zasady Komentowania2016-11-26T10:07:10+00:00

Każdy czytel­nik ma pra­wo komen­tować wpisy w TOIN. Jed­nak jako ich właś­ci­ciel mamy pełną swo­bodę w decy­dowa­niu, co będzie opub­likowane. Taka zasa­da obow­iązu­je we wszys­t­kich medi­ach i nie ma ona nic wspól­nego z cen­zurą. Wyni­ka po pros­tu z praw przysługu­ją­cych wydaw­cy.

Bard­zo zależy nam na zachowa­niu wysok­iego poziomu zarówno wpisów, jak i komen­tarzy na TOIN.

Usuwane będą posty:

  1. Wul­gar­ne, cham­skie i agresy­wne
  2. Nie mające żad­nej sen­sownej treś­ci (np. thkd­sikfd­hdk).
  3. Mające charak­ter reklam­owy (choć­by ukry­ty).

Zas­trzegamy sobie również pra­wo edy­towa­nia komen­tarzy, które będą speł­ni­ały powyższe warun­ki.

Oso­by masowo wstaw­ia­jące takie komen­tarze mogą mieć zablokowaną możli­wość komen­towa­nia.

Na blogu dzi­ała wty­cz­ka antys­pamowa, więc komen­tarze mogą nie pojaw­ić się automaty­cznie po wysła­niu. Ma to na celu wye­lim­i­nowanie spa­mu oraz opinii zaw­ier­a­ją­cych niecen­zu­ralne treś­ci, obraża­ją­cych. Dodatkowo, pier­wszy komen­tarz nowej oso­by wypowiada­jącej się na blogu jest przeze nas moderowany. Jeżeli go zaak­cep­tu­ję, każdy następ­ny komen­tarz jest pub­likowany automaty­cznie.

Pod post­a­mi komen­tu­je­my tylko ich treść mery­to­ryczną. Jeśli zauważy­cie błąd językowy na stron­ie lub w jej dzi­ała­niu, zgłasza­j­cie ten fakt uży­wa­jąc pod­strony kon­takt.

Blog wyko­rzys­tu­je awatary zamieszc­zone w ser­wisie Gra­vatar.

Zachę­camy do lek­tu­ry i dyskusji.