Zasady Komentowania 2016-11-26T10:07:10+00:00

Każ­dy czy­tel­nik ma pra­wo komen­to­wać wpi­sy w TOIN. Jed­nak jako ich wła­ści­ciel mamy peł­ną swo­bo­dę w decy­do­wa­niu, co będzie opu­bli­ko­wa­ne. Taka zasa­da obo­wią­zu­je we wszyst­kich mediach i nie ma ona nic wspól­ne­go z cen­zu­rą. Wyni­ka po pro­stu z praw przy­słu­gu­ją­cych wydaw­cy.

Bar­dzo zale­ży nam na zacho­wa­niu wyso­kie­go pozio­mu zarów­no wpi­sów, jak i komen­ta­rzy na TOIN.

Usu­wa­ne będą posty:

  1. Wul­gar­ne, cham­skie i agre­syw­ne
  2. Nie mają­ce żad­nej sen­sow­nej tre­ści (np. thkd­sik­fdhdk).
  3. Mają­ce cha­rak­ter rekla­mo­wy (choć­by ukry­ty).

Zastrze­ga­my sobie rów­nież pra­wo edy­to­wa­nia komen­ta­rzy, któ­re będą speł­nia­ły powyż­sze warun­ki.

Oso­by maso­wo wsta­wia­ją­ce takie komen­ta­rze mogą mieć zablo­ko­wa­ną moż­li­wość komen­to­wa­nia.

Na blo­gu dzia­ła wtycz­ka anty­spa­mo­wa, więc komen­ta­rze mogą nie poja­wić się auto­ma­tycz­nie po wysła­niu. Ma to na celu wyeli­mi­no­wa­nie spa­mu oraz opi­nii zawie­ra­ją­cych nie­cen­zu­ral­ne tre­ści, obra­ża­ją­cych. Dodat­ko­wo, pierw­szy komen­tarz nowej oso­by wypo­wia­da­ją­cej się na blo­gu jest prze­ze nas mode­ro­wa­ny. Jeże­li go zaak­cep­tu­ję, każ­dy następ­ny komen­tarz jest publi­ko­wa­ny auto­ma­tycz­nie.

Pod posta­mi komen­tu­je­my tyl­ko ich treść mery­to­rycz­ną. Jeśli zauwa­ży­cie błąd języ­ko­wy na stro­nie lub w jej dzia­ła­niu, zgła­szaj­cie ten fakt uży­wa­jąc pod­stro­ny kon­takt.

Blog wyko­rzy­stu­je awa­ta­ry zamiesz­czo­ne w ser­wi­sie Gra­va­tar.

Zachę­ca­my do lek­tu­ry i dys­ku­sji.