2 458 odsłony

Zakodowany footer.php

Jakoś wcze­śniej się z tym nie spo­tka­łem aby kod .php był zako­do­wa­ny. Widocz­nie moja wie­dza na ten temat była mała. Więc posta­no­wi­łem się tym zain­te­re­so­wać, tym bar­dziej że zakła­da­łem nowe­go blo­ga, a the­me któ­ry wyko­rzy­sta­łem był dar­mo­wy. Zatem jaki jest sens kodo­wa­nia stop­ki? Gdzieś wyczy­ta­łem, że niby to zabez­pie­cze­nie auto­ra i mody­fi­ka­cja jest łama­niem jego praw? Ale kon­kret­nej infor­ma­cji nie mogę zna­leźć na ten temat więc uzna­je to za bez­sens. Tym bar­dziej, że roz­wią­za­nie takie­go kodu jest ogól­nie dostęp­ne za pomo­cą kil­ku klik­nięć mysz­ką…

Może o to cho­dzi­ło, aby uprzy­krzyć życie blo­ge­ro­wi bo fakt.. stra­ci­łem na to cen­ny czas aby wyszu­kać roz­wią­za­nie. Na forach zna­la­złem lin­ki do stron deko­du­ją­cych zaszy­fro­wa­ny kod. Np:

[infor­ma­tion_box title=“code” ]<?php eval(base64_decode(‘Pz4gPGRpdiBpZD0iZm9vdGVyIj48L2Rpdj4NCjxkaXYgaWQ9ImZvb3Rl cmJveCI+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJmb290ZXIiPjxwPkNvcHlyaWdodCA8P3BocCB0aGVfdGltZSgnWScpOyA /PiA8P3BocCBibG9naW5mbygnbmFtZScpOyA/Pi48YnIgLz4NCiBXb3JkUHJlc3MgLiA8YSBocmVmPSJodH RwO­i8vc2VuZ­C1l­bW­Fpb­C5vcm­cvIi­B0a­XRsZ­T0i­c2VuZC­Bhb­m9u­eW1vdXMg­ZW1haW­wiPlNlb­mQgY­W5vbnltb 3VzIGVtYWlsPC9hPjwvcD4NCjwvZGl2Pg0KDQo8IS0tIDw/cGhwIGVjaG8gZ2V0X251bV9xdWVyaWVzKCk7 ID8+IHF1ZXJpZXMuIDw/cGhwIHRpbWVyX3N0b3AoMSk7ID8+IHNlY29uZHMuIC0tPg0KPD9waHAgd3BfZm9 vdGVyKCk7ID8+PC9kaXY+PC9kaXY+DQo8ZGl2IGlkPSJmb290ZXJjbG9zZSI+PC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCj wvYm9keT48L2h0bWw+IDw/’));?>[/information_box]

Oczy­wi­ście wycią­łem tyl­ko sam kod czy­li to co w nawia­sie (‘kod’). No i otrzy­mu­je­my nor­mal­ny kod php.

[infor­ma­tion_box title=“code” ]?> <div id=“footer”></div> <div id=“footerbox”> <div><p>Copyright <?php the_time(‘Y’); ?> <?php bloginfo(‘name’); ?>.<br /> Word­Press . <a href=“http://send-email.org/” title=“send ano­ny­mo­us ema­il”> Send ano­ny­mo­us email</a></p> </div> <!– <?php echo get_num_qu­eries(); ?> queries. <?php timer_stop(1); ?> seconds. –> <?php wp_fo­oter(); ?></div></div> <div id=“footerclose”></div> </div> </body></html> <?[/information_box]

Pro­blem w tym, że mój footer był zako­do­wa­ny nie­co ina­czej. Tzn ta stron­ka sobie z nim nie radzi­ła. Więc znów musia­łem tra­cić czas aby sobie roz­ko­do­wać to w inny spo­sób. Np pod­pa­trzeć źró­dło stro­ny. Nie­ste­ty to nie poma­ga­ło gdyż stop­ka była prze­su­nię­ta w dziw­ny spo­sób. Zna­la­złem inną stro­nę do roz­ko­do­wa­nia tego pro­ble­mu:

[infor­ma­tion_box title=“code” ]<? eval(gzinflate(base64_decode(‘FZfHDoSIEUR/ZW+7Fgdykq1dEQYYck4Xi5xz5us95jQSl+mmuq reP3//558/ijPp/6reZiz7ZC/+2vb1v+u0w+hfabIVBPbfvMimvPjrTyGuHX6zfaEXT209j77OX6jj1Vd7i 1a71bpVSfoTD1VsgxksUQJIkiYIEsAN+kMEg/rwReGQQ 5wRHBCvsxEJVJe5VYmNAgHVCeq8Z2+NEaITuI7nZG5CXkMnHzhyguvtliupTGmX5QsLGHmQ6y5VWQqWx5Al zemDe1CqaSCFffHn8/Wg+3M0xWRxG1S4SiVaR2Xzmp7kzBVHm13g7QSvvZnrHtI/88RmA5s/6o488ce/aP5 W0xGFQaz1VcVVnuExR/qhiBKDGhZgvfqmP4cnIB/sQr+I3J7NGVZntQs7vfsxokzAwxb7Vw6NC0NCWmDX8+ bffOhnJnM/bHjHIZC9DyGC3vYWT7hxMq9uE5YpUhaeCqnH/GcNcdKfU9OHED/HCf5GTDunq8oUPgPNMT0uX X26VgD9zV99H47k+3RtEGYBtpHtZ966rm8XupYanaE0wOB1vdu43kmjKH+uwA/4O0U7PJpubAo1BgvGk7cm 5iMjJlrURn4RWuHgAwP5x9FYL8WNJX5mbjwh0xiDkB3Tc+iw5ap1zHfteylbhqnKdWt9xpij61QdNp8E6Ri 6jRsX6xox3rwwoQMprMooyIpOZwA9Na2Qa0QtZMsSlfpTh5EVP2SH+cd9VFlGULDWXy4kB7gOQa7Br5WkV8 WldpvOFsfhKthzquGThU7T2N+4OKklcL5ppIvtaQAMzh+B8rCfQlAc0sMOdc0gZu8R87pljxlxRlbKROhsW +Gq0VVCVpIl7gyEA+oLHDLQsp9gjPS9p8oFN1FE+nZcojZCz58+EOYJkD3G2rwHfQG0FL+ZAuesEE/F+gY2 u35Pzd6VrnuXqdqctmigMpCeOnkZMIIoWQpPQfDN/AmSN8by5WXbyeIuWUhlAYTtKdgIdXipp4jhQCE1B1n ZwJU2utVU7HO8rP44xmRsnVIAPq/w+kB3KF3aI08pJl5a15arNUwx7XInqQ7pl8CkTGi/3awKqZd/XxN9MC q9g+8aV9eb.……[/information_box]

Praw­da, że wyglą­da nie­cie­ka­wie? A i tak spo­rą część obcią­łem bo dużo tego było. Ale się uda­ło i mogę zmie­nić sobie footer.php dla wła­snych potrzeb. Wpis ten trak­tu­je też jako scho­wek cen­nej infor­ma­cji bo raczej będę tu wra­cał.

By | 2016-11-26T10:07:55+00:00 Marzec 17th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |4 komentarze

4 komentarze

 1. covalic 19/03/2010 w 20:44- Odpowiedz

  Moim zda­niem kodo­wa­nie foote­ra jest bar­dzo dobrym pomy­słem. Dla­cze­go? Już tłu­ma­czę. Nie wszy­scy ‘sza­nu­ją’ pra­cę dar­mo­wych pro­jek­tów i sami się pod tym pod­pi­su­ją. Tak więc dla­cze­go im to uła­twiać? Jak wiesz mój ser­wis jest o gra­fi­ce ale lay­outy mam zawsze dar­mo­we, z ory­gi­nal­ną stop­ką, bądź też pra­wie ory­gi­nal­ną — ale zawsze lin­ki twór­cy zosta­ją na swo­im miej­scu. Nawet jeże­li bio­rę się za roz­ko­do­wa­nie to nie po to aby wywa­lić z niej to co było ale aby dodać to co moim zda­niem być tam powin­no.

 2. admin 19/03/2010 w 23:31- Odpowiedz

  Masz rację. Infor­ma­cja o auto­rze powin­na zostać. W moim przy­pad­ku było tro­chę ina­czej — był link do stro­ny auto­ra i 5 innych. Cze­mu miał­bym rekla­mo­wać w ten spo­sób inne stro­ny… Wyczu­łem w tym prze­jaw cwa­niac­twa ;) coś jak­by “super pomysł na napę­dza­nie ruchu”.

 3. covalic 20/03/2010 w 10:17- Odpowiedz

  Uży­wa­jąc dar­mo­wych the­mów zga­dzasz się na to ‘cwa­niac­two’.

 4. bartek0317 12/05/2010 w 19:14- Odpowiedz

  Czę­sto dodat­ko­we lin­ki umiesz­cza­ją oso­by doko­nu­ją­ce tłu­ma­czeń skór­ki. Jeśli nie dosta­ją za swo­ją pra­cę ani gro­sza, to cho­ciaż w ten spo­sób może zwró­cić im się nakład ich pra­cy. Nie jest to cwa­niac­two, jeśli komuś prze­szka­dza nad­miar lin­ków w danej skór­ce to może sobie poszu­kać innej, w któ­rej ich nie będzie, same­mu sobie prze­tłu­ma­czyć lub też zro­bić:) Pozdra­wiam

Zostaw komentarz