2 840 odsłony

Zablokowanie podłączonego pendriva w WinXP

Bar­dzo czę­sto zda­rza się, że po pod­łą­cze­niu pen­dri­va do dowol­ne­go kom­pu­te­ra bez pro­ble­mu może­my prze­nieść na nie­go dane.  Co jed­nak, jeśli mamy np kom­pu­ter fir­mo­wy i nie chce­my, by ktoś pod­kra­dał nam z nie­go pli­ki? Wystar­czy mała mody­fi­ka­cja sys­te­mo­we­go reje­stru i nikt nie sko­piu­je naszych danych na pamięć prze­no­śną. Co praw­da pen­dri­ve zosta­nie przez kom­pu­ter odczy­ta­ny, ale zapis pli­ków się nie powie­dzie. Zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łu.

1.) Cała ope­ra­cja opie­ra się tyl­ko na mody­fi­ka­cji reje­stru. Uru­cha­mia­my go więc z menu START i w Uru­chom wpi­su­je­my pole­ce­nie rege­dit.

2.) Odnaj­du­je­my teraz po lewej stro­nie klucz o nazwie HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control i na klucz Con­trol kli­ka­my PPM i wybie­ra­my Nowy, a następ­nie Klucz. Nowo utwo­rzo­ne­mu klu­czo­wi nada­je­my nazwę Sto­ra­ge­De­vi­ce­Po­li­cies i zazna­cza­my go. Cały czas mając zazna­czo­ny klucz kli­ka­my po pra­wej stro­nie okna reje­stru PPM na jakieś wol­ne miej­sce i z menu wybie­ra­my Nowy i następ­nie War­tość DWORD. Nowo utwo­rzo­nej war­to­ści nada­je­my nazwę Wri­te­Pro­tect .

3.)Uka­że nam się takie oto okno:

Jeśli w polu Dane war­to­ści wpi­sze­my 1 to pen­dri­ve zosta­nie zablo­ko­wa­ny. Jeśli chce­my go z powro­tem odblo­ko­wać, wystar­czy, że zmie­ni­my war­tość na 0 (zero). O sku­tecz­nym zablo­ko­wa­niu pamię­ci zosta­nie­my poin­for­mo­wa­ni sto­sow­nym komu­ni­ka­tem, gdy zacznie­my coś kopio­wać na tą wła­śnie pamięć:

PODSUMOWANIE

Mody­fi­ka­cja oka­zu­je się bar­dzo przy­dat­na dla posia­da­czy firm, któ­rzy nie chcą być okra­da­ni ze swo­ich danych.

By | 2016-11-26T10:07:53+00:00 Maj 3rd, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz